c

Vindkraftpark Stengårdsholma, Kalmar

  • Vindkraftparken består av tio vindkraftverk.
  • Vi byggde ut och förstärkte vägnätet för tunga och långa transporter.
  • En viktig del i arbetet var att minska storleken på betongfundamenten.
  • Vi optimerade vägarna för att minimera klimatpåverkan.

Erfarenhetsöverföring skapar bättre vindkraftprojekt

I Stengårdsholma utanför Orrefors har Skanska byggt vägar och fundament för en vindkraftpark bestående av tio vindkraftverk. Vi fick uppdraget hösten 2010 av E.ON Vindkraft. Projektet var en totalentreprenad.

Inför detta projekt skapade vi ett nytt distrikt som är specialiserat på vindkraft. På så sätt har vi byggt upp en erfarenhets- och kunskapsbank i företaget. Inför projektstarten fick arbetsgruppen träffa personer från ett annat vindkraftprojekt för erfarenhetsutbyte. Efter vindkraftsparken Stengårdsholma har vi fortsatt att bygga ut nätverket och tillvarata erfarenheter på olika sätt.

Stengårdsholma Vindkraftpark består av tio vindkraftverken med en navhöjd på 125 meter.

I Stengårdsholma har vi byggt fundament till vindkraftverken och skapat stora kranytor för monteringen av vindkraftverken. Vi har även byggt ut och förstärkt vägnätet för tunga och långa transporter av material. En viktig del i arbetet är att minska storleken på betongfundamenten samt optimera vägarna för att minimera vår klimatpåverkan.

I maj 2010 var vi klara med uppdraget och i september kunde den förnybara energikällan invigas.

Erfarenhet inom vindkraft tillvaratas

Inför detta projekt bildade vi ett distrikt som skulle jobba med vindkraft. Därmed har vi kunnat bygga upp en unik erfarenhets- och kunskapsbank i företaget.

– När vi startade projektet, sammanförde vi arbetsgruppen med en produktionschef och några yrkesarbetare som varit med i ett tidigare vindkraftverk. Tillsammans gick vi igenom planeringen av jobbet för att hitta rätt arbetssätt. På så sätt överförde vi erfarenheten och skapade ett nätverk. Under projektets gång kunde vi återkoppla för att ställa frågor, berättar Oliver Vollert, distriktschef. Region Väg och Anläggning Väst.

Nyckelpersoner som följde med projekten var en viktig del av kunskapsöverföringen. En annan viktig del var kompetensen hos konstruktörerna som designade alla fundament. I dagsläget har Skanska arbetat med ett tiotal vindkraftprojekt (totalt 130 kraftverk) i Sverige och skapat ett nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Vägar för tunga och långa transporter

Vi projekterade i december 2010 och började bygga vägar i januari. Det fanns skogsvägar för timmertransporter men de skulle inte hålla för de transporter som byggnationen av ett vindkraftverk innebär. Vi förstärkte och breddade därför de befintliga vägarna och byggde ny väg fram till själva vindkraftverken.

Vägarna behövde klara tunga transporter. Vi behövde också stora mängder armering och betong till fundamenten. Dessutom skulle vindkraftleverantören transportera alla delar till vindkraftverket. De 125 meter höga tornen levererades i ett antal delar och längst upp på tornet skulle en stor och tung generator stå.

Själva rotorn består av tre långa vingar som är ungefär 45 meter. De väger inte så mycket men transporterna var väldigt långa, vilket innebar en viss radie på vägarna och det fick inte vara för mycket backar.

För att montera själva vindkraftverket behövde man dessutom transportera in en stor kran. Totalt förstärkte, optimerade, drog om och utökade 7,4 kilometer vägnät.

Betongfundament och kranytor

I februari började vi gjuta de tio fundamenten till kraftverken. 5 000 kubikmeter betong gick åt, vilket motsvarar två olympiska simbassänger. Dessutom använde vi 650 000 kilo armering.

Vi köpte betongen från en stationär betongstation i närheten. I ett sådant här projekt måste logistiken planeras noggrant. Tillgång på betongbilar kan vara en trång sektor vid stora gjutningar. Vi började vid sextiden på morgonen, det tar 12-15 timmar att gjuta ett fundament och det behövde göras på en dag. Vi hade alltid en reservplan om exempelvis en betongstation skulle gå sönder eller om fler betongpumpar skulle behövas.

I vårt uppdrag ingick även att bygga kranytor som var 1 000-1 500 kvadratmeter stora vid varje vindkraftverk. De användes för de stora kranarna som lyfte delar 150 meter upp i luften vid monteringen av vindkraftverken.

I maj 2011 var vi klara med vår del av projektet och vindkraftverken kunde monteras. Invigningen av vindkraftparken skedde i september samma år.

Minskat avtryck på miljön och en grön arbetsplats

Vindkraft är en förnybar energikälla. I själva projektet har vi även försökt hitta sätt att minska vårt avtryck på miljön. Som ett led i det arbetet gjorde vi en klimatkalkyl som visade vilka moment som hade störst klimatpåverkan. Betong medför koldioxidutsläpp och därför har vi minskat storleken på fundamenten utifrån noggranna beräkningar.

Vi har även optimerat vägdragningen samt bredd och tjocklek på vägarna. På så sätt har vi hittat det skonsammaste sättet att bygga ut vägnätet. En annan positiv samhällseffekt är att Södra skogsägarna kan använda vägarna för sina timmerleveranser.

Projektet har varit en Grön arbetsplats, som är vår egen miljömärkning. Det betyder att vi har kört arbetsfordon på ett sparsamt sätt, återvunnit minst 95 procent av avfallet och på andra sätt försökt skona miljön.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading