c

Hisingsbron, Göteborg

 • Under sommaren har ett intensivt arbete pågått för att koppla om spåren från den gamla Götaälvbron till Hisingsbron och färdigställa kollektivtrafikbron. Den 16 augusti 2021 rullade den första spårvagnen i linjetrafik över bron. Foto Felix Gerlach
 • Under hösten 2021 fortsätter arbetet med att riva Götaälvbron. Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022. Foto Felix Gerlach
 • Hisingsbron är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Det är en lyftbro av stål och betong.
 • Produktionschefen Peo Halvarsson har byggt broar i 30 år och tycker att Hisingsbron är den kvalitetsmässigt bästa bro han har byggt.
 • Brons bredd är 40 meter, vilket kan jämföras med Götaälvbrons 27 meter.
 • Stålleveransen blev försenad ett helt år, vilket var något som stod utanför vår kontroll. Vi lyckades arbeta in den tiden.
 • Hisingsbron bidrar till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyter samman de två sidorna av älven.
 • Alla fyra pyloner på plats. Foto: Katrin Svensson
 • Solnedgång över Göteborg när den första pylonen lyftes på plats. Foto: Katrin Svensson
 • Den första motvikten är på plats på Hisingsbron. Foto: Katrin Svensson
 • Pråmen med pylonerna seglar in genom Götaälvbron. Foto: Niklas Maupoix
 • Hisingsbrons pyloner och pylontoppar tillverkades i Spanien och lyftes på plats i juli 2020. Foto: Göteborgs Stad
 • Brons signum, pylonerna monterades först på brostöden på norra sidan och sedan på södra sidan. Foto: Göteborgs Stad
 • Hisingsbron har vuxit fram från mitten och ut mot älvstränderna. Pylonerna och lyftdelen i mitten monterades under sensommaren och början av hösten 2020.
 • Bron tar form in mot Södra Älvstranden.
 • Kollektivtrafikbron ska lyfta sig ur vägbanan ner mot Nordstan.
 • Totalt 42 stycken sidospann är fördelade på båda sidor.
 • Projektet är tekniskt utmanande och vi har behövt påla oss ner 110 meter för att nå berg.
 • Ståldelarna pallas upp och inspekteras. Svetsskarvar, ojämnheter och eventuella skador ses över och åtgärdas.
 • Morgonljus över arbetet med en av Hisingsbrons tvärbalkar.
 • Även om det är stora sektioner som lyfts på plats är det millimeterpassning.
 • Tvärbalken fraktas på plats genom att passera den befintliga bron.
 • Brodelarna sammanfogas.
 • Arbete vid en av bropelarna.
 • Arbetet med Hisingsbron är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning.
 • Hisingsbron knyter samman de två sidorna av älven. Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson
 • Skanska har byggt Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron går över Göta älv.
 • Den lägre och kortare bron ger en känsla av kortare avstånd över älven, samtidigt som bredare gång- och cykelbanor gör det enklare och snabbare att ta sig över den.
 • Hisingsbron inbjuder till att ta sig upp ovanför älven för att promenera eller stanna och se på utsikten.

En modern bro stärker Göteborgs stadskärna

Hisingsbron går över Göta älv och är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Den 9 maj 2021 öppnades bron för gående, cyklister, bilar och bussar. Spårvagnar började trafikera den nya bron i mitten av augusti. Den 5 september invigs slutligen Hisingsbron offciciellt av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf.

Hisingsbron bidrar till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyter samman de två sidorna av älven. Rivningen av den gamla uttjänta Götaälvbron från 1939 kommer att vara klar sommaren 2022. Den nya bron är lägre än Götaälvbron, vilket gör det lättare att ta sig över älven för cyklister och fotgängare. En lägre bro frigör även stora ytor där bostäder, arbetsplatser och rekreationsytor planeras för att bygga samman staden ännu mer.

Skanska fick 2016 i uppdrag av Göteborgs stad att bygga Hisingsbron i ett joint venture med Danska MTH. Projektet är en totalentreprenad. Utöver bron ingår även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av Götaälvbron.

Lyftbro med högre kapacitet

Hisingsbron är en så kallad lyftbro av stål och betong. Bron har en segelfri höjd på 12 meter som, när den öppnas, blir 28 meter. De fyra pylonerna har en höjd på 55 meter över vattenytan. Bron har ett avancerat ljussättningssystem som gör att den kan belysas vackert på natten.

Hisingsbrons totala längd är 1380 meter om man räknar med samtliga delar på land. Brons bredd är 40 meter, vilket kan jämföras med Götaälvbrons 27 meter. Hisingsbron har två körfält för fordonstrafik i vardera riktning och ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning. Även cykel- och gångtrafikanter får betydligt mer plats än på den gamla bron. Dessutom finns breda balkonger med sittplatser för den som vill stanna till och njuta av utsikten.

Tekniskt utmanande projekt

Grundläggningsarbetet påbörjades i november 2016. Projektet var tekniskt utmanande och vi har pålat oss ner 110 meter för att nå berg. En annan utmaning har varit närheten till den gamla Götaälvsbron som är känslig för rörelser. Vi har därför behövt anpassa vårt pålningsarbete efter den. Risken finns annars att man trycker undan för stora mängder lera som påverkar den gamla bron.

Förutom omfattande grundläggningsarbeten har vi dragit vatten, el och avlopp. Vi har utfört arbeten med gjutning av pålar, ramper och bottenplattor.

Monteringen av de fyra pylonerna var en stor milstolpe för projektet. En pylon består av en motvikt (som reglerar lyftspannet), ett pylonben och en pylontopp. De lyftes upp med hjälp av kranar på bron. Varje pylon väger 125 ton och en motvikt väger 150 ton. Väder, vind och andra faktorer spelade därför in när monteringen skulle ske. Ett par månader senare monterades lyftspannet. Det skedde också från pråm på vattnet och med hjälp av SPMT:er eller som de även kallas, Multi Wheelers. En SPMT (self-propelled modular transporter) är ett plattformsfordon med ett stort antal hjul som används för att transportera massiva föremål som stora brodelar.

Planering, inarbetad tid och installationer

Projektet har krävt god planering då det berör många människor. Hisingsbron ligger väldigt centralt. För att kunna arbeta så effektivt som möjligt har vi under en tid behövt vi lägga om trafiken runt Centralenområdet. Många bostäder, kontor och hotell ligger i området, vilket har inneburit bullerkrav. Dessutom har vi begränsat den bullrande delen av arbetet till dagtid mellan klockan 7 och 17 för att mininimera störningar.

Stålleveransen blev försenad ett helt år, vilket var något som stod utanför vår kontroll. Vi lyckades arbeta in den tiden utan att ta onödiga risker – säkerheten går alltid först. Det gäng som har jobbat med projektet har gjort en otrolig insats med att arbeta in förlorad tid och skapa en fantastiskt fin bro.

Den rörliga bron har en mängd avancerade installationer i form av maskineri, styrsystem, larm, signaler och ljussättning. Det är en enorm process som inte syns men som är oerhört viktig för att bron ska fungera som tänkt.

En hållbar bro

Som i de flesta av Skanskas projekt har vi arbetat utifrån vår egen miljöcertifiering Grön arbetsplats. Det innebär att vi har en extra hög miljöambition och att arbetsplatsen uppfyller en rad kriterier. Många av våra lastbilar och maskiner går dessutom på HVO, en fossilfri diesel som är bättre för miljön.

Vi har följt stränga krav när vi har borrat ner pålar i marken. För att inte förorena vattnet har vi därför byggt ett reningsverk som renar vattnet innan det släpps ut igen.

Sist men inte minst bör brons livslängd nämnas. Den är designad för att hålla i minst 120 år. Under denna tid kommer många göteborgare att passera över bron.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading