c

Thomas Blanksvärd och Joakim Jeppsson vinnare av Sveriges största byggpris

Under torsdagskvällen delades Sveriges största byggpris ut – Sigge Thernwalls pris. Tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling fick dela på en miljon kronor. Två av dessa är från Skanska: Joakim Jeppsson och Thomas Blanksvärd.

Thomas Blanksvärd och Joakim Jeppsson vinnare av Sveriges största byggpris.

Priset ges vartannat år till eldsjälar som med nytänkande lösningar tagit sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidragit till samhällsnytta.

Thomas Blanksvärd – för stora insatser inom hållbart byggande

Thomas är biträdande professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och specialist på Skanska. Han tilldelas 250 000 SEK för sina stora insatser inom hållbart byggande, särskilt beträffande kompositförstärkning av betongkonstruktioner så att exempelvis broar kan utnyttjas med högre laster.

Hans forskningsinsatser kring tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner har ökat förståelsen för materialanvändning och reparationsintervall och gett konkreta resultat i form av längre livslängd i betongkonstruktioner, vilket är ett viktigt bidrag till lägre koldioxidutsläpp. I sina olika roller i näringslivet, som uppskattad lärare och genom en mängd vetenskapliga artiklar har han även bidragit till kunskapsspridning på bred front.

– Att bli erkänd på detta sätt, likvärdig med tidigare framgångsrika pristagare, är värdefullt och energigivande. Den forskning och utveckling som bedrivits har målmedvetet genomförts på sådant sätt att resultaten ska komma samhället till gagn. Detta har åstadkommits genom ett gott samarbete mellan akademi och näringsliv, där publicering av handböcker och standardiserade arbetssätt varit ytterligare framgångsfaktorer, säger Thomas Blanksvärd.

Joakim Jeppsson – för sitt bidrag till en ökad vetenskaplig kompetens inom byggsektorn

Joakim Jeppsson, teknisk doktor, FoU-chef Skanska Sverige, tilldelas också 250 000 kronor, för sitt bidrag till en ökad vetenskaplig kompetens inom byggsektorn som stärkt svensk byggindustris konkurrensförmåga.

Förutom egna forskningsinsatser inom säkerhetsfilosofi och riskhantering för bärande konstruktioner har han tagit initiativ till flera nationella forskningsprogram med industridoktorander kring teknik som ger avtryck på hållbarhet, effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Robotiserad tillverkning av armeringssystem för betongkonstruktioner direkt från BIM-handlingar är ett exempel, där det tunga armeringsarbetet och flera led i processen elimineras.

– Jag är förvånad och glad över att blivit nominerad för Sigge Thernwalls pris, att bli belönad för att ha byggsveriges roligaste jobb är extraordinärt. Att få fungera som länken mellan forskning och praktik och att få jobba med allt ifrån byggfysik till automation är oerhört givande. När arbetet sedan skapar bättre villkor för boende och kollegor så känns det bra, säger Joakim Jeppsson.

Den tredje pristagaren är Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms Universitet. Hon tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 500 000 SEK för sitt bidrag till vår kunskap om hur anläggningar och infrastruktur interagerar med vattenflöden och vattenkvalitet.

– Vinnarna har genom sina initiativ bidragit till utveckling av vår bransch, minskning av koldioxidutsläppen och en ökad effektivisering med hjälp av ny teknik. Det är ett viktigt bidrag i den omställning vi befinner oss i. Viktigast av allt är att insikterna bidrar till ett bättre samhälle för alla oss invånare, säger Niklas Sörensen, VD för Ramboll.

Om Sigge Thernwalls pris

Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramboll. Efter sin bortgång 1984 donerade han en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll. Fondens styrelse har uppdragit till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att utse en eller flera pristagare.

Läs mer om priset på ramboll.com.

Senast uppdaterad: 2020-09-18

Rekommenderad läsning