c

Walckesbron, Göteborg

  • Gemenskapen och viljan att samarbeta har genomsyrat hela projektet.
  • Trots dåliga markförhållanden kunde tunga kranar användas.
  • De tunga stålelementen lyftes på plats.
  • Med noggrann planering kunde vi minimera påverkan på miljön.
  • Walckesbron, nattbelysning
  • Walckesbron

Gott samarbete skapade vacker bågbro

På uppdrag av Trafikverket har Skanska konstruerat och byggt Walckesbron, en vacker bågbro i äldre stil över Säveån i centrala Göteborg. Tilläggsbeställningar har utökat uppdraget med bland annat marksaneringsåtgärder, vägar, el, belysning, vatten och avlopp. Projektet är en totalentreprenad. Produktionen tog fart i slutet av 2012.

Snabb hjälp med geoteknik

Markförhållandena vid Säveån var en utmaning i projektet. Projektet innebar tunga lyft av brosektioner och formrivning, men slänterna är så dåliga att de inte tål uppställning av tunga kranar.

– Här hade vi nytta av att Skanska är ett stort företag med mycket resurser. Eftersom vi har duktiga geotekniker i huset så kunde vi snabbt få hjälp. Det är en väldig styrka som vi har på Skanska, säger Jenny Karlsson, projektchef.

Geoteknikerna tog fram lösningar så våra tunga kranar kunde ställas upp utan risk och bidrog på andra sätt till att broarbetet löpte smidigt. Skanskas konstruktörer bidrog även med konstruktion av sponter och tillfälliga konstruktioner.

Tillsatta miljöexperter för att skydda naturen

Säveån är ett Natura 2000-område, vilket betyder att det är ett känsligt naturområde som ska skyddas. Länsstyrelsen följer noga allt arbete som sker i området. I ån finns laxar och annat djurliv som gjorde att vi absolut inte fick grumla vattnet eller sprida föroreningar.

Med noggrann planering kunde vi minimera påverkan på miljön. Vi har haft ett nära samarbete med Trafikverkets miljöexperter för att kunna utföra saneringen på rätt sätt.

Omfattande marksanering

Säveån är ett av de mest förorenade områdena i regionen. Strandkanten har genom åren fyllts med massor från det gamla industriområdet. I marken har vi hittat arsenik, cyanid, bly, olja och metaller. Vi har sanerat allt som gick att komma åt och därmed har området förbättrats avsevärt. De föroreningar som låg för djupt har klätts in med spont. Därmed kapslas föroreningarna in och kan inte frigöras i vattnet.

För att minimera grumlingen i Säveån har vi använt siltgardiner. Det är en speciell duk som hissas ner i vattnet. När vatten rinner igenom duken så fastnar partiklar och därmed grumlas inte i ån.

Andra arbetsmetoder krävdes

När bottenplattor och landfästen var klara, kunde de tunga ståldelarna lyftas på plats. Den vackra bågbrons konstruktion utmanade projektteamet. Jenny Karlsson berättar:

– Lyften var svårare än för en vanlig bro. Det gick inte att lyfta in något eftersom det är stag mellan bågarna. I vanliga fall lyfter vi ner armering uppifrån med kran. I det här projektet fick vi lägga järnen på kanten och bära in dem.

Gjutningen av bron komplicerades också av konstruktionen. Vanligtvis sker gjutningen med den långa armen på kranen, nu var vi tvungna att trä in den mellan stagen. All materialtransport som brukar lyftas in krävde andra lösningar.

Ytterligare ett exempel är gångvägen som är byggd på en konsol. Den tål max tre och ett halvt ton och den minsta asfaltsläggaren väger sju ton.

– I många fall kunde vi inte göra som vi brukar men allt gick att lösa. Vi fick planera lite extra och hitta nya lösningar. Men det var roligt att jobba med ett lite annorlunda projekt, säger Jenny Karlsson.

Långsiktig lösning

Skanska har sedan tidigare arbetat med Partihallsförbindelsen och har därför god förståelse för området. Tillsammans med Trafikverket har vi kunnat samordna och komplettera arbetena med omkringliggande entreprenader. Vi har exempelvis hittat en bra lösning på vägdragning samt byggordning på underliggande VA och elrör för att senare slippa stänga av bron och bygga en ny väg. Detta gynnar både trafikanter och skattebetalarna.

Hög säkerhet och noll olyckor

Bron byggs vid en väg med tung trafik och området behövde spärras av ordentligt så fotgängare och cyklister inte kunde ta sig in. Tillsammans med Trafikverket hittade vi bra lösningar och undvek olyckor. Säkerheten på arbetsplatsen har varit hög och vi har hela tiden tittat på vad som kan göras bättre.

Brons bågkonstruktion har betytt utmaningar för arbetsteamet. Material har inte kunnat lyftas in och vägbeläggningen har krävt andra metoder än de vanliga. Vi har löst utmaningarna med noggrann planering och nya lösningar.

Hela projektet har präglats av ett mycket gott samarbete med Trafikverket. Gemenskapen och viljan att samarbeta har genomsyrat hela processen. Det gäller både inom arbetsgruppen på brobygget och i relationen till Trafikverket. I juni 2014 kunde de första bilarna rulla över den vackra bron.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading