c

Norra Hamnen, Malmö

 • Norra Hamnen
 • Norra hamnen
 • Norra Hamnen
 • Norra Hamnen
 • Norra Hamnen
 • Norra Hamnen
 • Norra Hamnen
 • Norra Hamnen
 • Norra Hamnen

Modern logistikanläggning möjliggör klimatsmarta transporter

I april 2011 var utbyggnaden av Norra Hamnen i Malmö färdig. Efter två intensiva byggår kunde man äntligen börja använda den moderna logistikanläggningen för effektiva och miljövänliga hamntransporter. Bygget var bland det största i Malmös historia.

Hamnområdet är 500 000 kvadratmeter stort, motsvarande 50 fotbollsplaner. Här har vi bland annat muddrat 500 000 kubikmeter och sänkt djupet från fyra meter till nio meter så att färjorna kan lägga till. Vi har anlagt en kaj på 1 300 meter, färdigställt tre färjelägen för Rorotrafik, byggt en container- och en combiterminal, skapat ny ramp upp till båtarna samt en uppfört en anslutande järnväg som tar emot containertrafiken.

Centralt i omvandlingen har varit flytten av färjorna och deras godstrafik från Nyhamnen till Norra Hamnen. Hamnområdet möjliggör nu också en effektiv omlastning mellan de olika transportformerna fartyg, lastbil och järnväg.

Många miljöfördelar

Den moderna hamnen har medfört en rad miljöfördelar då lastbilarna som tidigare körde till Nyhamnen nu har nu flyttats till Norra Hamnen. Det innebär att bilarna inte längre behöver köra genom centrala Malmö för att nå hamnen. Inte heller behöver färjorna, som också ger ifrån sig utsläpp, gå lika långt in i hamnen.

En totalentreprenad

Skanska har varit totalentreprenör för utbyggnaden av Norra Hamnen vilket innebär att vi har ansvarat för allt – projektering, material, arbete och underentreprenörer. Beställare är Malmö Stad, som äger marken i Norra Hamnen, och Copenhagen Malmö Port (CMP) som står för själva hamnverksamheten. Projektet påbörjades i mars 2009 och var slutfört i april 2011

Projektet har utförts av ett internkonsortium bestående av Skanska Väg & Anläggning Syd, Region Stora Projekt och Region Grundläggning. Projektering, geoteknik och konstruktion utfördes av Skanska Teknik.

Byggprocessen

Projektets största utmaning låg i att skapa ett fungerande markunderlag. Området bestod nämligen av gamla restavfall från tidigare byggprojekt som hade tippats på platsen sedan 1960-talet. För att ta reda på hur hållbar marken var tog vi in geoteknisk expertis. Med deras hjälp kunde vi ta fram ett kontrollprogram och bearbeta området med en djuppackningsmaskin som även scannade och bedömde bärigheten. I de svagare punkterna gjorde vi sedan förstärkningar.

Muddring och spontning i vattnet

En hel del av arbetet skedde i vattnet – muddring och spontning – vilket innebar att vi påverkades mycket av väder och vind. För att minimera riskerna vid sjöarbetena arbetade vi endast med mycket erfaren personal när det gäller spontning och pålning. För muddringsarbetet anlitade vi en underentreprenör.

Arbetet med att muddra området där godsfärjeterminalen nu ligger påbörjades i april 2009. Då var det fyra meter djupt vatten. Men för att färjorna ska kunna lägga till sänktes djupet till nio meter. Månaden därpå flyttade vi mudderverken en bit längre in i industrihamnen där den nya containerhamnen nu ligger. Även här sänktes djupet till nio meter. Vi muddrade även längst in i Industrihamnen för en ny kaj till Heidelberg Cement som flyttade hela Cementas verksamhet från Limhamn till Norra Hamnen. Totalt muddrades 500 000 kubikmeter.

Samtliga konstbyggnader är grundlagda på pålar som är slagna ner i fast kalkberg. Även kajerna är grundlagda ner till fast kalkberg. Merparten av sponten slogs med pålkranar stående på flytande arbetsplattformar.

Anläggning av färjelägen

Vi anlade tre färjelägen för Rorotrafik. Roro är en förkortning för Roll On och Roll Off och betyder att hjulburna fordon kan köra av och på färjan. Mellan två av färjelägena byggdes en 250 meter lång pir. Där anlades sedan en ramp med rörliga klaffar som gör det möjligt att lasta och lossa färjorna med lastbilar i två plan.

En kombiterminal byggdes i ändan på Lappögatan. Här kan nu containrar och annat gods lastas om till hela tågset. I områdets södra del byggdes en terminal för containerhantering. Vid denna kaj finns kranspår där en 90 meter hög kran lastar och lossar containerfartyg.

Vi har dessutom uppfört tre byggnader på området. En personalbyggnad i två plan, en gatebyggnad och en byggnad för tullen. Vi har även ordnat all el och belysning i området.

Viktigt med information till både boende och anställda

För att de boende i området skulle ha förståelse för eventuella störningar skickade vi kontinuerligt ut informationsbrev så att de hade koll på vad som pågick.

Arbetsberedningar har varit en viktig del av vårt arbete för att undvika olyckor och obehagliga överraskningar. De som ska utföra arbetsmomentet har tillsammans med arbetsledningen gått igenom vad som ska göras samt fått information om vilka risker som finns för just det momentet. Därefter har det bestämts vilka åtgärder som måste vidtas för att undvika riskerna. Vinsten med arbetsberedning är uppenbar – en säkrare arbetsplats och bättre planerade arbetsmoment.

Tog hjälp av ornitolog

Samhälls- och miljövinsterna är stora när godstrafiken flyttats över från lastbil till tåg eller båt. Dessutom behöver lastbilarna inte längre köra genom centrala Malmö när hamnen flyttats från Nyhamnen till Norra Hamnen.

I samband med muddringsarbetena har vi återställt ett ingrepp i naturen som gjordes under Kockums storhetstid då en ränna muddrades till en docka. Ingreppet resulterade i en död zon och därför är Naturvårdsverket och övriga remissinstanser mycket positiva till återställningen som förmodligen resulterar i att djur- och växtliv återvänder.

Inom området finns en rad sällsynta fågelarter och vi har varit noga med att störa fågellivet så lite som möjligt. Därför tog vi hjälp av en ornitolog som fick möjlighet att inventera och följa utvecklingen under häckningsperioden.

Det nya hamnområdet kommer att skapa tusentals nya jobb, dels i själva hamnområdet men också i de omgivande delarna och inom transportområdet. Norra hamnen genererade även jobb under själva omvandlingsperioden.

Projektet i siffror

 • 1300 meter spontad kaj med 3 färjelägen inklusive 2 rörliga lastbilsramper i Roro-läge
 • 1 containerkaj
 • 250 000 kvadratmeter hårdgjord yta
 • 7 kilometer ledningsgrav
 • 1.5 kilometer järnvägsspår
 • 500 000 kubikmeter muddring
 • 1 500 kvadratmeter personal- och gatebyggnad

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading