c

Kvarteret Tändstickan, Göteborg

  • ÅF-huset var först ut i kvarteret Tändstickan. Teknikkonsulten ÅF kommer faktiskt att ha verksamhet i alla tre kontorsbyggnaderna.
  • Tändstickan – en blandstad med arbetsplatser, bostäder och service.
  • Tändstickan är inte bara gröna och hållbara byggnader. De erbjuder även gröna oaser för eftertanke.
  • Den glasade fasaden ger ljusa lokaler. Placeringen mot norr ger mindre värmeinsläpp
  • ÅF-huset och Tändstickan 2 får snart sällskap av den elva våningar höga byggnaden Tändstickan 3.

Nytt område utvidgar Göteborgs stadskärna

Tändstickan är ett expansivt område som växer fram mellan Göteborg och Mölndal. Området har fått namnet Tändstickan eftersom en tändsticksfabrik låg här fram till 30-talet. Här vill Skanska skapa en levande blandstad med kontor, restauranger, service och bostäder. Hittills har vi byggt två kontorshus och håller på med ett tredje. Totalt kommer det då att finnas 2 500 arbetsplatser här.

På fina cykelbanor tar du dig hit från centrala Göteborg på tio minuter. Spårvagnen tar ungefär lika lång tid. För den som vill ta bilen är läget perfekt vid E6/E20 och Mölndalsvägen. Landvetter flygplats ligger bara en kvarts bilfärd bort.

Skanska köpte marken 2011 eftersom vi såg potentialen med en tomt som ligger nära city och kommunikationer. Vi fick tidigt kontakt med teknikkonsultföretaget ÅF som lockades av både läget och möjligheten att utforma sina egna lokaler i samarbete med oss. ÅF kommer att ha verksamhet i alla tre kontorshusen som kallas ÅF-huset, Tändstickan 2 och Tändstickan 3.

Skanska var byggherre och huvudentreprenör samtidigt

Tändstickan är ett egenutvecklat projekt vilket innebär att utöver att vi har köpt marken har vi också finansierat projektet, utvecklat området och var byggherre. ÅF-huset såldes 2014 till Pareto och 2018 köpte Kungsleden Tändstickan 2, Tändstickan 3 och parkeringshuset av oss.

Skanska var både byggherre och huvudentreprenör vilket medförde en väldigt smidig byggprocess och en strävan mot samma mål. ÅF-huset byggdes otroligt snabbt vilket till stor del berodde på det nära samarbetet med ÅF. Teknikkonsulten projekterade en stor del av de tekniska installationerna inom bland annat energieffektivisering, vvs, el, belysning och akustik.

ÅF-huset

ÅF hade länge varit trångbodd och letat efter nya lokaler. Om ÅF skulle flytta in i ett nybyggt hus var det självklart att aktivt kunna vara med och utforma det. Det var även viktigt med en grön profil eftersom ÅF arbetar med att utveckla hållbara lösningar för sina egna kunder. Den formen av samarbete välkomnade vi på Skanska.

I september 2011 skrev ÅF på ett tioårigt hyreskontrakt för den kontorsbyggnad som fick namnet ÅF-huset. Byggstarten skedde i januari 2012 och två år senare stod huset klart. Den relativt snabba byggprocessen berodde på ett väldigt smidigt samarbete. ÅF projekterade en stor del av de tekniska installationerna.

ÅF-huset består av 16 våningar och är 7 500 kvadratmeter stor. ÅF skulle från början hyra sju våningar men expanderade kraftigt och behövde elva våningar redan vid inflyttningen.

I samband med uppförandet av ÅF-huset byggde vi ett parkeringshus i fyra plan som även fungerar som kvarterets skydd mot leden. Här har arkitekten och vi skapat ett grafiskt mönster i betongen som föreställer en förstelnad skog. I grenverket kan man hitta små figurer, djur, människor eller landskap om man tittar noga. Till och med en gyllene flygande gris. Detta har gett liv åt parkeringshuset och en upplevelse för de som tittar på fasaden varje dag.

Tändstickan 2

När vi blev klara med ÅF-huset kunde vi konstatera att området hade blivit attraktivt, precis som vi hade förutspått vid tomtköpet. Arbetet fortsatte med utvecklingen av det sju våningar höga kontorshuset Tändstickan 2. Vi började bygga 2014 och huset stod klart 2016. ÅF fortsatte sin expansion och flyttade in på fyra våningsplan. Handelsbanken och Cap Gemini flyttade in ungefär samtidigt i huset.

Tändstickan 3

Satsningen i området visade sig vara så lyckad att vi började utveckla och bygga en tredje kontorsbyggnad. Vi satte spaden i backen hösten 2016 och huset beräknas stå klart hösten 2018. Hit flyttade Försäkringskassan med sina 800 medarbetare. Försäkringskassan har tidigare varit utspridd på flera olika ställen i Göteborg och kan nu samla verksamheten i moderna och öppna lokaler. Nytänkande aktiviteter ska uppmuntra medarbetarna till rörelse. Bland annat skapar vi en fin terrass högst upp i huset där man kan arbeta, ta en paus eller träna i utomhusgymmet vi planerar för. 

ÅF har flyttat in på två av våningsplanen i den elva våningar höga byggnaden. Företaget har mer än fördubblat sin verksamhet sedan hyresavtalet för ÅF-huset skrevs 2011. Vi var glada över att kunna erbjuda ÅF ytterligare yta i kvarteret. För att underlätta för företaget ytterligare byggde vi en gångbro mellan ÅF-huset och Tändstickan 3.

Artesisk källa bjöd på överraskning

Byggarbetet började med sanering av marken som var förorenad sedan tiden då tändsticksfabriken låg här. När vi hade schaktat och sanerat fick vi en liten överraskning: en fontän med vatten sköt upp i marken. Vi hade stött på en artesisk källa; det är grundvatten som skjuts upp i marken genom att ett tryck skapas under jordytan. Vi fick bort vattnet genom att skapa fördröjningsmagasin.

I övrigt löpte grundläggningen på som planerat. Marken i området bestod av lera vilket är typiskt för Göteborgstrakten. Vi pålade ungefär 30 meter ner till berg och skapade en stabil grund. ÅF-huset och Tändstickan har källare med parkering, förråd och teknikutrymmen. 

Stomresning och fasadarbete enligt plan

Stommen i ÅF-huset består av betongelement, fasaden ut mot E6:an är heltäckande glasfasad.

Tändstickan 2 och Tändstickan 3 består av stålstomme och hdf-bjälklag. I båda husen är tre sidor betongfasad med fönster medan norrfasaden är helt glasad. Det innebär att lokalerna är väldigt ljusa. Vi valde att ha mindre glas åt söder eftersom värmeinstrålning innebär att energi går åt till att kyla ner kontoret.

Allt arbete med stomresning och fasadarbete löpte på enligt plan.

Säkerheten framför allt

Fasaden i betong till Tändstickan 3 innebar många tunga lyft. I kombination med att huset skulle bli elva våningar högt behövde vi vara väldigt försiktiga. Skanska sätter alltid säkerheten först.

Noggranna arbetsberedningar är alltid en viktig grundpelare i säkerhetsarbetet. Varje måndag hade vi ett säkerhetsmöte tillsammans med vår underentreprenör där vi gick igenom vad som hände under veckan och dagen. Det handlade om vilka transporter som skulle komma, var kranen skulle stå uppställd, var övriga kunde arbeta i huset, vilka in- och utgångar i huset vi kunde använda denna dag och liknande frågor. Vi tog även upp säkerheten på varje morgonmöte.

I vårt säkerhetsarbete ingår att vi gör besök hos våra underentreprenörer. Vi har besökt en fabrik och hälsat på en annan underentreprenör för att diskutera lossning och lyft av stål.

Vill inspirera unga till jobb i byggbranschen

Vid flera tillfällen har elever från Angeredsgymnasiet varit på studiebesök hos oss. På så sätt fick vi tillfälle att visa vilka möjligheter som finns inom byggbranschen. Vi har också haft en praktikant från Angeredsgymnasiet på Tändstickan 3.

Förorenad tomt förvandlades till hållbart kvarter

Skanska har förvandlat en förorenad tomt till ett hållbart kvarter. Som samhällsutvecklare ville vi erbjuda göteborgarna ett nytt och attraktivt område nära city. Målet var att även bygga bostäder och affärslokaler och därmed skapa en blandstad som lever större delen av dygnets timmar.

Alla tre kontorsbyggnaderna i Tändstickan är certifierade enligt det internationella miljösystemet LEED. ÅF-huset uppnår Platinum som är den högsta nivån, vilket var angeläget för ÅF som vill spegla företagets miljöarbete genom en grön profil. Dessa värderingar stämmer väl överens med Skanskas ambitioner om hållbart byggande. Tändstickan 2 och Tändstickan 3 uppnår certifieringen Guld som är den näst högsta nivån av certifieringen. Kraven för de olika nivåerna har höjts under åren.

LEED innebär att projektet bedöms utifrån en stor mängd parametrar. Förädling av mark, närhet till allmänna kommunikationsmedel, energiförsörjning och ventilation är några exempel. Området använder fjärrvärme och fjärrkyla.

Som en del i certifieringen valde vi miljövänliga sedumtak. De fördröjer dagvattnet, ger ett vackrare taklandskap, främjar den biologiska mångfalden och minskar värmeutstrålningen.

I parkeringshuset finns en stor cykelparkering för att uppmuntra till ett hållbart resande. I Tändstickan 3 kommer också en cykelparkering att finnas. Dusch och omklädningsrum finns på varje hyresgästvåning.

Ett aktivt kontor ger friska medarbetare

I Tändstickan 3 planerade vi för olika aktiviteter som främjar människors hälsa och visa på vikten av rörelse. Vi ville ge våra hyresgäster de fysiska förutsättningarna att ta hand om sin personal. På takterrassen byggde vi ett utegym och ytor för gemensam träning. Träningsmöjligheter, uppmuntran till cykelpendling och andra aktiviteter stämmer väl överens med Försäkringskassans profil och arbete med att hålla sina medarbetare friska.

Kvarteret Tändstickans historia

1904 började Södertälje Tändsticksfabrik bygga en ny modern tändsticksfabrik i Göteborg och flyttade tillverkningen hit. Här fanns bra transportmöjligheter både till lands och till sjöss vilket var viktigt för exporten.

1917 tog Ivar Kreuger och Svenska Tändsticksaktiebolaget över fabriken och ändrade namnet till Göteborgs Tändsticksfabrik. Fabriken var som störst under första världskriget med 400 anställda.

1931 lades fabriken ner och lokalerna byggdes med tiden om för att hyras ut till olika småföretag. Ända fram till 2000-talet fanns här olika verksamheter, bland annat bilverkstäder.

Idag har Skanska byggt och utvecklat Skanska det nya kvarteret Tändstickan. ÅF var det första företaget som flyttade in i Tändstickan 1. Ett par år senare stod Tändstickan 2 klart bredvid och nu därefter byggde vi Tändstickan 3 som blev inflyttningsklart 2018.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading