c

Med Design för samhällsnytta skapas värde för alla

För ett par år sedan lanserade vi på Skanska det vi kallar Design för samhällsnytta – en modell för att systematiskt arbeta med hållbarhet i byggprojekten. Syftet är att skapa ett maximalt värde såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt.

– Som bygg- och utvecklingsföretag påverkar våra projekt samhället och miljön under väldigt lång tid. Det systematiska arbetssättet i Design för samhällsnytta är ett väldigt bra verktyg för att skapa maximalt värde utifrån alla aspekter, säger Anja Skans, hållbarhetsspecialist. Inledningsvis handlade det primärt om den sociala hållbarheten men modellen har nu utvecklats

När vi talar om modeller kan det uppfattas som att bygga standardiserat, men det är precis tvärtom:
– Själva arbetssättet och metodiken är standardiserade men det maximala värdet kan vi bara skapa genom att utgå från varje områdes unika egenskaper. Vilka behov finns och vad är det vi vill skapa? Tillsammans med kunden hittar vi de värden vi har bäst möjlighet att påverka. För oss handlar det självklart om nytta för vår kund men också i allra högsta grad för människorna som ska använda byggnaderna. Det är viktigt för oss att vi lämnar ifrån oss något som fungerar långsiktigt och som bidrar till samhället i stort.

Tillsammans med kunden hittar vi de värden vi har bäst möjlighet att påverka

Hur går det till?

– Att designa för samhällsnytta handlar om att påbörja analysen i ett väldigt tidigt skede och i samverkan med många olika parter. I vissa områden där vi är många som bygger kan kommunen ta fram en hållbarhetsplan att utgå från. Stadsdelscertifieringssystemet CityLab kan också bidra till en gemensam process och målområden för projekten att uppnå.

– I andra fall kanske det handlar om en mindre kommun som inte har resurser att på egen hand genomföra ett sådant arbete. Då bidrar vi gärna med vår kunskap, och då är det viktigt att vi är med från början. Upphandlingar behöver utformas på ett sätt som inte skapar inlåsningar i lösningar som inte kan anpassas efter de behov som finns på just den platsen.

– När vi gjort nulägesanalysen och ser vilka behov som finns lägger vi samman all kunskap för att skapa en hållbarhetsplan eller ett hållbarhetsprogram. Vi tittar brett och analyserar eventuella målkonflikter i området. Om vi bygger så här, skapar det något problem för någon annan i närheten?

Vad konkret kan det innebära?

– Det kan handla om vitt skilda saker. De svåra delarna är att minimera klimatutsläpp och då tittar vi både på det material vi bygger in och hittar de bästa energilösningarna i just det projektet. Det är centralt att minimera behovet av transporter, både under byggtiden och utifrån planeringen av området. Då bidrar vi till en hållbar livsstil för de som ska bo och verka i området eftersom utsläpp från biltrafik är en stor källa till utsläpp. Vi ser också hur vi kan främja cirkulära materialflöden och jobbar med återbruk och designar byggnader så att de ska vara möjliga att demontera i framtiden.

– När vi ser till socialt värdeskapande undersöker vi och våra samarbetspartner vad som redan finns på platsen. Om det saknas verksamheter som befolkar området kvällstid kan det vara en bra lösning att göra utrymme för ett kafé eller en restaurang. Om mataffären ligger en bit bort kanske bostadsrättsföreningen behöver ha en lastcykel att låna ut för att de boende ska slippa ha bil. För fotbollsklubben kan en lokal i huset fylla en viktig funktion. Sociala företag som är aktiva i närheten kan också behöva lokaler och kanske kan de behöva en något lägre hyra under en startperiod. Kan vi i ett tidigt skede identifiera intressenter som kan tillföra värden och som kan bidra till trygghet i området kan vi lägga in det i kalkylen.

– Genom Design för samhällsnytta kan vi tillsammans med våra kunder bidra till trygghet, sammanhållning och hälsa samt gröna miljöer och byggnader i alla våra projekt, säger Anja Skans.

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Rekommenderad läsning