c

Hisingsbron, Göteborg

 • Under sommaren har ett intensivt arbete pågått för att koppla om spåren från den gamla Götaälvbron till Hisingsbron och färdigställa kollektivtrafikbron. Den 16 augusti 2021 rullade den första spårvagnen i linjetrafik över bron. Foto Felix Gerlach
 • Under hösten 2021 fortsätter arbetet med att riva Götaälvbron. Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022. Foto Felix Gerlach
 • Hisingsbron är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Det är en lyftbro av stål och betong.
 • Produktionschefen Peo Halvarsson har byggt broar i 30 år och tycker att Hisingsbron är den kvalitetsmässigt bästa bro han har byggt.
 • Brons bredd är 40 meter, vilket kan jämföras med Götaälvbrons 27 meter.
 • Stålleveransen blev försenad ett helt år, vilket var något som stod utanför vår kontroll. Vi lyckades arbeta in den tiden.
 • Hisingsbron bidrar till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyter samman de två sidorna av älven.
 • Alla fyra pyloner på plats. Foto: Katrin Svensson
 • Solnedgång över Göteborg när den första pylonen lyftes på plats. Foto: Katrin Svensson
 • Den första motvikten är på plats på Hisingsbron. Foto: Katrin Svensson
 • Pråmen med pylonerna seglar in genom Götaälvbron. Foto: Niklas Maupoix
 • Hisingsbrons pyloner och pylontoppar tillverkades i Spanien och lyftes på plats i juli 2020. Foto: Göteborgs Stad
 • Brons signum, pylonerna monterades först på brostöden på norra sidan och sedan på södra sidan. Foto: Göteborgs Stad
 • Hisingsbron har vuxit fram från mitten och ut mot älvstränderna. Pylonerna och lyftdelen i mitten monterades under sensommaren och början av hösten 2020.
 • Bron tar form in mot Södra Älvstranden.
 • Kollektivtrafikbron ska lyfta sig ur vägbanan ner mot Nordstan.
 • Totalt 42 stycken sidospann är fördelade på båda sidor.
 • Projektet är tekniskt utmanande och vi har behövt påla oss ner 110 meter för att nå berg.
 • Ståldelarna pallas upp och inspekteras. Svetsskarvar, ojämnheter och eventuella skador ses över och åtgärdas.
 • Morgonljus över arbetet med en av Hisingsbrons tvärbalkar.
 • Även om det är stora sektioner som lyfts på plats är det millimeterpassning.
 • Tvärbalken fraktas på plats genom att passera den befintliga bron.
 • Brodelarna sammanfogas.
 • Arbete vid en av bropelarna.
 • Arbetet med Hisingsbron är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning.
 • Hisingsbron knyter samman de två sidorna av älven. Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson
 • Skanska har byggt Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron går över Göta älv.
 • Den lägre och kortare bron ger en känsla av kortare avstånd över älven, samtidigt som bredare gång- och cykelbanor gör det enklare och snabbare att ta sig över den.
 • Hisingsbron inbjuder till att ta sig upp ovanför älven för att promenera eller stanna och se på utsikten.
 • Den 26 maj 2023 öppnades Hisingsbrons trapptorn.

En modern bro stärker Göteborgs stadskärna

Hisingsbron går över Göta älv och är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Den 9 maj 2021 öppnades bron för gående, cyklister, bilar och bussar. Spårvagnar började trafikera den nya bron i mitten av augusti samma år. Den 5 september 2021 invigdes Hisingsbron officiellt av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf.

Den 26 maj 2023 öppnades Hisingsbrons trapptorn. En milstolpe i bygget. Vid ceremonin avtäcktes en plakett med kungens signatur innan det var dags att öppna trapptornen för allmänheten.

Hisingsbron bidrar till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyter samman de två sidorna av älven. Rivningen av den gamla uttjänta Götaälvbron från 1939 var klar till sommaren 2022. Den nya bron är lägre än den gamla Götaälvbron, vilket gör det lättare att ta sig över älven för cyklister och fotgängare. En lägre bro har även frigjort stora ytor där bostäder, arbetsplatser och rekreationsytor planeras för att bygga samman staden ännu mer.

Skanska fick 2016 i uppdrag av Göteborgs stad att bygga Hisingsbron i ett joint venture med Danska MT Højgaard. Projektet var en totalentreprenad. Utöver själva bron ingick även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av den gamla Götaälvbron.

Lyftbro med högre kapacitet

Hisingsbron är en så kallad lyftbro av stål och betong. Bron har en segelfri höjd på 12 meter som, när den öppnas, blir 28 meter. De fyra pylonerna har en höjd på 55 meter över vattenytan. Bron har ett avancerat ljussättningssystem som gör att den kan belysas vackert på natten.

Hisingsbrons totala längd är 1 380 meter om man räknar med samtliga delar på land. Brons bredd är 40 meter, vilket kan jämföras med gamla Götaälvbrons 27 meter. Hisingsbron har två körfält för fordonstrafik och ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning. Även cykel- och gångtrafikanter har betydligt mer plats än på den gamla bron. Dessutom finns breda balkonger med sittplatser för den som vill stanna till och njuta av utsikten.

Tekniskt utmanande projekt

Grundläggningsarbetet påbörjades i november 2016. Projektet var tekniskt utmanande och vi har pålat oss ner 110 meter för att nå berg. En annan utmaning har varit närheten till den gamla Götaälvbron som var känslig för rörelser. Vi behövde därför anpassa vårt pålningsarbete. Risken fanns annars att vi tryckte undan för stora mängder lera som skulle påverka den gamla bron.

Förutom omfattande grundläggningsarbeten har vi dragit vatten, el och avlopp. Vi har utfört arbeten med gjutning av pålar, ramper och bottenplattor.

Monteringen av de fyra pylonerna var en stor milstolpe för projektet. En pylon består av en motvikt (som reglerar lyftspannet), ett pylonben och en pylontopp. De lyftes upp med hjälp av kranar på bron. Varje pylon väger 125 ton och en motvikt som väger 184 ton. Väder, vind och andra faktorer spelade därför in när monteringen skulle ske. Ett par månader senare monterades lyftspannet. Det skedde från pråm på vattnet och med hjälp av SPMT:er eller som de även kallas, Multi Wheelers. En SPMT (self-propelled modular transporter) är ett plattformsfordon med ett stort antal hjul som används för att transportera massiva föremål som stora brodelar.

Planering, inarbetad tid och installationer

Projektet har krävt god planering då det berört många människor. Hisingsbron ligger väldigt centralt i Göteborg vilket har haft stor påverkan på projektet. För att arbetet skulle kunna bedrivas så effektivt som möjligt behövde vi under en viss tid lägga om trafiken runt Centralenområdet. Utöver det krävdes omfattande samordning med närliggande projekt såsom hotellbygge, nedsänkning av E45 samt byggnation av Västlänken. Många bostäder, kontor och hotell ligger i området, vilket har inneburit bullerkrav. För att minimera störningarna begränsades bullrande arbeten till dagtid mellan klockan 7 och 17.

Den rörliga bron har en mängd avancerade installationer i form av maskineri, styrsystem, larm, signaler och ljussättning. Maskineriet består av fyra fristående lyftmaskinerier (ett vid varje pylon). Till varje lyftmaskiner tillkommer ett avlastningsmaskiner och motvikter. Det har genom hela projektet varit en ständig dialog och omfattande process mellan Skanska-MTH, beställare, underentreprenörer och projektörer för att säkerställa den rörliga brons funktion. Det är en enorm process som inte syns men som är oerhört viktig för att bron ska fungera som tänkt.

En hållbar bro

Under byggnationen har projekt Hisingsbron haft en extra hög miljöambition. Det innebär att projektet levt upp till en rad olika internt ställda kriterier vad gäller material, energi, klimat och vattenhantering. Som en klimatförbättrande åtgärd gick till exempel flertalet av projektets maskiner och lastbilar på HVO 100 bränsle, en fossilfri diesel.

En av de större miljöbesparingarna som projektet gjorde bestod i designoptimering av de delar av konstruktionen som Skanska ansvarade för. I vårt uppdrag ingick att projektera samtliga ramper och där har vi hittat lösningar som innebar mindre omfattande grundläggning och mindre volymer betong och armering.

Vid borrning av pålar i marken är vattenhanteringen viktig. Därför byggdes ett lokalt reningsverk på projektet för att rena processvattnet innan det släpptes ut igen.

Vi återanvände även stora volymer av schakt- och rivningsmassor.

Hisingsbron är designad för att hålla i 120 år. Göteborgs stad har lagt stor vikt vid design och utformning av detta ikoniska landmärke i Göteborg. Vår förhoppning är att Hisingsbron kommer att pryda sin plats under lång tid. Att göteborgare och besökare utnyttjar möjligheten att promenera över bron och stanna för att njuta av utsikten från de balkonger och bänkar som finns. Under kvällstid har Hisingsbron också en väldigt vacker belysning.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading