c

Tio digitala framgångstips

Henrik Linderoth, professor i Construction Informatics vid Tekniska Högskolan i Jönköping och Mattias Jacobsson, docent i Management och organisation vid Handelshögskolan Umeå, samt forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Författare till rapporten ”hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling” inom Smart Build Environment.

Ta del av den senaste forskningen inom digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. Forskarna Mattias Jacobsson och Henrik Linderoth ser digitalisering som en viktig möjliggörare för en positiv samhällsutveckling och delar med sig av sina bästa råd.

1. Ta tillvara kompetensen från nyutexaminerade.

De unga förväntas ha hög digital kompetens när de kommer från universitet och högskolor, och har också det i hög grad i dag. För att den också ska komma branschen tillgodo krävs att ledningen ger plats för dem att visa sin potential genom att pröva, tillåtas att misslyckas, och ge stöd och utrymme såväl ekonomiskt som i projekt. De nyutexaminerade i sin tur behöver berätta vad de kan och ta eget ansvar. Om inte byggbranschen kan erbjuda intressanta och utvecklande arbeten väljer studenter med hög digital kompetens andra branscher.

2. Låt inte det som är bråttom trumfa det som är viktigt.

En nyckelfaktor i hårt tidspressade projekt. För den som är nyanställd kan det handla om att mycket tid går åt bara att lära sig sina nya arbetsuppgifter och komma in i organisationen. För alla andra handlar det ofta om generell tidsbrist i projekten – och innovation och förändringsarbete tar tid

3. Dra nytta av tidiga skeden på bästa sätt.

Mellan projekt och i tidiga skeden finns ibland mer utrymme att testa nya lösningar. Genom att dra nytta av att det går att digitalt lösa saker redan på ritbordet, går det att undvika kollisioner längre fram. Även om det kan ta mer tid initialt.

4. Hämta inspiration från andra branscher.

Byggbranschen har traditionellt varit sena på bollen när det gäller digitalisering, även om detta håller på att ändras. Byggaktörer skulle kunna utnyttja sin storlek för att ställa krav på beställare och leverantörer. Ett sätt är att titta på vad som gjort att andra branscher lyckats; med företag som Volvo, HM och Ikea som bra exempel att inspireras av.

5. Se digitalisering som strategiskt viktigt.

Tillsammans med akademin och företag uppmärksammas idag även behovet av digitalisering för ett hållbart samhälle av regeringen. Idag ingår digitalisering som en naturlig del av att driva ett företag. Digitalisering är en nyckelfaktor för att behålla lönsamhet och konkurrenskraft. Men det är först när företagets högsta ledning ser konkreta användningsområden och förstår förutsättningarna för digital förändring som utvecklingen tar fart.

6. Organisera er rätt.

Problemet idag är inte tekniken, utan branschlogik, eller organisering. Exempelvis kommer rutiner för hur man arbetar att behöva utvecklas och förnyas, nya roller utvecklas, och yrkesidentiteter förändras. Till detta finns fortfarande en hel del juridiska aspekter som behöver lösas, till exempel när det gäller BIM. Vem har ansvaret?

7. Jobba tillsammans – långsiktigt.

Historiskt har man inom bygg tänkt lägsta anbud och bara jobbat i projekt. Idag finns de grundläggande tekniska förutsättningar för ett sömlöst informationsflöde. Förtroendefulla och långsiktiga samarbeten mellan branschens parter, redan från tidiga skeden och över flera projekt är en bra utgångspunkt.

Detta skulle kunna möjliggöra ett bättre informationsutbyte kring hur de olika aktörerna tänker kring olika frågor från produktion till förvaltning.

8. Låt inte parten med lägst digital mognadsnivå sätta standarden.

Framgång beror på att alla inblandade gör sitt bästa. Det gäller både i samverkan med andra, och i den egna organisationen. Ett sätt att få förändring internt är att koppla samman nyutexaminerade och seniora medarbetare för informationsutbyte.

9. Kom ihåg: förändring tar tid.

Digitalisering är inget man stökar av och blir färdig med, det är en ständigt pågående process. Man är inte färdig bara för att systemet finns. Man måste jobba med att utveckla processer och arbetssätt precis på samma sätt som med annat.

10. Det går aldrig att hälla digitalisering på ett problem.

Se vad man har för problem och hur digitala arbetssätt kan hjälpa till. Men digitalisering av en dåligt fungerande process innebär bara att man gör att man gör samma fel, fast mycket snabbare. Återigen är det viktigt att komma ihåg att nya rutiner och roller behöver utvecklas för att dra nytta av digitaliseringen. Hur man tänker kring att göra affärer.

Senast uppdaterad: 2020-03-24

Rekommenderad läsning