c

E20 Förbi Hova - med säkerhet och hållbarhet i fokus

Invånarna i Hova har under två och ett halvt års tid kunnat följa förbättringsarbetet av E20s förbifart. På uppdrag av Trafikverket har Skanska ökat trafiksäkerheten på en av landets mest olycksdrabbade vägsträckor.

Under hela projektet med E20 Förbi Hova har det tagits stor hänsyn till natur, kultur och samhälle.
1 av 3 Under hela projektet med E20 Förbi Hova har det tagits stor hänsyn till natur, kultur och samhälle.
Trafiksäkerheten har förbättrats markant. Nu har ytterligare en mil av E20 blivit mötesfri och fått mitträcke.
2 av 3 Trafiksäkerheten har förbättrats markant. Nu har ytterligare en mil av E20 blivit mötesfri och fått mitträcke.
En av nordens största viltpassager har byggts för att hjälpa älgar och andra vilda djur att ta sig över motorvägen vid Hova.
3 av 3 En av nordens största viltpassager har byggts för att hjälpa älgar och andra vilda djur att ta sig över motorvägen.

Åtta mil sydväst om Örebro och fyra mil nordöst om Mariestad ligger Hova. Här passerar E20 alldeles i utkanten av samhället. Vägen trafikeras av tunga fordon och det har varit svårt för bilister att hålla en jämn rytm. Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket, berättar att klagomålen över vägsträckan har varit många. Den nya vägplanen, som hon arbetat med sedan 2012, har nu inneburit att ytterligare en mil av E20 blivit mötesfri och fått mitträcke.

- Trafiksäkerheten har förbättrats markant. Det här byggprojektet har varit viktigt på många sätt. Det kommer framförallt att rädda liv men det har också visat på att trafikarbeten går att genomföra på ett mer hållbart sätt, säger Marita Karlsson.

En besparing på 3000 ton koldioxid

Projektet hade som mål att minska sina samlade klimatutsläpp med 15 procent jämfört mot det förväntade. De lyckades nå 27 procent, vilket innebär en besparing på 3000 ton koldioxid. Den här bedriften går att följa i den klimatkalkyl som till stor del styrt projektet. De imponerande siffrorna resulterade i att de kammade hem vinsten av Klimatjakten 2018. Syftet med Skanskas årliga tävling är att inspirera byggprojekt att minska sina utsläpp. Haris Karahmet, projektingenjör E20 Förbi Hova, berättar att det har varit relativt enkla åtgärder som har hjälpt dem att reducera koldioxidutsläppen.

- Att använda HVO-bränsle i våra egna maskiner, återvinna material och att öppna en lokal bergtäkt är exempel på faktorer som påverkat projektets miljöbelastning positivt. Det är ganska okomplicerade saker som många andra projekt skulle kunna ta efter, menar Haris.

Att minska koldioxidutsläppen var en utmaning men det fanns fler. Under hela projektet har de tagit stor hänsyn till natur, kultur och samhälle.

- Vi har haft fokus på hållbarhet ur flera olika aspekter. Omgivningarna är känsliga och vi har fått planera bygget efter växtlighet, djur och arkeologiskt intressanta platser. Lokaåsen är en viktig grundvattentäkt som passerar där motorvägen går. Den har det varit oerhört viktigt att skydda från föroreningar, säger Haris Karahmet.

En av nordens största viltpassager

En av nordens största viltpassager har byggts för att hjälpa älgar och andra vilda djur att ta sig över motorvägen. Bron är så bred att den känns som en tunnel när du åker under den.

- Redan syns klöv- och tassavtryck på faunapassagen så den fyller sitt syfte, berättar han.

E20 Förbi Hova ligger i anslutning till samhället vilket har påverkat projektet. Ett viktigt delmoment har varit att skapa en tryggare skolväg för barnen. Vägen går, sedan lång tid tillbaka, mellan samhället och Regnbågsskolan. Eleverna har gått och cyklat genom en port under E20 som upplevdes som mörk och lite ”läskig”. Nu förbinder en gång- och cykelbro Hova och skolgården.

- Skolbarnen har hälsat på flera gånger under projektet. Alla årskurser i grundskolan, även förskolan, har varit på studiebesök i olika omgångar, berättar Haris Karahmet.

Socialt och lokalt ansvar

Skanska har i samarbete med Trafikverket aktivt arbetat med att involvera samhället och har också tagit ett socialt och lokalt ansvar. De har bland annat arrangerat guidade rundturer för Hovaborna och samarbetat med Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda praktikplatser.

- Några av praktikanterna stod långt ifrån arbetsmarknaden men genom att praktiksera hos oss fick de yrkeslivserfarenheter som hjälpt dem till olika anställningar, säger han.

Att anlita underentreprenörer från lokala bolag har gynnat näringen i närområdet. Bergtäkten är ett exempel. En lokal företagare öppnade den för Skanskas räkning men kommer även fortsättningsvis att bedriva verksamhet där. Det är juli månad när jag pratar med Haris Karahmet och slutbesiktningen är precis gjord. Han har varit med i projektet ända från byggstarten i januari 2017 och är mer än nöjd med resultatet.

- Det känns lite tomt nu. Det har varit ett spännande projekt ur så många synvinklar. Inte minst har arbetsmiljön och sammanhållningen i teamet varit fantastisk.

Arbetet med E20 fortsätter. Fram till 2025 ska samtliga vägsträckor vara mötesfria. Marita Karlsson på Trafikverket ser fram emot den dagen då hela sträckan mellan Örebro och Göteborg är färdigställd.

- Eftersom det ligger i vårt uppdrag att minska trafikens påverkan på miljön är resultatet från E20 Förbi Hova glädjande. Projektet har bevisat att det går att göra trafikarbeten med betydligt lägre klimatpåverkan än tidigare, säger Marita.

Exempel på åtgärder som minskat klimatpåverkan i projektet E20 Förbi Hova:

 • Alla Skanskaägda maskiner har körts på 100 % HVO som är helt förnybart och utan inslag av palmoljerester. HVO ger upphov till lägre halter hälsoskadliga luftföroreningar jämfört med fossil diesel. Besparing: 1203 ton CO2
 • En lokal bergtäkt minimerade transporterna av bergmaterial. Besparing: 1200 ton CO2
 • En stor mängd kalkcementpelare projekterades bort genom en tidig utläggning.
  Besparing: 720 ton CO2
 • Optimering av överbyggnad minskat asfaltsmängden.
  Besparing: 290 ton CO2
 • Svensktillverkat armeringsstål med låg klimatpåverkan användes.
  Besparing: 544 ton CO2
 • Återvinning av asfalt, grusmaterial, gat- och kantsten har minskat behovet av nyproducerat material.

Fakta

 • En om- och nybyggnad av en 10 km lång vägsträcka av E20. 5 km nysträckning och 5 km befintlig väg.
 • Vägen har blivit mötesfri med mitträcke.
 • I projektet ingår dessutom en ny trafikplats, 4 broar, nya lokalvägar, cykelvägar med mera.
 • Totalentreprenad utförd av Skanska Sverige på uppdrag av Trafikverket.
Senast uppdaterad: 2019-08-19

Rekommenderad läsning