c

Tydliga krav på hela leverantörskedjan

Nu tas ett viktigt steg för att hela leverantörskedjan, i Skanskas projekt och produktionsanläggningar, bli klimatneutral. Som ett första steg har en klimatbilaga införlivats i avtalsmallarna. I den uppmanas leverantörer och entreprenörer att agera.

Skanska ställer tydliga krav på hela leverantörskedjan för ett klimatneutralt 2045

Vad gör ni för att minska ert klimatavtryck? Har ni koll på vilken klimatpåverkan materialet har? Var är ni? Hur ser er resa ut? Det är frågor som Skanska vill ha ett nära samarbete kring med leverantörskedjan.

– Syftet är att engagera alla i klimatfrågan och göra leverantörerna uppmärksamma på att vi i nästa steg kommer att ställa tydliga klimatkrav på både tjänster och material. Vill man vara med i affären gäller det att utveckla och använda produkter och tjänster som minskar klimatavtrycket, säger Kjell Klasa, inköpsdirektör. Han konstaterar att upp till 80 procent av Skanskas verksamhet består av leverantörer och för att uppnå uppsatta klimatmål krävs att alla är med på resan.

Klimatdeklaration första steget

– Vi har bestämt oss för att halvera koldioxidutsläppen till år 2030 och vara helt klimatneutrala 2045 och i färdplanen mot målet ryms i framtiden bara samarbetspartners som också har en plan och agerar därefter. Det här handlar inte om mjuka parametrar, utan om affärerna!

Kjell Klasa säger att det generellt krävs fem procents förbättring årligen för att nå målet. Då måste leverantörerna sätta upp egna klimatmål, agera och ständigt förbättra sina material.

– Vi måste veta vilken typ av klimatpåverkan varje produkt har och när vi har konkreta krav i våra projekt och produktionsanläggningar på produkter väljer vi bort leverantörer som inte klarar det, redan idag.

Ett tydligt önskemål är att leverantörerna tar fram miljövarudeklarationer – EPD (Environmental product declarations) – på sina produkter och tjänster.

Hårdare krav

I klimatbilagan, som är inarbetad i avtalsmallarna och publicerad på Skanskas hemsida, uppmanas leverantörskedjan att engagera sig i frågan.

– Nästa steg blir att ställa konkreta klimatkrav på tjänster och produkter kopplade till asfalt, betong, stål och bränslen, men även större byggdelar som stomme, tak och fasad. Det är här vi har våra största koldioxidutsläpp, säger Kjell Klasa och konstaterar att klimatarbetet kommer att vara centralt under det närmaste året. Kraven kommer att hårdna och specificeras.

Bland Skanskas leverantörer finns redan företag som har höga och rimliga ambitioner, men det finns också leverantörer som hittills knappt uppmärksammat frågan.

– För att klara målet att vara klimatneutrala 2045 krävs också att vi jobbar med innovationer. Vi jobbar redan med exempelvis grön betong och grön asfalt, men måste också hitta nya produktionsmetoder och automatiserade processer med hjälp av exempelvis robotar. Vi följer nyfiket SSAB:s arbete med Hybrit, en koldioxfri stålproduktion. Det pågår en hel del innovationsarbete som vi följer med stort intresse för att se vilka vi ska samarbeta med.

Fler måste med på färden

Skanska går i bräschen genom att skapa ett engagemang kring gemensam klimatnytta för hela leverantörskedjan. Det är på uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som Skanska har drivit arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral byggsektor 2045. Fler än 140 aktörer från hela värdekedjan har ställt sig bakom färdplanen. De representerar materialleverantörer, entreprenörer, byggherrar, beställare, kommuner, konsulter, arkitekter, investerare och akademi. Men ännu fler måste med på färden.

– Vi vill bygga ett bättre samhälle, som är fossilfritt, och vi har tagit uppdraget på allvar.

Senast uppdaterad: 2020-01-29

Rekommenderad läsning