c

Förbifart Stockholm

 • Vi har byggt en cirkelformad trafikplats och skapat nya körfält för E20 utanför befintliga körbanor.
 • Skanskas projekt var indelat i två huvuddelar.
 • Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden samt minskar sårbarheten i Stockholmstrafiken
 • Trafikplatsen Lindvreten öppnades för allmänheten sommaren 2019.
 • Skanska lämnade över sitt sista delprojekt den 2 december 2021.
 • Förbifart Stockholm innebär att E4 får en ny sträckning väster om huvudstaden. Skanska har fått i uppdrag att bygga länken till tunnlarna i söder.
 • Vi bygger en ny cirkelformad trafikplats, skapar nya körfält för E20 utanför befintliga körbanor och bygger anslutningen till den långa tunneln.
 • De sex tidigare körfälten blir fjorton som leder trafiken i olika riktningar.
 • Bergets kvalitet är dålig. Våra geotekniker har gjort beräkningar för att vi ska kunna skapa en hållbar anslutning till förbifarten.
 • Skanska bygger ett tråg och en bergtunnel som leder ner trafiken till förbifarten.

Södra anslutningen till förbifarten

Förbifart Stockholm innebär att E4:an får en ny sträckning väster om huvudstaden. Projektet binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden samt minskar sårbarheten i Stockholmstrafiken. Den 21 kilometer långa vägen från Kungens Kurva till Häggvik går främst genom tunnlar.

Skanskas uppdrag

Skanska fick i uppdrag av Trafikverket att bygga länken till tunnlarna i söder. FSE105, som var det största av delprojekten i Kungens Kurva, utfördes som en totalentreprenad. 

Vi har byggt en cirkelformad trafikplats och skapat nya körfält för E20 utanför befintliga körbanor. Den största delen av jobbet bestod av anslutningen till den långa tunneln. Vi har byggt ett tråg och en bergtunnel som leder ner trafiken till själva förbifarten.

Stora förändringar

Projektet har inneburit stora förändringar i området. De sex tidigare körfälten blir fjorton som leder trafiken i olika riktningar; det går att köra av mot Heron City och Skärholmen, fortsätta in mot Stockholms innerstad eller välja nedfarten till Förbifart Stockholm.

I vårt uppdrag byggde vi också om trafikplatsen Lindvreten och breddade befintlig motorväg. Vi byggde tråg och betongtunnel, en frånluftsstation och anslutande anläggningar som dagvattenhantering, teknikbyggnader, bullerskärmar med mera.

Vi har även byggt en ny gång- och cykelpassage mellan Skärholmen och Kungens kurva. 

Projektet var indelat i två huvuddelar:

 • Huvuddel 1 – Trafikplats Lindvreten Norra, som stod klar sommaren 2019.
 • Huvuddel 2 – Tråget och tunneln samt resterande anläggningsdelar överlämnades till kunden 2 december 2021.

Tät trafik förbi arbetsplatsen

Att detta är Sveriges mest trafikerade väg innebar givetvis en utmaning. Vi flyttade trafiken flera gånger under projektets gång och hade hela tiden bilar, lastbilar och bussar inpå oss. Säkerheten är alltid högsta prioritet och vi uppförde barriärelementen mot trafiken. Positiva effekter är att de gav ökad trygghet, minskat buller och föroreningar från vägen, bättre arbetsro och snabbare framdrift.

Arbetet började med att bygga nya filer för E20 in mot city. Dessa filer gick på båda sidor utanför den befintliga vägen. I november 2017 öppnades nya E20 för allmänheten. Detta delmoment var en förutsättning för att vi skulle kunna göra huvuddelen av jobbet.

Cirkelformad trafikplats

Trafikplatsen Lindvreten öppnades för allmänheten sommaren 2019. Trafikplatsen är cirka 100 meter i diameter och fungerar som på- och avfart till Heron City.

Anslutning till förbifarten

I området innanför nya E20 schaktade vi oss ner 20 meter för att kunna bygga ett 350 meter långt betongtråg och 20 meter långa bergtunnlar. Dessa ansluter till nästa entreprenad och därefter hela vidare hela vägen bort till Häggvik.

Dålig kvalitet på berget

Bergets kvalitet var dålig och våra geotekniker gjorde beräkningar för hur vi skulle kunna arbeta på ett säkert sätt och skapa en hållbar anslutning till förbifarten. Vi sprängde bort berg och säkrade instabilt berg med bultning.

Grundvattnet behövde hållas på en viss nivå eftersom det annars kunde äventyra stabiliteten för kringliggande mark och byggnader. Därför hade vi höga krav på att konstruktionerna håller tätt. Inga skarvar, fogar eller anslutningar i betongtråget och tunneln får läcka.

Frånluftsstation, teknikbyggnader och dagvatten

I vår entreprenad ingick en ventilationsanläggning för tunnlarna. På tunnelns tak byggde vi en frånluftsstation som var 130 meter lång. Den kläddes med växter och ser ut som en bullervall mellan körbanorna. Vi på Skanska byggde själva huskroppen medan installationen av fläktar ingick i en sidoentreprenad.

Byggnation av anslutande anläggningar som teknikbyggnader och bullerskärmar skedde parallellt med övrigt arbete. Dagvattenhantering ingick också; vi tog hand om ytvattnet som regnade ner på vägarna och byggde magasin som renade vattnet från sediment.

En stor samhällsvinst

Förbifart Stockholm är en stor samhällsvinst eftersom trafiken leds förbi staden. Det innebär mindre trafikstockningar, bättre luft i innerstaden och en rad andra fördelar. Vi på Skanska jobbar även målmedvetet med grönt byggande, hållbara projekt och social hållbarhet.

Ger praktik och skapar arbetstillfällen

I Förbifart Stockholm hade vi ett samarbete med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning för att skapa arbetstillfällen för stadens arbetslösa. Vi hade också ett samarbete med Arbetsförmedlingen och har tog emot två utrikesfödda ingenjörer i projektet. De gick Skanskas internationella ledarprogram, ILP, och fick anställning hos oss.

Projektet i siffror

 • 80 000 kubikmeter betong = 32 olympiska simbassänger
 • 645 000 kubikmeter berg- och jordschakt = 258 olympiska simbassänger
 • 50 000 ton asfalt = 10 000 afrikanska elefanter
 • 10 000 ton armering = drygt 14 200 fullvuxna älgtjurar
 • 100 000 kvadratmeter form = 14 fotbollsplaner
 • 14 500 kvadratmeter spont = 74 tennisplaner
 • 6 000 meter betongpålar = 15 varv runt en friidrottsbana

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading