c

Gröna vägar med cirkulär asfalt

Vad kör du din bil på? Du har säkert tänkt på bränslet ur ett miljöperspektiv, men har du funderat på vad den rullar på? I tio år har Skanska jobbat för att minska miljöpåverkan från underlaget på våra vägar. Resultatet är det vi kallar cirkulär asfalt.

Den cirkulära asfalten har samma egenskaper, kvalitet och trafiksäkerhet som traditionell asfalt. Skillnaden är att den orsakar upp till 75 procent lägre koldioxidutsläpp.

- Vi har tagit ett helhetsgrepp. Ena delen av lösningen är att den består av stora delar återvunnen asfalt. Andra delen är att den tillverkas med fossilfria bränslen i asfaltverken, säger Kenneth Olsson, asfaltspecialist på Skanska Industrial Solutions. Han har sedan 2008 lett utvecklingsprojekt som bit för bit gör den svarta vägbeläggningen allt grönare.

Cirkularitet handlar om att sluta samhällets flöden av material till ett kretslopp, avskaffa konceptet avfall och hela tiden återförädla det vi förbrukat istället för att utarma jordens resurser. Detsamma gäller för energin i tillverkningsprocessen, som ska vara förnybar så att fossila ämnen stannar inkapslade i marken istället för att brännas upp till koldioxid i atmosfären.

Nyckeln: föryngringsmedel

Varje år fräser Sveriges byggbolag bort och gräver upp runt 1,5-2 miljoner ton asfalt från vägarna som har blivit skör och sliten av väder, trafik och tid. Materialet har alltid krossats och återanvänts i någon form, som fyllnadsmaterial i bullervallar eller bärlager under ny asfaltbeläggning.

Det låter bra men löser inte det stora problemet, eftersom nytillverkning av asfalt kräver tillsats av ett bindemedel med namnet bitumen - en fossil produkt med stor miljöpåverkan. Medlet håller ihop stenarna som är den andra komponenten i asfalt. Trots att cirka 95 procent av asfalten är sten så är bitumen en betydande miljöbelastning. Därför vore det bättre att blanda in det uppbrutna materialet i ny asfalt.

- Historiskt har vi tvingats begränsa halterna av returasfalt för att kvaliteten inte ska försämras. Tiden och klimatet bryter ner bindemedlets mjuka komponenter medan tyngre och styvare molekyler blir kvar och då blir vägen spröd. En ny lösning för att få tillbaka flexibiliteten är föryngringsmedel, säger Kenneth Olsson.

Från restprodukt till miljötopp

- Vi blandar in en mjukare komponent som är en biobaserad restprodukt från skogsindustrin, en raffinerad tallolja. Den föryngrar bindemedlet och ger slutprodukten samma egenskaper som nytt material. Vi har utvärderat i flera år och det vi hittills ser är att vi kan garantera samma kvalitet.

Även tillverkningsprocessen har stor betydelse eftersom alla miljoner ton sten ska värmas till nästan 200 grader, något som tidigare gjordes med eldningsolja. Tack vare senare års investeringar drivs de flesta av Skanskas asfaltverk idag med förnybara bränslen, år 2025 ska samtliga vara fossilfria.

Tekniken i asfaltverken sätter också gränser för halten av returasfalt, men idag har Skanska i tre av sina verk nått så långt upp som till 70 procent återvinning i produkter som kallas Miljötopp 11 och Miljötopp 16. Beräkningarna visar att alla åtgärder tillsammans minskar asfaltens koldioxidutsläpp med upp till 75 procent.

- I år har vi sålt Miljötopp i de första projekten, och i takt med att efterfrågan ökar ligger nu fokus på att fler och fler asfaltverk ska kunna tillverka den, säger Kenneth Olsson.

Arbeta bort fördomar

En annan tröskel är kundernas attityd till återvinning. Vissa beställare ställer krav på låg eller ingen halt returmaterial i asfaltbeläggningarna, eftersom de inte vågar lita på att den håller i längden. Men ett stort framsteg kom i år när Trafikverket öppnade upp sitt regelverk för återvunnen asfalt - så länge som den uppfyller samma tekniska krav som nytillverkad. Det glädjer Kenneth Olsson.

- Det betyder mycket, då slår man genast på innovationstänket. Vi har tryckt på startknappen, nu vill vi visa beställarna att vi i branschen visar är duktiga på det här och mogna att ta vårt ansvar.

Senast uppdaterad: 2018-10-08

Rekommenderad läsning