c

Vill att 100% av materialet återbrukas

Vid uppförandet av kontorshuset Tennet 3, som ska byggas i Gullbergsvass i Göteborg, ska allt material som rivs från den gamla byggnaden användas på nytt. – Så mycket som möjligt av materialet ska användas i den nya byggnaden, resten i andra projekt, berättar Andreas Melby, projektchef på Skanska. – Det finns ett stort engagemang och en nyfikenhet kring återbruk i projektgruppen, säger återbrukskonsulten Amanda Borneke på Sweco.

I projektet Tennet 3 ska man försöka återbruka så mycket material som möjligt från befintlig fastighet som ska rivas. Återbrukad betong skulle kunna bli en ny vägg och tegel från fasaden ett nytt golv på en terrass till exempel.

Andreas Melby är mitt i planeringsarbetet för utvecklingen och byggnationen av det vi idag kallar Tennet 3. Ett projekt som minst sagt har höga ambitioner när det kommer till hållbarhet och återbruk, med en omfattande hållbarhetsplan i grunden. Idag finns två befintliga byggnader på fastigheten, varav den ena med säkerhet ska rivas.
– När vi river vill vi inte att allt bara går till avfall, utan vår ambition är att återbruka 100 procent av materialet. Men det betyder inte att vi ska återbruka allt i den nya byggnaden, även om vi ska försöka återbruka så mycket som möjligt i den. Resten tillgängliggörs på den öppna marknaden för återbruk och kan då användas i andra projekt, förklarar Andreas.

Fokus kommer framförallt att ligga på återbruk av betong och tegel. I samråd med Sweco har man kommit fram till att det är här man får mest effekt.
– Vi vill att materialet ska ersätta något annat och inte bara återbruka för design. Det vi gör ska reducera våra koldioxidutsläpp. Ambitionen är också att vi ska kunna synliggöra materialet, att man ska kunna se att en vägg är gjord av återbrukad betong till exempel.

På Skanska har vi som mål att sänka koldioxidbelastningen i våra projekt och nå klimatneutralitet till 2045.
– Då känns det självklart att vi ska studera vilka möjligheter som finns för att återbruka så mycket som möjligt med de förutsättningar vi har, menar Andreas.

"Vi vill samverka med dem som kan hjälpa oss att återbruka materialet på bästa sätt."
Andreas Melby

För att kunna genomföra projektet som det är tänkt gäller det att hitta rätt samarbetspartners samt att kvalitetssäkra materialet.
– Vi vill samverka med dem som kan hjälpa oss att återbruka materialet på bästa sätt. Att ha med det i ett så här tidigt skede är en stor fördel och en förutsättning. Bland annat behöver arkitekten jobba utifrån ett återbrukstänk redan från de första skisserna och ha ett öppet sinne för vad vi kan göra med materialen. Vi måste också vara säkra på att de material vi återbrukar håller en hög kvalitet och inte på något sätt försämrar byggnaden vi ska uppföra, säger Andreas och fortsätter:
– Jag hoppas att våra blivande hyresgäster ser ett mervärde i att etablera sig i ett kontorsprojekt som arbetat så tydligt med återbruk och själva kan stärka sitt varumärke och storytelling i det. Vi gör det för att det är rätt väg att gå framåt och för att det känns bra att ta hand om material som redan finns. Personligen har jag också blivit inspirerad och tänker annorlunda nu om jag exempelvis ska göra om någonting hemma. Då funderar jag en extra gång kring om det finns något jag kan återanvända, eller om jag känner någon som har material över som kan användas till det jag ska bygga.

En av de samarbetspartners som Skanska arbetar med i Tennet 3 är Sweco och återbrukskonsulten Amanda Borneke.

– Vi är med i projektet för att kickstarta återbruksaffären. För att kunna göra det har vi delat upp projektet i fyra olika tjänstekategorier, säger Amanda. (Se kategorierna nedan.)

Hon ser ett stort engagemang i projektgruppen som hon tycker är nyfiken och intresserad av att lära sig mer om vilka besparingar som ger mest.
– Det finns en tydlig balans i projektet mellan ekonomisk och miljömässig hållbarhet, säger hon och fortsätter:
– En förutsättning för att lyckas i återbruksprojekt är samverkan och god kommunikation – och det har vi verkligen här. Dessutom har vi fått ganska fria tyglar när det kommer till hur vi vill utforma projektet och visa vad vi går för. Det här projektet blir ett betydande referensprojekt för Sweco när det kommer till återbruk. Det känns riktigt kul och spännande!

"En förutsättning för att lyckas i återbruksprojekt är samverkan och god kommunikation – och det har vi verkligen här."
Amanda Borneke

Swecos fyra tjänstekategorier för återbruk i projektet:

  • Övergripande återbruksinventering – en överskådlig redogörelse för återbrukspotential i fastigheten.
  • Kickstart återbruk – interna workshops kring målstyrning, upphandling och kompetenshöjning.
  • Detaljerad återbruksinventering – förberedande för återbrukssamordning, materialbank och materialmäkleri.
  • Extern kommunikation – återbruk i sociala medier, inspirationsföreläsningar och varumärkesbyggande aktiviteter.
Senast uppdaterad: 2022-10-24

Rekommenderad läsning