c

E18 Västerås – Sagån

  • Mittvajern fungerade som skyddsbarriär mellan oss och trafiken.
  • Den tio kilometer långa sträckan har nu två filer i båda riktningarna.
  • Vi har byggt en trafikplats och anslutit en lokal väg.
  • Samarbetet med polisen gällande trafiksäkerheten fungerade bra.
  • Vi fick tippa jordmassor på markägarnas tomter och slapp långa transporter.
  • E18 Västerås – Sagån
  • E18 Västerås – Sagån

Ökad framkomlighet längs viktig vägsträcka

I samverkan med Trafikverket har Skanska byggt ut sträckan E18 mellan Västerås och Sagån. Den 10 tio kilometer långa sträckan hade tidigare ett körfält i den ena färdriktningen och två i den andra. Breddningen innebär tvåfilig motorväg i båda riktningarna som tillåter hastigheten 120 kilometer per timme.

På uppdrag av Västerås stad byggde vi en trafikplats för att ansluta en lokal väg. Dessutom har vi byggt en poliskontrollplats med fordonsvåg, bromsprovning och andra installationer. I projektet ingick även förlängning och breddning av befintliga trummor, portar, fyra betongbroar och två rörbroar.

Viktigt i projektet var en väl fungerande samverkan mellan Trafikverket och Skanska. Redan i startskedet diskuterade vi gemensamt uppfattning av totalentreprenaden för att undanröja eventuella hinder. Vi har haft en gemensam etablering vilket har bidragit till ett mycket gott samarbete.

Projekteringen påbörjades i slutet av 2012 och vi drog igång markarbetena i mars 2013. Arbetet löpte på utan problem och i september 2014, två veckor tidigare än planerat, kunde vi öppna vägen för trafik.

Stark gemenskap och gott samarbete

E18 ingår i det nationella stamvägnätet, vilket innebär att den är en av Sveriges viktigaste vägar. Projektet var en totalentreprenad som utfördes i utökad samverkan. Samarbetet mellan Trafikverket och Skanska har fungerat fantastiskt bra. Vi har litat på varandra och använt oss av den gemensamma kompetensen i hela projektet. Projektchefen Stefan Fors berättar:

– I ett tidigt skede av projektet satte vi oss ner och benade ut vad som gällde och vad som ingick i totalentreprenaden. På så sätt undanröjde vi hinder för ett bra samarbete. Den gemensamma etableringen, gemensamma fikaraster och gemensamma möten har bidragit till ett väldigt lyckat samarbete. I den här regionen tror jag definitivt att vi får se fler projekt med gemensam etablering.

En utsatt arbetsplats

Den största utmaningen i projektet var att utföra arbetet utan att kompromissa på säkerheten för medarbetarna och trafikanterna. Vi använde oss av befintlig mittvajer vissa sträckor, och flyttade mittvajern andra sträckor för att ha en tillfällig skyddsbarriär mellan oss och trafiken under byggtiden.

– Här passerar 18 000 bilar förbi varje dag. Vi har jobbat aktivt med risker och riskinventering, regelbundna säkerhetsmöten för samtliga på arbetsplatsen, dessutom har vi samarbetat med Trafikverket, Västerås stad och polisen gällande trafiksäkerheten. Tack vare detta har inga incidenter drabbat våra medarbetare eller tredje man, säger Stefan Fors.

Nyckeln – skapa goda relationer

Trafikverket skapade tidigt en god relation med markägarna som berördes av projektet och såg även till att presentera oss för dem. På så sätt kunde vi etablera en god relation med markägarna redan i uppstartsskedet. I stället för att frakta bort det stora överskottet av jordmassor, kom vi överens med markägarna om att tippa in massorna på deras marker. På så sätt kunde vi göra stora besparingar av koldioxidutsläpp.

Projektet har certifierats enligt Ceequal på den högsta nivån Excellent, som är en internationell standard för att förbättra hållbarhetsarbetet inom infrastruktur-, väg- och anläggningsprojekt. I certifieringen ingår miljöfrågor och hur vägbygget påverkar närområdet.

Ett gäng i världsklass

Vi fick högt betyg i den kundnöjdhetsmätning som genomfördes. Projektledaren Lars Königsson, Trafikverket sammanfattar projektet:

– Samarbetet mellan beställaren och entreprenören har fungerat mycket bra. Skanska har ett gäng som är i världsklass. En anledning till att det fungerat så bra är att vi har suttit ihop. Kanske man ska erbjuda beställaren kontorsplatser och samverkansledare eftersom detta är en framgångsfaktor. Arbetsmiljö är självklart och får kosta. Skanska har kommit långt med att få in tänket i sin företagskultur, föredömligt. Tack för ett mycket roligt och utvecklande samarbete.

Inga olyckliga incidenter

Säkerheten var den stora utmaningen i projektet med tanke på all trafik som rullade förbi. Tack vare god planering och kontinuerlig riskinventering, undvek vi incidenter för våra medarbetare och tredje man.

Projektet miljöcertifierades enligt Ceequal på den högsta nivån

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading