c

Bygger för en mer hållbar framtid i Kalmar

Skanska är nu inne i slutskedet med att färdigställa Kalmars största bygge sedan Ölandsbron. Det nya Linnéuniversitet är byggt med hållbarhet i fokus. Solceller, havsbaserat kylsystem och gröna tak är bara några exempel på faktorer som gett projektet höga miljöbetyg. Det finns många fler.

Det nya Linnéuniversitet i Kalmar är byggt med hållbarhet i fokus. Solceller, havsbaserat kylsystem och gröna tak är bara några exempel på faktorer som gett projektet höga miljöbetyg.
1 av 2 Det nya Linnéuniversitet i Kalmar är byggt med hållbarhet i fokus. Solceller, havsbaserat kylsystem och gröna tak är bara några exempel på faktorer som gett projektet höga miljöbetyg.
Olika lösningar har vägts mot varandra. Läget vid Kalmarsund gör att universitetet är utsatt för fukt och vindar från havet. Fasadmaterial, fönster fogar och lim har därför noga provats ut för att tåla påfrestningarna.
2 av 2 Olika lösningar har vägts mot varandra. Läget vid Kalmarsund gör att universitetet är utsatt för fukt och vindar från havet. Fasadmaterial, fönster fogar och lim har därför noga provats ut för att tåla påfrestningarna.

Ölandsbron syns åt det ena hållet och Kalmar slott åt det andra. Det nya Linnéuniversitetet ligger utmed kajen mot sundet och har gångavstånd till järnvägsstationen. Katarina Ljungqvist är projekteringsledare på Skanska Sverige och har varit Teknisk chef för bygget av Universitetskajen i Kalmar.

– Projektet har varit ofattbart stort och unikt. Hur ofta byggs det ett nytt universitet?! Jag kände på en gång när jag fick förfrågan att det här är ett ”once in a lifetime-uppdrag”, säger hon.

Miljöhänsyn och hållbarhet

Katarina Ljungqvist har varit engagerad i projektet sedan november 2015. Fortfarande är det några detaljer som ska falla på plats även om grunduppdraget är avslutat. Hennes ansvar har varit att hålla ihop projekteringen och ta fram handlingar för inköp och produktion. Ända från start har stor vikt lagts på miljöhänsyn och hållbarhet.

– Att minska ett bygges klimatpåverkan är en stor utmaning framförallt i projekteringsfasen. Det har varit spännande att få vara med under hela resan, säger hon. 

Tidigare låg Linnéuniversitetet utspritt på ett 15-tal olika platser i staden. Syftet med att bygga ett nytt universitet har varit att samla hela verksamheten på ett ställe och ge studenter, lärare, forskare möjlighet att mötas över fakultetsgränserna.

Det nya Linneuniversitetet består av två delar – den östra och den västra. Skanska är fastighetsägare för den östra som består av tre nybyggda hus med bland annat labb, förvaltning och bibliotek. För den västra delen har Skanska totalentreprenaden och där har de genomfört en tillbyggnad av två hus och en ombyggnad av ett hus.

Ola Lövgren, projektdirektör på Skanska har ansvarat för projektets samtliga delar och berättar att de i ett initialt skede bestämde sig för den östra delen skulle miljöcertifieras.

– Där kunde vi styra själva men vår önskan var att även den västra delen skulle haka på. Det visade sig att vi även kunde sälja in idéen om miljöcertifiering till dem, berättar han.

Miljöcertifiering enligt LEED

Skanska följer det internationella systemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) för miljöcertifiering av byggnader. Det innebär bland annat minskad användning av energi och att göra materialval och hitta lösningar med mindre miljöpåverkan. Olika åtgärder ger olika poäng.

Både det östra och västra bygget har som målsättning att nå guld enligt LEED och det är många olika delar i projektet som tillsammans bidrar till att nå det. Västra delen uppnådde målet i början på oktober.

– Att följa LEED innebär att ha extra koll på precis allt, inte minst på materialval. Det gäller att använda de som har så liten miljöbelastning som möjligt, berättar Katarina Ljungqvist.

Olika lösningar har vägts mot varandra. Läget vid Kalmarsund gör att universitetet är utsatt för fukt och vindar från havet. Fasadmaterial, fönster fogar och lim har därför noga provats ut för att tåla påfrestningarna.

– Det är viktigt att fasaden är tät för att hålla nere energiförbrukningen. Noggranna provningar har gjorts och dem har vi klarat, säger hon.

Innovation och solceller

En innovation som väckt positiv uppmärksamhet under projektets gång är solcellsanläggningen på den västra delens tak. Där kunde panelerna tas i drift redan under arbetet och därmed bidra med byggström.

Framöver beräknas solcellerna på taken kunna bidra med 20 procent av universitetets totala elförbrukning. För att värma upp byggnaderna används fjärrvärme men kyla är också viktigt. För det ändamålet har ett helt unikt havsvattenbaserat kylsystem installerats av Kalmar Energi i källaren på den östra delen.

– Havet har spelat en stor roll genom hela projektet. Närheten till vattnet har både varit en utmaning och en tillgång, säger Katarina Ljungqvist.

Taken har inte bara försetts med solceller. Ängsmark och sedum har planterats. Det är grönt och vackert men framförallt bra ur miljösynpunkt. Katarina Ljungqvist berättar att växtligheten filtrerar och buffrar vattnet innan det rinner vidare ner i det kommunala dagvattensystemet.

– Vi har även byggt stora terrasser med växthus och insektshotell. Trivsamma inslag som bidrar till en hållbar miljö, säger hon.

Hög hållbarhet en förutsättning för kvalitet 

Kvalitetskraven minskar inte för att ett byggprojekt har hållbarhetsmål. Tvärtom. Ola Lövgren menar att en förutsättning, för att nå både klimat- och kvalitetsmål, är att få med sig alla i samtliga led.

– Medarbetare, leverantörer och underentreprenörer – alla i projektet har varit medvetna om våra höga miljökrav och engagemanget har varit både stort och positivt, säger han.

En del i bygget som han vill lyfta är det moderna och stora cykelgaraget som snart står klart. Det är en medveten och välplanerad del i projektet där Kalmar kommun varit delaktig. Det nya universitetet ligger centralt i stan, nära järnvägen. Nu är det lätt att ta sig dit med kommunala medel och cykel – dessutom miljövänligt.

– Linnéuniversitetet betyder mycket för Kalmar och stadens utveckling. Det är fantastiskt att få ha varit med om att driva det här framtidsprojektet i hamn, säger Ola Lövgren.

Läs mer om Linnéuniversitetet på vår projektsida.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-03

Rekommenderad läsning