c

Ideon Gateway, Lund

  • Ideon Gateway
  • Ideon Gateway
  • Ideon Gateway
  • Ideon Gateway
  • Ideon Gateway

Gröna lösningar skapade Lunds nya landmärke

Med sina 19 våningar är Ideon Gateway Lunds högsta och kanske mest spektakulära byggnad. Huset består av två huskroppar – en som är 19 våningar hög och en som är 14 våningar. Den högre delen innefattar kontor och den lägre ett hotell med 182 rum.

Projektet genomfördes som en delad totalentreprenad där Skanska ansvarade för stomme och stomkomplettering. Beställare var Ikano Fastigheter.

Ideon Gateway omfattar 23 000 kvadratmeter, är 75 meter högt och placerat på en av Lunds högsta platser 74 meter över havet. Vi påbörjade grundläggningsarbetet i november 2010 och Ideon Gateway invigdes i januari 2013.

Höga höjder kräver specialanpassning

Då fastigheten är hela 19 våningar hög så behövdes en specialanpassad lösning för att klara av vikten. Fastigheten fick en källarplatta som är hela 1,6 meter tjock. Att gjuta en så tjock platta innebar vissa utmaningar och vi fick dela in arbetet i olika etapper.

Vi påbörjade sedan stomresningen. Istället för att gjuta stommen på arbetsplatsen så användes färdiggjutna prefabricerade delar som kunde monteras direkt på plats. Stommen består av stålpelare och betongväggar, samt skal- och gråväggar. Genom att använda oss av prefablösningar så sparade vi mycket tid. Redan i januari 2012 stod stommen färdig.

Fastighetens höjd har varit en utmaning på många sätt. För att få upp betong till alla våningsplan så använde vi oss av en hydraulisk betongpump. Pumpen har både effektiviserat vårt arbete och sparat oss tid.

Höjden var också en utmaning ur säkerhetssynpunkt. Utöver de vanliga fallskydden vi alltid använder oss av vid fastighetsbyggen har vi i detta projekt även haft extra nedfallsskärmar som följt med uppåt i takt med att byggnaden vuxit. Syftet med det extra skyddsnätet är att det ska fånga upp eventuellt tappade verktyg eller andra nedfallande föremål. 

Fasaden skiftar i färg

Sedan startade monteringen av den helglasade fasaden. Tack vare en speciell glasfilm skiftar fasaden i färg beroende från vilken vinkel man ser den. Fasaden kom i delar som vi byggde ihop till större element på marken. Vi monterade också fönsterytor direkt i elementen. Elementen monterades sedan upp på stommen likt ett gigantiskt pussel.

Tydliga utrymningsplaner

Ett hus på 19 våningar kräver också tydliga utrymningsplaner på varje våning. Då fastigheten kontinuerligt ändras under byggprocessen måste dessa utrymningsplaner alltid vara aktuella och uppdaterade. För att hålla säkerheten på topp tog vi, tillsammans med brandinspektionen, fram utrymningsplaner för varje våningsplan. Genom dessa var det enkelt att utläsa hur man enklast tar sig till bottenplan om en olycka skulle ske.

På de höga höjderna har även vinden varit krävande. Vissa dagar har vi tvingats att ställa kranarna då de inte kunnat köra. Vi har även behövt pausa bygget på de övre våningsplanen vid vissa tillfällen då vinden blåst på för mycket.

Stora miljöanpassningar och säkerhetsaspekter

När Ideon Gateway invigdes i januari 2013 var fastigheten ett av Nordens mest miljöanpassade hus. Redan under skapandet av fastigheten har miljötänkandet varit en viktig komponent och fastigheten certifierades senare enligt LEED Platina och Miljöbyggnad, nivå guld.

Vi på Skanska har bidragit med vår erfarenhet och vårt miljöengagemang. Bland annat har vi arbetat utifrån vår egen miljöcertifiering Grön arbetsplats. Grön arbetsplats innebär att vi har en extra hög miljöambition och att arbetsplatsen ska uppfylla en rad kriterier. Bland annat ska belysningen vara energieffektiv, 95 procent av allt avfall ska återanvändas eller återvinnas och maskinförare och förare av tunga lastbilar ska vara utbildade i sparsam körning. Allt material som använts under projektet har vi dessutom utvärderat och dokumenterat.

Många smarta miljölösningar

Ideon Gateway är en byggnad med många smarta energi- och miljölösningar. Stora delar av taken har försetts med gräs- och sedumväxtlighet. Genom de gröna taken ökar den biologiska mångfalden och mycket av det regnvatten som annars skulle rinna ner i dagvattenbrunnarna fångas istället upp av växtligheten. Taket kyler dessutom på sommaren och isolerar på vintern.

De delar av taken som inte försetts med växtlighet har istället fått solceller. Även stora delar av fasaden har integrerade solceller som förser huset med el. Solcellsanläggningen är den största anläggningen som installerats i en svensk byggnad och en av de största i norden.

Borrhållager värmer och kyler

Fastigheten värms och kyls genom ett så kallat borrhållager. Under vintern hämtas varmt vatten ur borrhålen för att värma upp och under sommaren hämtas kallt vatten för att kyla ner. Genom denna lösning kommer koldioxidutsläppen minska med omkring 100 ton årligen jämfört med om man använt fjärrvärme eller fjärrkyla.

Interiört har Ideon Gateway försetts med belysning som regleras utifrån dagsljuset och LED-belysning har installerats på alla toaletter och allmänna utrymmen. Hissarna i fastigheten har försetts med återladdade generatorer. Det innebär att när hissarna åker ner så producerar de el som de sedan kan använda när de åker uppåt. 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading