Nyckelfärdiga förskolor

Välkommen till ABCD-förskolorna

Att bygga en förskola är en stor investering, där våra ABCD-förskolor är kostnadseffektiva med korta produktionstider och lågt klimatavtryck. En genomtänkt flexibilitet gör det enkelt att förändra planlösningen efter skiftande behov, den kan även byggas om till grundskola.

Svenska kommuner behöver bygga 700 nya förskolor de kommande sex åren. Den bedömningen gör Adda Inköpscentral, ett företag inom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Genom ABCD-förskolorna tar vi ett helhetsgrepp om behoven som finns inom förskoleverksamheten och är upphandlade enligt LOU.

ABCD-förskolorna finns i fyra alternativ i olika storlekar, för fyra till tolv avdelningar och med en till två våningar. Förskolorna är utvecklade med flexibilitet som en av de viktigaste utgångspunkterna. Det är tids-, yt- och kostnadseffektiva byggnader med extra stort fokus på hållbarhet – ur alla aspekter.

Bygg er egen förskola i webbverktyget Förskolebyggaren. Baserat på gjorda val beräknas kostnad och klimatavtryck. (Använd desktop eller surfplatta).
Till Förskolebyggaren

Alla kommuner kan upphandla

Konceptet ABCD-förskolor har Skanska tagit fram tillsammans med Sweco Arkitekter i en ramavtalsupphandling som Adda Inköpscentral, tidigare SKL Kommentus, genomförde hösten 2019. Skanska vann i de sexton anbudsområdena och kan därför avropas av alla Sveriges kommuner.

ABCD-förskolan är enkel att beställa via det ramavtal som Adda redan LOU-upphandlat. Erbjudandet är paketerat i en smidig process där kommunen inte behöver lägga tid och pengar på förstudie och projektering.

Ni kan välja att äga förskolan genom att avropa en upphandlad entrepenad där mark ligger med som en option. Ett annat alternativ är vår modell för hyresavtal.

Tillsammans diskuterar vi vilket finansieringsalternativ som passar er kommun bäst.

Adda ramavtal för förskolebyggnader, adda.se

Bygg din egen förskola

Förskolebyggaren är ett inspirationsverktyg för dig som vill bygga en ny förskola. Tanken är att ge dig ett bra underlag att jobba vidare med samt en estimerad prisbild.

Välj storlek på förskola, inredning, material och färg. Här finns möjlighet ytterligare klimatanpassningar som exempelvis solceller. Utifrån gjorda val beräknas klimatavtryck och en uppskattad totalkostnad.

Välkommen in och börja bygga din nya förskola.
(Använd desktop eller surfplatta i verktyget.)

Till Förskolebyggaren

En viktig miljö för de viktigaste människorna

ABCD-förskolorna erbjuder en lång rad fördelar oavsett om man i första hand ser dem som byggnader, som pedagogiska miljöer eller som en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv. Ytterligare en pusselbit kommer från Skanskas samarbete med företaget Hjärnberikad och deras insikter om hur man bygger en hjärnsmart skola. 

Barnperspektiv

 • En mångsidig pedagogisk miljö.
 • Glaspartier och tittgluggar till kök och teknikrum.
 • Lugnare tempo i den trygga basen.
 • Dagsljus från två väderstreck.
 • Ytskikt och material som aktiverar barnens sinnen.

Personalperspektiv

 • Dörrar, fönster, glaspartier och utrymningsvägar är placerade med den dagliga pedagogiska verksamheten i fokus.
 • Samtalsrum, expedition och personalrum är helt avskilda från de pedagogiska ytorna.

Struktur och system

 • Inga bärande innerväggar.
 • Alla koncept är helt fria från genomgångsrum.
 • Möjligt att förändra enheterna över tid.
 • Anpassningsbart till Miljöbyggnad och Svanen.

Exteriör och inplacering

 • Samtliga koncept går att rotera.
 • Byggnaden är designad för att inte ”vända ryggen till” i någon riktning.
 • Väderskyddade skärmtak vid alla entréer.

Läs om perspektiven vid utformning av förskolor
Stäng

Hållbarhet för alla

Genom ABCD-förskolorna kan vi erbjuda Sveriges alla kommuner hållbara och giftfria (dokumenterad i Byggvarubedömningen) förskolor.

Koncepten är anpassningsbara till Svanen och Miljöbyggnad. För certifiering behöver de lokala förutsättningarna och era miljömål kartläggas vilket sker i vår gemensamma designdialog.

Samtliga förskolekoncept ligger under Boverkes meridianvärde för klimatberäkningar.

Med förskolekonceptet effektiviseras byggprocessen genom repetetiva moment. Andelen spill minimeras med prefabricerade byggelement och materialåtgången optimeras.

I produktionen väljer vi alltid Grön betong som första alternativ där det är tillämpligt.

 

“Vi har tyckt om det modulära i konceptet samt utformningen. Vitsen är att inte anpassa så mycket att vi till slut inte vet vad vi bygger. Vi vet hur den kommunala byggklossen ser ut, omfattar samt kostar. Sen kan vi applicera detta i flera geografier med förutsägbarhet, det har vi gillat och attraherats av.“

- Erik Backman, Motala kommun 

Lokala anpassningar

Förskolornas kompakta struktur gör dem lätta att placera och anpassa oavsett omgivande bebyggelse, tomtens form eller grad av kupering. Genom en etablerad och beprövad dialogprocess arbetar vi tillsammans med er i kommunen i varje enskilt projekt för att möta era förväntningar och önskemål.

På Råssnäs förskola i Motala vilken ligger i utsatt läge vid Vättern, byttes standarfasaden till tegel och standardtaket till plåt.

I Kyrkbyns förskola, Tierp, anpassas det övre planet för undervisning med två klassrum. På entréplanet kommer det bedrivas förskoleverksamhet.

Näsvikens förskola i Hudiksvall anpassas även för nattis, det vill säga förskoleverksamhet under kvälls- och nattetid.

Forma förskolan utifrån behoven

Genom ABCD-förskolornas flexibilitet är det enkelt att skapa en förskola utifrån era behov. Genom de fyra koncepten väljer ni själva storlek och utformning på byggnaden. I alla våra koncept går det enkelt att flytta väggar och anpassa lokalerna. Vi har flera alternativa planlösningar för de olika koncepten.

Koncept A

Mindre enplansförskola på 918 BTA.

Koncept B

Större enplansförskola på 1 286 BTA.

Koncept C

Mindre tvåplansförskola på 1 337 BTA.

Koncept D

Större tvåplansförskola på 1 850 BTA.

Här byggs det nya förskolor

Vi är glada och stolta över förtroendet att bygga förskolor för att möta behovet runtom i landet. I dagsläget uppför vi förskolor i dessa kommuner.

Avesta kommun
Rågen förskola, Avesta

Borgholms kommun
Gärdslösa förskola, Gärdslösa

Burlövs kommun
Grönebo förskola, Arlöv

Eskilstuna kommun
Fogdegatans förskola, Eskilstuna

Eslövs kommun
Violens förskola, Eslöv
Vitsippans förskola, Eslöv
Blåsippans förskola, Eslöv

Gällivare kommun
Regnbågens förskola, Gällivare

Hudiksvall kommun
Näsvikens förskola, Näsviken

Kinda kommun
Hackel förskola, Kinda

Mora kommun
Öna-Tuvans förskola, Mora

Motala kommun
Råssnäs förskola, Motala

Oskarshamns kommun
Kristineängs förskola, Kristineberg

Södertälje kommun
Solhems förskola, Södertälje

Tierps kommun
Kyrkbyns förskola, Tierp

Uppsala kommun
Gunsta förskola, Uppsala

Vårgårda kommun
Fagrabo förskola, Vårgårda

Åre kommun
Eggforsens förskola, Mörsil

Åstorps kommun
Hyllinge förskola, Åstorp

Östersund
Luktärtans förskola, Östersund

Se förteckning över kommuner och förskolor
Stäng