c

E20 Trafikplats Jung, Vara

  • E20 Trafikplats Jung
  • E20 Trafikplats Jung
  • E20 Trafikplats Jung
  • E20 Trafikplats Jung
  • E20 Trafikplats Jung
  • E20 Trafikplats Jung

Kreativa lösningar kortade byggtiden

Skanska vann uppdraget gällande Trafikplats Jung i en upphandling gjord av Trafikverket. Projektet innebar att bygga om en fyrvägskorsning till en planfri korsning i form av en trafikplats på den olycksdrabbade E20-vägen. Trafiken var tidigare inte mötesseparerad, många pendlar till jobbet och köbildningar skedde på grund av långsamma jordbruksfordon.

Projektet var en utförandeentreprenad med utökad samverkan. Samarbetet med Trafikverket har fungerat väldigt bra och vi fick högt betyg i den kundundersökning som utfördes efter projektet.

Byggstart skedde i december 2011. Tack vare smarta lösningar och god planering kunde öppningen av trafikplatsen tidigareläggas redan ungefär ett år senare. Invigningen skedde i november 2012.

Förbättrad projektering genom samverkan

Projektet började med en genomgång av den projektering som Trafikverket hade gjort. Tillsammans hittade vi åtgärder som både förbättrade projektet och kortade ner projekttiden.

Ytterligare en viktig förändring var formen på bron. Skanska använder så kallade konceptbroar, vilket är broar byggda på det bästa och mest ekonomiska sättet. Enligt befintliga mallar kan vi konstruera broarna, prefabricera armeringen och optimera formen på bron.

Vi provade för första gången att bygga upp en 3D-modell av bron och dess omgivande slänter. 3D-modellen kunde användas i en läsplatta för att hur den färdiga bron skulle kunna smälta in i landskapet.

Samverkan med Trafikverket resulterade i ytterligare ett antal lösningar som gynnade projektet. Exempel är nytt utförande av pumpstation, ny lösning av VA-ledningar, alternativt beläggningsutförande, ändrat utförande av platsgjuten stödmur samt modifiering av fyllnadsytor.

Pulkabacke och skyddade vattentäkter

Det goda samarbetet mellan Skanska och Trafikverket har resulterat i många lösningar som är bättre för miljön. 

Projektets stora överskott av schaktmassor kom till användning på flera sätt. Det var långt till närmaste tipp, vilket ofta betyder att materialet åker på deponi. Vi ville hellre använda massorna till något och skona miljön genom att minska transporterna. Henrik Nilsson, projektchef, berättar:

– Efter kontakt med den lokala idrottsföreningen och kommunen, kunde vi skapa en pulkabacke i anslutning till en idrottsanläggning. Den uppskattas mycket av barnen i området.

Schaktmassorna användes även för att skydda en grundvattentäkt samt utöka arealer för åkerbruk och skogsplantering. Området hade inte kunnat användas på länge eftersom djupa gropar hade grävts där.

En kommunal vattentäkt i närheten skulle skyddas mot en tankbilsolycka med hjälp av vägräcke. Vi kom i stället med idén att lägga täta lermassor ovanpå vattentäkten. Kommunen fick massorna mot att man betalade transport- och mottagningskostnad. Det blev en bra lösning för både kommunen och Skanska.

Ytterligare en grön lösning var att använda det vatten som annars skulle pumpats bort. Vi har använt vattnet i kylslingor i bron för att eliminera sprickbildning och för att vattna broformen så att den inte skulle torka isär.

Många skydds- och miljöronder

Säkerheten under projektet var mycket hög. Vi hade noll olyckor med frånvaro. Ett viktigt verktyg i säkerhetsarbetet var arbetsberedningar. Vid alla morgonmöten var säkerhet en punkt högt upp på agendan. Vi genomförde även regelbundet skydds- och miljöronder och kompletterade med riktade skydds- och miljöronder med olika fokusområden. Det innebar att vi kontrollerade exempelvis lyftredskap eller ställningar extra noggrant.

Certifiering enligt Ceequal

Projektet har certifierats enligt Ceequal, som är en internationell standard för att förbättra hållbarhetsarbetet inom infrastruktur-, väg- och anläggningsprojekt. I certifieringen ingår miljöfrågor och hur vägbygget påverkar närområdet. Vi har genomfört och följt upp klimatpåverkan över projektets genomförande.

Projektet har även varit en Grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen miljömärkning.

Stora koldioxidbesparingar

Alla gröna lösningar har följts upp. Besparingar i koldioxid har beräknats och jämförts med klimatkalkyler från anbudsskedet. Projektets totala koldioxidbelastning har minskats med över tio procent. 

Skanskas geotekniker har gjort ett fantastiskt jobb. Den största källan till koldioxidutsläpp var K/C-pelarna (material för stabilisering av marken) som stabiliserar marken. Skanskas geotekniker föreslog en lösning som halverade antalet K/C-pelare jämfört med beräkningar från projekteringen men som ändå höjde säkerheten. Det innebar att K/C-pelarnas klimatpåverkan minskade med över 60 procent, vilket i sin tur resulterade i en besparing av pengar, tid och miljö.

God stämning och högt i tak

Trafikverkets representanter har varit etablerade på byggarbetsplatsen och kunnat följa alla arbetsmoment. Det har betytt en stor trygghet men även möjlighet att bolla idéer och hitta alternativa lösningar.

Gemensamma lokaler för yrkesarbetare och tjänstemän har bidragit till den goda stämningen och korta kommunikationsvägar. Engagemanget från kund, medarbetare och underentreprenörer har varit enastående genom hela projektet.

Invigning ett år tidigare än beräknat

I november 2012 invigdes trafikplatsen, nästan ett år innan beräknat slutdatum. En anledning till den snabba byggtiden var att vi tillsammans hittade en lösning för att hantera trafiken. Vi byggde en provisorisk väg utanför arbetsområdet som gav bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet samt möjligheten att bygga väg och bro parallellt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading