c

Snabba beslutsvägar och lyhördhet för att säkra framtidens elnät

2018 genomförde Skanska och Ellevio ett projekt för att säkra Stockholms framtida elförsörjning. Arbetet innebar att gräva ner tre kilometer högspänningskabel rakt genom Nationalstadsparken. Det var ett komplext och utmanande uppdrag där starkt engagemang och stor insyn var två av nycklarna till ett framgångsrikt projekt.

Schaktarbete för kabeldragning
1 av 4 Arbetet innebar att gräva ner tre kilometer högspänningskabel rakt genom Nationalstadsparken.
Rörläggning i Nationalstadsparken
2 av 4 Det fanns geotekniska utmaningar i området med många okända faktorer.
Grävmaskin utför schaktarbete
3 av 4 Marken hade dålig bärighet på många ställen och med hjälp av Skanska Teknik togs lösningar fram som innebar att schakterna avlastades med flackare slänter och förstärkningar av ledningsbäddarna.
Joggande personer på grusväg i Nationalstadsparken
4 av 4 Både Skanska och Ellevio har högt ställda mål när det kommer till klimatfrågor. Därför var det också självklart att välja hållbara lösningar när det fanns möjlighet.

Snäv tidplan och okända utmaningar

Projektet i Nationalstadsparken var utformat som en utförandeentreprenad där arbetet bara fick ske under vissa tider på året. Nationalstadsparken är ett känsligt naturområde och från november till april behöver naturen få vara i fred. Även små justeringar i tidplanen skulle därför ha kunnat innebära ett halvårs försening. Dessutom fanns det geotekniska utmaningar i området med många okända faktorer.

Ett nära samarbete mellan beställare och Skanska

Skanska insåg tidigt att en förutsättning för att lyckas med projektet var om de kunde korta ledtiderna för viktiga beslut. Därför erbjöds Ellevio egna platser på etableringen. Att sitta tillsammans i ett komplext projekt innebär att alla parter får en bättre syn på helhetsbilden. Tack vare att Ellevio hade resurser på plats kunde Skanska och Ellevio ta gemensamma beslut som ledde till att tidplanen höll, trots att arbetet blev mer omfattande.

- I projekt med tajt tidplan är kommunikation mellan kund och oss som entreprenör A och O. Att erbjuda kontorsplatser på själva byggarbetsplatsen är en relativt enkel och uppskattad lösning, Andreas Thuresson, Skanska.

Förorenad mark och dålig bärighet

Nationalstadsparken är ett känsligt naturområde. Tyvärr visade det sig att stora delar av den mark där kabeln skulle läggas var förorenad. Dessutom upptäckte man att marken hade dålig bärighet på många ställen. Med hjälp av Skanska Teknik togs lösningar fram som innebar att schakterna avlastades med flackare slänter och förstärkningar av ledningsbäddarna.

- Lyhördhet är en av de viktigaste faktorerna för att nå ett framgångsrikt projekt. Skanska visade ständigt en vilja att samarbeta för att nå och överträffa våra mål, Sanaz Lavasani, Ellevio.

Gröna lösningar med klimat i fokus

Både Skanska och Ellevio har högt ställda mål när det kommer till klimatfrågor. Därför var det också självklart att välja hållbara lösningar när det fanns möjlighet, bland annat lades Grön asfalt på en väg genom projektet. Det var första gången som Skanska använde denna asfalt med lägre fossil koldioxidbelastning, en innovation som man tidigare bara hade testat i labbmiljö. Nationalstadsparken var också ett av de första projekten som använde sig av ett IT-baserat logistikverktyg för att optimera nyttjandet av transporter. Bland annat koordinerar verktyget vilka massor som ska till vilka deponier, underlättar kommunikationen mellan grävmaskiner och lastbilar med hjälp av GPS samt tillhandahåller dokumenterad spårbarhet. Målsättningen är att inga transporter ska gå tomma och att effektivisera vad som ligger på flaket.

Målmedvetet och prisbelönt säkerhetsarbete

Säkerhet är både Skanskas och Ellevios högsta prioritet och angår alla på arbetsplatsen. Projektet använde en app för att rapportera observationer. Över 25 olika användare var med och påverkade arbetsmiljön, vilket skapade ett unikt gemensamt fokus. Rapporteringen omfattade förutom observationer av eventuella tillbud även positiva observationer, man uppmärksammade alltså saker som hanterats riktigt bra utifrån ett säkerhetsperspektiv. Förstärkta positiva beteenden bidrog till ökat engagemang, teamkänsla och tillhörighet.

Genomgång av rapporterna var en stående punkt på projektets morgonmöten. Skanska använde sig dessutom av så kallade trygghetsbesiktningar, vilket är en metod för att sätta sig in i hur besökare upplever området. Allt för att skydda tredje man. Säkerhetsarbetet uppmärksammades långt utanför projektet och 2018 erhöll Nationalstadsparken Ellevios säkerhetspris.

Senast uppdaterad: 2021-10-22

Rekommenderad läsning