c

Fredriksdals bussdepå, Stockholm

 • Bussdepån ligger mellan Hammarby Sjöstads huvudgata – Hammarby Allé och områdets kaj.
 • Bussdepån, lastgatan och Alléhuset mot Hammarby Allé binds samman av depåns skärmtak.
 • Från innergården leder portar in till depåns verkstad.
 • Då bussdepån ligger centralt så är det smidigt för bussarna att ta sig till och från depån.
 • Betongen har formats och skapat en vacker utsmyckning.
 • Det finns tvätthallar, garage och servicestationer i bussdepån.
 • Fasaden är fint utsmyckad och små lampor lyser bland björkarna.
 • Då bussdepån ligger centralt så är det smidigt för bussarna att ta sig till och från depån.
 • Att integrera bussdepån i stadsmiljön var en viktig del av projektet.
 • Fredriksdal bussdepå ligger i Hammarby Sjöstad, Stockholm.
 • Bussdepån ligger mellan Hammarby Allé och kajen.

Modern bussdepå i sju våningar

Fredriksdal bussdepå i Hammarby Sjöstad inrymmer 140 uppställningsplatser för Stockholms innerstadsbussar. Här finns även verkstäder, tvätthallar och garage där bussarna kan tankas, tvättas, laddas och servas när de inte är i trafik.

Uppdraget var en samverkansentreprenad mellan SL och Skanska och depån omfattar omkring 50 000 kvadratmeter.

Sju våningar optimerar markåtgången

Byggnaden består av sju våningar. På våning ett, som ligger under marken, ligger bussgaraget. Våning två, som delvis ligger under mark, innefattar bilgarage och serviceutrymmen. På våning tre finns tanknings-, tvätt- och servicestationer för bussarna. Våning fyra till sju består av kontor. I och med fördelningen på flera våningsplan optimeras markåtgången.

Integrera depån med stadsmiljön

Att integrera bussdepån i stadsmiljön var en viktig del av projektet. Bussdepån ligger mellan Hammarby Sjöstads huvudgata Hammarby Allé och områdets kaj.

Då bussdepån ligger centralt så är det smidigt för bussarna att ta sig till och från depån, och transportsträckan från Stockholms innerstad blir inte så lång. På så vis minimeras utsläppen. Dessutom kommer all biogas som bussarna tankas med direkt till depån via en ledning från Henriksdals reningsverk. I och med det behöver inga tunga transporter frakta gasen till bussdepån för att fylla på gas i underjordsdepåer.

Marken behövde saneras

Det första spadtaget togs i augusti 2012. Markområdet har sedan tidigare använts som monteringsverkstad för bilar av biltillverkaren General Motors. Det medförde att marken behövde saneras från gamla rester av byggkonstruktioner och miljöföroreningar.

Byggd i suterräng

Bussdepåns första våning ligger helt under mark och den andra ligger i suterräng. Vi behövde därmed schakta oss ner åtta meter i backen och hamnade då under havsnivån. Det innebar en tuff grundläggning.

Marken var väldigt blöt vilket medförde att även massorna blev blöta. Schaktningsarbetet blev därmed väldigt tungt och det var problem att hitta tippar som tog emot de blöta massorna. Även sponten som vi sedan satte upp var tekniskt avancerad.

3D-modell minskar antalet fel

I projektet arbetade vi med BIM (Building Information Management) för att organisera och koordinera information. Projektet projekterades i 3D och alla 2D-ritningar exporterades från 3D-modellen. Varannan vecka laddades en ny uppdaterad version av modellen upp. På så sätt gick det att lita på att exempelvis mängderna var korrekta.

Genom att arbeta med 3D fanns möjlighet att visualisera svåra delar och geometrier. Detta var till stor nytta, bland annat använde vi oss av modellen för armeringsritningar. Det fanns då möjlighet att förutse krockar och smidigt kunna förebygga dem.

Säkerhetsarbetet en viktig del i vardagen

Säkerhet var en kärnfråga i projektet. Redan vid projekteringen påbörjades därför säkerhetsarbetet. Alla projektets delar utvärderades för att hitta säkerhetsrisker.

Alla delar i projektet planerades i detalj för att hitta så säkra arbetsmetoder som möjligt. Bland annat arbetade vi med prefab-lösningar för att minimera arbetsmomenten och därmed olyckorna. Vi använde oss också av tornkranar och lyfte allt material till rätt plats via dem. På så sätt gick det att undvika för mycket trafik på arbetsplatsen.

Hållbarhet och grönt byggande

Miljövinsterna med Fredriksdals bussdepå är stora. SL kommer långsiktigt att helt övergå till användning av biogasbussar i innerstaden, vilket ger lägre utsläpp än med dieselbussar. Dessutom tillför biogas ingen ytterligare koldioxid till atmosfären utan ingår i det naturliga kretsloppet.

Bussarna tankas på den nya bussdepån. Men istället för att frakta biogas till depån med lastbil så transporterar en ledning kontinuerligt gasen till depån från Henriksdals reningsverk. På så sätt undviks många tunga lastbilstransporter.

Sedumtak fångar upp surt regn

Bussdepån har dessutom försetts med sedumtak. Sedumtaket är inte bara ett grönt inslag utan fångar även upp en stor del av det sura regn som annars tar sig ner till dagvattenbrunnarna. Sedumväxterna förlänger tätskiktets livslängd och hjälper till att isolera mot värme och kyla.

Bussdepåns våningar fördelas enligt följande:

Våning 1 (under marknivå): Bussgarage
Våning 2 (delvis under marknivå): Bilgarage, serviceutrymmen
Våning 3 Tank-, tvätt- och servicestationer
Våning 4-7: Kontor, som SL delvis inrymmer

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading