c

Kv Oxen Större, Stockholm

  • Sockelvåningarna har öppnats upp och fasaden utökats.
  • MOOD-gallerian är i tre plan och har fått en spännande inomhusmiljö.

Från 70-talsfastighet till modern galleria

I centrala Stockholm har vi förvandlat en äldre kontorsfastighet från 70-talet till en modern och spännande mötesplats med butiker, restauranger och kontor.

Skanska fick i uppdrag av AMF att bygga ut och bygga om kv Oxen Större, för många känt som Salénhuset. Visionen var att förvandla det tidigare slutna kvarteret till moderna kontor samt en öppen och inbjudande galleria med många entréer och strategiskt placerade butiker i gatuplan.

Uppdraget utfördes på generalentreprenad i samverkan med kunden där Skanska deltog i projekteringen.

Etapp ett och två

Projektet omfattade ombyggnad av befintliga kontorslokaler, tillbyggnad av kontorslokaler, ombyggnation av cirka 18 000 kvadratmeter galleria och butiker samt tillhörande försörjningsutrymmen i tre plan.

I etapp ett, som påbörjades i januari 2008, byggde vi om 17 000 kvadratmeter befintliga kontorslokaler samt byggde till 3 000 kvadratmeter kontorslokaler. De nya lokalerna placerades på vad som tidigare varit en innergård.

Etapp ett påbörjades januari 2008 och innefattade en tillbyggnad av 3 000 kvadratmeter kontor, ombyggnad av 17 000 kvadratmeter kontor, ombyggnad av en tidigare galleriadel på 4 000 kvadratmeter samt ombyggnad av försörjnings- och biytor på 2 000 kvadratmeter.

När etapp ett var färdig 2010 gick vi direkt på etapp två som inkluderade en om- och tillbyggnad av en ny galleria, MOOD, på 19 000 kvadratmeter, hyresgästanpassning av kontorsdel på 2 000 kvadratmeter samt ombyggnad av bi- och försörjningsytor på 1 000 kvadratmeter.

Etapp två omfattande hela 70 nya butiker och restauranger. MOOD-gallerian är i tre plan och har fått en spännande inomhusmiljö som ska påminna besökarna om en utegata.

Vi öppnade upp sockelvåningarna, utökade fasaden, byggde till nya plan och putsade om alla fasader för att ge ett nytt och fräscht intryck.

Galleria anpassad efter besökarna

För att anpassa den nya gallerian efter besökarna undersökte man passerande människors rörelsemönster inom de närmsta kvarteren. Utifrån detta placerades sedan ingångar och butiker. Vi öppnade upp sockelvåningarna, utökade fasaden samt byggde till nya plan. Alla fasader putsades om och kvarteret ger nu ett öppet, inbjudande och trivsamt intryck.

Då kv Oxen Större ligger mitt i centrala Stockholm har projektet varit en utmaning för oss. Med kvarsittande hyresgäster, tät biltrafik och bostäder i närområdet har vi fått visa stor hänsyn gällande buller och andra störningsmoment. Trots detta kunde vi slutföra projektet framgångsrikt, helt enligt tidplan.

Sjuttio nya butiker

Hösten 2011 påbörjade vi den sista etappen där vi arbetade med gallerians inomhusmiljö. I detta skede byggde vi butiksavskiljande väggar för de omkring 70 nya butikerna och restaurangerna. Vid det här laget visste vi till stor del vilka butiker som skulle ligga vart och kunde därmed utforma lokalerna dem efter behov. Vissa butiker försågs med bakutrymme samt toalett medan andra butiker inte utrustades med detta. Längst ner i byggnaden skapade vi gemensamma personalutrymmen.

För att förstärka gallerians intressanta och exklusiva känsla fick de allmänna toaletterna en utmärkande standard med unikt material och kakel. En speciell rörmokare och elektriker fick i uppdrag att dedikerat arbeta med dessa toaletter.

Läget – en stor utmaning

Projektet har varit en stor utmaning då kv Oxen Större ligger beläget mitt i Stockholms city på Regeringsgatan/Norrlandsgatan och Jakobsbergsgatan/Mäster Samuelsgatan.

Under hela projektet satt hyresgäster kvar i huset vilket innebar att vi var tvungna att anpassa stora delar av arbetet efter dem. Det ligger även bostäder intill projektet vilket också har påverkat arbetet. Bland annat hade vi speciella borrtider som vi fick hålla oss till för att minimera störningen. Och vissa delar av den tunga rivningen fick vi sköta på natten.

Även den intensiva trafiken har varit en stor utmaning. För att inte leveranserna skulle störa trafiken så planerades dessa så mycket som möjligt till innan klockan sju på morgonen. Tunnelmynningen till Klaratunneln, på vid Mäster Samuelsgatan, har vi varit tvungna att stänga vid några tillfällen vilket också har krävt noggrann planering.

God arbetsmiljö effektiviserade arbetet

Under etapp ett arbetade totalt 13 tjänstemän, 20 yrkesarbetare samt 150 medarbetare med projektet. Under etapp två var 16 tjänstemän, 30 yrkesarbetare och 200 medarbetare involverade i projektet. Med så mycket personal krävs ordning och reda. Vi valde därför att ha en resurs som arbetade dedikerat med arbetsmiljön. En gång i månaden samlades dessutom alla medarbetare för att få information om projektet.

Runt hela arbetsplatsen placerade vi ut staket. Detta för att ingen obehörig skulle kunna ta sig in på arbetsplatsen.

Växtlighet som isolerar

I kv Oxen Större är alla nya installationer, aggregat och pumpar i fastigheten är moderna och drar lite energi. Fastigheten har inventerats och sanerats från miljögifter såsom asbest och PCB. Vi har källsorterat och strävat efter att få så lite avfall som möjligt.

Den nya kontorsfastigheten har fått sedumtak som fångar upp en stor del av det sura regn som annars kan rinna ner i dagvattenbrunnarna. Växtligheten isolerar också taket mot värme och kyla, förlänger tätskiktets livslängd och bidrar till att omsätta koldioxid till syre.

Beställaren AMF har dessutom anordnat bikupor på taken. Målet är att bina ska hjälpa till att göra staden grönare.

En grön arbetsplats

Arbetsplatsen har vi valt att certifiera enligt Skanskas egna miljömärkningssystem – Grön arbetsplats. Grön arbetsplats innebär att vi stävar efter att minska vår klimatpåverkan på arbetsplatsen. Detta gör vi bland annat genom att använda oss av energieffektiv belysning och ha striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading