c

Sahlgrenska bildcentrum, Göteborg

 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum
 • Sahlgrenska bild- och interventionscentrum

Flexibelt bildcentrum har rustats för framtiden

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg finns kompetens och möjlighet till att utföra dagens allra mest avancerade behandlingar och ingrepp. Här bedrivs också världsledande medicinsk forskning och utbildning. Dock går den medicinska utvecklingen i en rasande fart och de tidigare byggnaderna kunde inte kunna leva upp till de behov som finns.

Därför fick Skanska i uppdrag av Västfastigheter att bygga ett nytt bild- och interventionscentrum.

Nya behov kräver nya lösningar

Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska fyller ett behov inom bilddiagnostik som tidigare inte tillgodosågs. Skanska fick i uppdrag av Västfastigheter att genomföra nybyggnad och ombyggnad av det nya centret. Hela projektet genomsyrades av en god planering och en nära kontakt med kunden och verksamheten.

Då bild- och interventionscentrum är placerat centralt i Sahlgrenskas befintliga byggnadsbestånd ställdes stora krav på byggnadens utformning och på miljön mellan husen.

Bildcentrum består av två flyglar och en sammanlänkande del där trapphus och hisschakt förlades. Den sammanlänkande byggnaden försågs med ett glastak som släpper in dagsljus. Fastigheten smälter in fint i omgivningen med klassiska tegelfasader och träfönster som delvis är försedda med strålskyddsglas.

Etapp ett inleddes 2012

Det första spadtaget tog vi i januari 2012. Då påbörjade vi etapp ett som bestod av grundläggning, platsgjuten betongstomme, smidesstomme för installationsvåningar, murning av fasad, takläggning i RF-bandtäckning samt av en anslutningsbyggnad med trapphus och hiss mot intilliggande byggnad.

Bygget var mycket komplext och arbetsplatsen trång. Tre av fastighetens sidor anslöts mot angränsande befintliga byggnader med känslig verksamhet. I botten av den nya fastigheten finns två källarvåningar varav en ligger under befintlig grundvattennivå.

För att inte påverka närliggande verksamhet avseende buller och vibrationer har vi behövt jobba extra försiktigt med grundläggningen.

Grundläggningen genomfördes med borrade stålkärnepålar och försiktig sprängning. På så sätt har omgivande verksamheter kunnat fortgå under hela byggtiden.

Höga krav på bärighet

Stommen, som är av platsgjuten betong, är sex våningar hög och ritad med höga krav på bärighet och vibrationer. Överallt i huset är bjälklaget dimensionerat för att klara laster på upp till tio ton per kvadratmeter.

I december 2013 var vi färdiga med etapp ett och kunde påbörja etapp två som bestod av stomkomplettering och installationer till verksamheter, såsom hybrid- och operationssalar.

Installationerna i centret är mycket avancerade. Detta för att matcha både dagens och morgondagens teknik. Bland annat är det förberett så att all bilddiagnostik kan ses via videolänk.

Ledorden för den nya byggnaden är flexibilitet och generalitet. Det är mycket viktigt att bildcentret klarar av att förändras över tiden; idag går det inte att i detalj säga vilken utrustning som kommer användas i framtiden.

Eftersom mycket av den avancerade bildtekniken är tung och otymplig, ställs även höga krav på vibrationsdämpning, strålskydd och magnetavskärmning. I hela huset är bjälklaget dimensionerat för att klara laster på upp till tio ton per kvadratmeter.

Certifierat enligt Miljöbyggnad

Bild- och interventionscentrum har certifierats enligt Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler. Certifieringen inkluderar tre områden – innemiljö, energi och material.

Under hela projektet strävade vi efter att använda miljövänliga material och arbetsmetoder. Varaktiga material med lågt behov av underhåll användes i största möjliga mån.

Bild- och interventionscentrum bidrar till regionens utveckling i form av högre tillgänglighet av nya medicinska tekniker inom bilddiagnostik.

I slutet av 2015 stod Sahlgrenska bildcentrum klart. Nu kan patienter erbjudas bättre diagnostik och bättre operationsmöjligheter tack vare många smarta och innovativa tekniska lösningar.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading