c

Storfinnforsen, Sollefteå

  • En del av vårt uppdrag var att bygga en manöverbyggnad.
  • Det färdiga ställverket, 400 kilovolt.

Nytt ställverk säkrar leveransen av el

Nytt ställverk säkrar leveransen av elI samarbete med ABB och VSN har Skanska byggt ett 400 kilovolt ställverk i Ramsele utanför Sollefteå. Ställverket heter CT 90 Storfinnforsen och kunden är Svenska Kraftnät, SVK. Det nya ställverket ersätter ett gammalt som byggdes på 50-talet. Detta är en av Sveriges största stationer och en väldigt viktig knutpunkt; eventuella driftstörningar påverkar stora delar av Sverige.

Intensivt arbete

Projektet inleddes med en intensiv projekteringsfas och produktionsstarten skedde i april 2010. Skanska ansvarade för markberedningen och cirka 200 fundament av olika storlekar. Vi byggde även en kontrollbyggnad, larmstängsel, vägar och kabelkanaler.

- Vi hade ett stort behov av att rusta upp anläggningen för att klara dagens krav på drifttillgänglighet och personsäkerhet. Planerna på en stor vindkraftssatsning i området bidrog också till att projektet prioriterades, säger Steven Kabagambe, projektledare vid Svenska Kraftnät.

Det gamla ställverket var i drift medan vi byggde det nya precis bredvid. Genom noggranna arbetsberedningar undvek vi olyckor och oplanerade driftsstopp. Under planerade driftsstopp kunde vi utföra nödvändiga arbeten.

- Det går att jämföra med att bygga en motorväg samtidigt som du har full fart på trafiken. Vi har fått jobba i etapper med tillfälliga driftsättningar för att klara tidplanen. Det är mycket som kan gå fel. Ett oplanerat avbrott kan dessutom påverka stamnätet, säger Steven Kabagambe och konstaterar att planeringen höll.

Projektet präglades av det täta samarbetet mellan parterna. Stämningen var mycket god och kunden var nöjd med både produktionen och slutresultatet. Ställverket driftsattes i januari 2012 men Skanskas del av arbetet var klar redan hösten 2011.

Gott samarbete mellan ABB, VSN och Skanska

ABB, VSN och Skanska har arbetat i ett konsortium för att uppföra CT 90 Storfinnforsen, ett ställverk på 400 kilovolt utanför Sollefteå. Uppdragsgivare var Svenska Kraftnät (SVK).

Vi började redan i anbudsförfarandet att jobba tätt tillsammans med ABB och VSN för att hitta smarta lösningar. Varje företag tog ansvar för sitt specialistområde och vi planerade tillsammans för att arbetet skulle löpa på smidigt.

Andreas Omberg, projektchef på Skanska Region Väg och Anläggning Norr, berättar:

- Hela projektet har präglats av ett mycket nära samarbete och god stämning. Det har varit många inblandade men allt har flutit på som planerat. Då det nya ställverket uppfördes på samma plats som det befintliga, ställde beställaren SVK höga krav på säkerhet och att undvika driftstörningar på befintlig anläggning. Genom täta arbetsmöten och noggrann planering både internt och med beställaren klarade vi att leverera enligt våra projektmål: noll olyckor och noll kvalitetsfel. Det är väldigt inspirerande att arbeta tillsammans med kunder som ställer höga krav.

Produktionen igång under april 2010

I Skanskas uppdrag ingick projektering och dimensionering av marköverbyggnad och de olika fundamenttyperna. Vi utförde markarbeten, fundament, vägar, uppförande av manöverbyggnad, kabelkanaler och larmstängsel. ABB var projektör av ställverklayout och apparater. VSN ansvarade för el och stål.

Efter en inledande projekteringsfas, drog produktionen igång i april 2010. Marken bestod av mer berg än väntat vilket innebar sprängningsarbeten. Vi fällde träd, schaktade och fyllde ut marken.

Nästa fas var byggnationen av en kontrollbyggnad på 350 kvadratmeter. Vi anlade även nya vägar i det nya ställverket som klarar väldigt tunga laster.

Hög säkerhet och noll driftstörningar trots pressat tidsplan

Det nya ställverket uppfördes precis bredvid det gamla, som var i drift under hela produktionen. Noggranna arbetsberedningar medförde hög säkerhet för arbetsteamet och noll driftsstörningar. Sverige hade problem med leveransen av el från kärnkraften under 2010-2011, vilket betydde att en driftsstörning hade varit ännu mer kritisk än i normala fall. Redan under anbudstiden 2009 planerades arbetet som skulle bedrivas under de dagar med driftsstopp under 2010-2011, då vi utförde arbeten. Tidsplanen var pressad under dessa stopp eftersom längre avbrott hade fått stora konsekvenser för kund och samhälle.

En stor del av uppdraget var drygt 200 fundament i varierande storlekar. Kraftledningsstolparna kräver stora fundament som göts på plats medan apparatfundamenten kunde prefabriceras.

Den höga säkerhetsklassningen betydde att larmstängsel och kameror runt hela området krävdes. Det var en del av vårt uppdrag. Förutom alla kabelkanaler la vi ner cirka 11 000 meter kabelrör.

Miljöfokus genom återanvändning av material

Det nya ställverket innebär en stor samhällsvinst eftersom det ger driftsäkra leveranser av el till stora delar av Sverige. Det tidigare ställverket byggdes på 50-talet och skulle inte klarat planerad utbyggnad av vindkraft i området.

I projektet skonade vi miljön genom förändrad masshantering. Vi fick mycket överskottsmassor eftersom marken bestod av mycket berg som måste sprängas bort. Den ursprungliga planen var att köra massorna till tipp. I stället kunde vi använda en stor del av massorna till arbetsområdet. Därmed undvek vi många och långa transporter av material. Vi hittade även tippar som låg närmare än den tipp som ursprungligen var påtänkt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading