c

Grundläggning

Vi genomför grundläggning av byggnader, broar, hamnar, kajer och bostäder. I vår egen fabrik tillverkar vi pålar och beslag som passar till just ditt projekt.

För oss är det viktigt att kunna påverka kvaliteten genom hela grundläggningsprojektet. Därför har vi byggt upp en verksamhet där de viktigaste resurserna ägs och styrs av oss. Inga externa mellanhänder får störa vår planering.

Våra geotekniker och konstruktörer tar fram den optimala grundläggningskonstruktionen. Även om du som kund själv vill konstruera din lösning kan du alltid vända dig till oss. I vår egen fabrik tillverkar vi pålar och beslag och våra 155 medarbetare ser, med hjälp av vår moderna maskinpark, till att alla sorters grundläggningsprojekt blir utförda.

Vi finns världen över

Skanskas grundläggningsavdelningar finns över hela världen. För att få ut det mesta av vår kompetens så samverkar vi i vårt nätverk Skanska Foundations Group. Gemensamt förfogar vi över en av världens största maskinparker för grundläggning och delar erfarenheter inom de olika grundläggningsmetoderna som finns världen över.

Vi tar hand om det oförutsedda

Vår verksamhet är uppbyggd med största omsorg för att ta hand om det oförutsedda som alltid uppstår i ett grundläggningsprojekt. Vi har lång erfarenhet, duktiga tekniker, engagerad personal och inte minst god geoteknisk förmåga. När vi kommer in tidigt i projektet tar vi, tillsammans med dig, fram den bästa lösningen.

Vi gillar ordning och reda

När du anlitar oss får du ett tydligt upplägg över projektets gång.

 • Geoteknisk undersökning
  Vi börjar med en geoteknisk undersökning av platsen. Utifrån den gör vi en design av konstruktionen och ser över vilka metoder och vilken arbetsgång som är den bästa för just ditt projekt.
 • Kalkyl och riskinventering
  Utifrån det gör vi en kalkyl, en riskinventering och lämnar ett anbud. Efter det att ni utvärderat vårt anbud och gjort ett slutligt val av teknisk lösning påbörjar vi själva arbetet. Under genomförandet ligger fokus på säkerhet, planering, ta hand om det oförutsedda, informera dig som kund och säkra kvaliteten.
 • Granskar kvaliteten
  När arbetet är slutfört granskar vi alltid kvaliteten på det vi gjort, både på temporära och permanenta konstruktioner. Om allt ser bra ut och du som uppdragsgivare är nöjd så gör vi ett överlämnande av projektet.

Vi brinner för komplicerade projekt

Ett grundläggningsprojekt består ofta av flera olika tekniker. Hamnprojekt, nedsänkningar, djupa grundläggningar för stora byggnader är utmaningar som vi gärna tar oss an. Stora och djupa sponter är vår vardag och tillsammans med dig som kund kan vi utforma en optimal lösning.

Framgång inom grundläggning bygger på samarbete. Att kunna samarbeta med kunden kring det oförutsedda som alltid händer när man grundlägger ett byggnadsverk är A och O. Vi har byggt upp vårt arbetssätt kring detta.

Våra påltyper

Oavsett om det är en fastighet, en väg eller en bro som byggs är det viktigt att konstruktionen anläggs på en stabil grund. Vi utgår alltid ifrån markens egenskaper och förutsättningar när vi väljer pålningsmetod. De vanligaste metoderna är slagna eller borrade pålar. Pålarna installeras i bärkraftigt berg eller jordar. På detta vis skapas en hållfast grund för en framtida konstruktion.

Det finns en mängd olika sorters pålar som är anpassade för marker och jordar. Utifrån projektets förutsättningar hjälper vi gärna till för att välja rätt påle och grundläggningsmetod.

De olika påltyperna vi använder är:

 • Spetsburen påle  
  Om det är möjligt med neddrivning till fast underlag så används spetsburna pålar. Byggnadens last överförs då direkt till det fasta underlaget via pålen.
 • Friktionspåle  
  I sandjordar där neddrivning inte är möjlig används friktionspålar. Lasten från byggnaden tas då upp av friktionen mellan jorden och pålens mantelyta.
 • Kohesionspåle  
  I lerjordar där neddrivning till berggrunden inte är tekniskt eller ekonomiskt motiverat använder vi kohesionspålar. Kohesionskrafterna mellan leran och pålens mantelyta tar upp lasten från byggnaden. 
 • Betongpålar
  Betongpålar används med fördel i de flesta jordar. Vi vill ha en fullständig kontroll över kvaliteten på de betongpålar som vi använder i våra projekt eftersom vi tillverkar dem i vår egen fabrik.

Egen fabrik för betongpålar

Vår moderna fabrik för tillverkning av betongpålar ligger i Bollebygd. Vi vågar påstå att vår helt nybyggda Bollebygdfabrik är den vassaste i Sverige både när det kommer till kvalitet och utbud. Vår pålfabrik tillverkar kvadratiska pålar i dimensionerna 235x235 millimeter till 450x450 millimeter. Konstruktionsunderlag och lastkapaciteter för standardprodukterna har tagits fram av Skanska Teknik i enlighet med Eurocode 2 och Boverkets konstruktionsregler EKS. Standardelement finns normalt i längder från fem till fjorton meter och kan levereras med korta ledtider till projekten.

Högst kvalitet i branschen

I vår fabrik i Bollebygd producerar vi som enda tillverkare i Sverige skarvar, bergskor och andra smides– och ingjutningsdetaljer till våra betongpålar. Vi anser att det är viktigt att ha kontroll på kvaliteten på de komponenter som ingår i våra produkter.

Tillverkningen av betongpålar och ingjutningsgods är CE-märkt och certifierad av Nordcert enligt CE och BBC:s samt SBS certifieringsregler och följer Trafikverkets Tekniska krav. Pålarna tillverkas enligt SS-EN 12794.

Gröna och certifierade fabriker

Vår fabrik är godkänd som grön fabrik enligt Skanskas kriterium. Vi jobbar ständigt med att reducera koldioxidutsläppen i vår tillverkningsprocess. Naturligtvis är vår fabrik certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

Det här får du om du väljer pålar från Skanska:

 • EDP-klassade pålar
 • Kompetens och viljan att hitta lösningar som gynnar projektet.
 • Hjälp med rätt val av pålar genom våra geotekniker och konstruktörer i Skanska Teknik.
 • Rätt och hög kvalitet av svensktillverkade skarvar och bergskor.
 • Rätt armerade och rätt betongkvalitet på pålar.
 • Strategiskt placerade fabriker med hög miljömedvetenhet.
 • Kostnadseffektiva pålar som håller att slå på.
Senast uppdaterad: 2019-03-06