c

Behovet av klimatanpassning ökar i extremvädrens spår

Framtidens stora samhällsutmaning kretsar kring vatten. Höjda havsnivåer, torka och kraftiga skyfall ställer nya krav på hur våra städer är utformade. ”Klimatanpassning är inte längre ett val. Det är en nödvändighet”, säger Skanskas Fredrik Pihl som ägnat ett år åt att kartlägga behovet i Sverige.

Avbördningslucka i stål monteras med kran i Slussen.
1 av 5 Slussen i Stockholm byggs om för att möta behovet av bättre vattenreglering av Mälaren och säkra dricksvattnet för drygt två miljoner stockholmare.
Planteringar på taket till Hyllie Terrass i Malmö.
2 av 5 På Skanskas nya kontorshus Hyllie Terrass i Malmö fångar de gröna planteringarna upp och fördröjer regnvatten.
Två Skanska-medarbetare pratar med varandra på Packhuskajen i Göteborg.
3 av 5 Under renoveringen av Packhuskajen i Göteborg har man tagit hänsyn till framtidens klimatförändringar genom att höja kajerna och bygga ett älvkantskydd.
Två personer sitter i högt gräs i Köpenhamn.
4 av 5 I Köpenhamn har flera hårdgjorda ytor ersatts av grönområden mitt i staden som en klimatanpassningsåtgärd. Foto: Unsplash
Ett gallerförsett dike.
5 av 5 Ett dike kan svälja stora mängder vatten, men blir också ett hinder i miljön. I ett grönområde i Köpenhamn har man löst det genom att lägga ett galler över diket som då fungerar som gångbana.

Den senaste tiden har Sverige fått uppleva flera fall av extremväder. De kraftiga regn och översvämningar som drabbade exempelvis Gävle 2021 och Örebro 2023 blir påminnelser om att vi behöver anpassa vårt samhälle när förutsättningarna förändras.

– I Sverige handlar klimathotet till största delen om vatten. Kraftiga skyfall som kan orsaka både översvämning och erosion, men också torka som kan påverka grundvattnet och tillgången på dricksvatten, säger Fredrik Pihl, operativ chef på Skanskas region Väg och anläggning Stockholm.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är landets VA-system i dag så eftersatta att investeringsbehovet beräknas till 31 miljarder kronor om året. Fram till 2040 handlar det om 560 miljarder kronor totalt.

– Många av våra dagvattensystem, reningsverk och kajer är byggda för det klimat vi hade för femtio, eller till och med hundra år sedan, vilket blir ett allvarligt problem i takt med att vattenmängderna ökar, säger Fredrik som genom ett internt utvecklingsprogram ägnat ett år åt att kartlägga behovet av klimatanpassningsåtgärder tillsammans med kollegor från Finland, Norge, Polen och Sverige.

Gröna lösningar för Köpenhamn

Sökandet efter nya lösningar tog teamet till Köpenhamn. Staden drabbades av ett skyfall som orsakade skador för flera miljarder 2011 och har sedan dess investerat i flera innovativa klimatanpassningsåtgärder.

– Det häftiga är hur man byggt in olika skyfallslösningar som en naturlig del av gatumiljön där människor vistas och är aktiva, påpekar Fredrik.

Där det tidigare fanns en bilväg ligger nu en park byggd i olika etage, med en fotbollsplan i betong som kan fungera som uppsamlingsmagasin vid ett kraftigt skyfall. Flera asfaltytor har ersatts med gröna gator och växtbäddar som är insprängda i stadsmiljön, med ökad biologisk mångfald som bonus.

– Det här arbetet har blivit en ordentlig ögonöppnare. Vi pratar väldigt mycket om koldioxidsparande åtgärder i dag, men samhället behöver också anpassas för att minimera risker och skador i klimatförändringarnas spår, säger Fredrik.

Ekonomiskt tryck på kommunerna

Skanska jobbar redan med klimatanpassning i flera projekt. I Slussen i Stockholm är den viktigaste åtgärden avbördningsluckorna,  som kan släppa ut fem gånger mer vatten än det gamla systemet. I Göteborg rustas kajerna med ett älvkantskydd som bildar en mur in mot staden, och i Nacka stad byggs Värmdövägen om till en skyfallsled.

– Min slutsats är att vi behöver inkludera klimatanpassning i allt vi gör, men vi kan inte göra det själva. Vi behöver bjuda in branschen, bygga partnerskap och dela erfarenheter och kunskap med varandra, ungefär som i arbetet med färdplanen för en klimatneutral byggsektor.

Och det är kanske mer bråttom än någon anar.

– När vi djupintervjuade banker och försäkringsbolag trodde flera att vi snart skulle få se det första fallet där en fastighetsägare nekas att försäkra sitt hus. Det har inte hänt i Sverige än, men det är bara en tidsfråga.

 Efter skyfallet i Gävle 2021, där det föll över 160 millimeter regn på 24 timmar, valde försäkringsbolagen att stämma det kommunala VA-bolaget på en miljard kronor.  

– Frågan är inte avgjord än, men får försäkringsbolagen rätt kommer det att bli ett extremt tryck på kommunerna att skynda på den här utbyggnaden.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Rekommenderad läsning