c

Norra Länken (NL52), Trafikplats Värtan

  • Norra länken (NL52)
  • Norra länken (NL52)
  • Norra länken (NL52)
  • Norra länken (NL52)
  • Norra länken (NL52)
  • Norra länken (NL52)
  • Norra länken (NL52)

Norra länken – en viktig pusselbit i Stockholmstrafiken

Skanska fick i uppdrag av Vägverket Stockholm att bygga trafikplats Värtan (NL52) som var ett av Norra länkens större delprojekt.

Trafikplats Värtan knyter samman Norra länken, Lidingövägen och Hamnvägen i Värtan. Vi byggde en betongöverdäckning över Hjorthagsvägen, inklusive ramper och vägar. Slutresultatet blev en 350 meter lång trafikplats i två plan med anslutande broramper.

Trafikplats Värtan var klar 2014 och Norra länken invigdes 2015.

Projekt som väckte riksintresse

Den estetiska utformningen var mycket viktig och utfördes i samarbete med Stockholms Stad.
Projektet var av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen som är landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

NL52 var ett stort och avancerat brobygge med många olika delmoment. Själva byggplatsen var inklämd mellan en hamn, en järnväg, en bro, Lidingövägen, Fortum och TV4. På ett område som var cirka 900 x 500 meter skulle mycket hända.

Många aspekter att ta hänsyn till

Biltrafik, godstransporter och en rad andra faktorer skulle också tas i beaktning. Lidingövägen, som dagligen trafikeras av drygt 40 000 bilister, hölls öppen under hela projekttiden. Det innebar att vi behövde flytta vägen flera gånger. Dessutom har vi behövt ta hänsyn till Värtabanan som transporterar gods till och från Värtahamnen. Tågbanan skulle fungera under hela byggtiden.

Genom området passerar tunnelbanans Ropstenslinje samt markledningar till bland annat Stockholm Vatten och energibolaget Fortums anläggningar. Vissa ledningar undvek vi med hjälp av kartor, men många ledningar fick vi helt enkelt gräva av eftersom det rörde sig om sådana mängder. I vårt uppdrag ingick att lägga nya ledningar; totalt lades fem kilometer ledning på det lilla projektområdet.

– Det har varit ett otroligt spännande och händelserikt projekt, berättar projektingenjör Linus Lindström.

– Organisationen var stor i jämförelse med många andra projekt, vi hade cirka 150 man på plats. Det var spännande att följa utvecklingen i området också. Här skulle 10 000 nya bostäder, 30 000 kontorsplatser och ett köpcentrum byggas. Hamnen rustades upp och Norra Djurgårdsstaden ligger precis på andra sidan Fortum.

Byggprocessen

Innan själva bygget av vägen kunde börja, utförde vi markförstärkande åtgärder i form av rörläggning och grundläggning. Förberedande arbete för trafikomläggning och betongarbeten har också genomförts.

Därefter skedde schakt och pålningsarbete. Marken består av gammal lerig sjöbotten vilket betyder att vi behövde använda extra många pålar, cirka 27 500 meter gick åt.

Schaktarbetet handlade om cirka 16 000 kubikmeter bergschakt och ungefär 130 000 kubikmeter jordschakt. Bildligt talat betyder det att den mängd berg som forslats bort skulle fylla 85 trerumslägenheter á 75 kvadratmeter, och den bortschaktade jorden skulle fylla nästan 700 lägenheter av samma storlek.

Berget krossades på plats för att återanvändas till vägarbetena vilket minskade transporterna för både att köra iväg berg och köra dit vägmaterial.

Markförhållandena var annorlunda än vi först trodde vilket betydde en utmaning. Men vi löste det hela och klarade tidsplanen.

Trafik mitt i arbetsplatsen

Projektet styrdes av de fyra trafikomläggningarna av Lidingövägen som dagligen trafikeras av drygt 40 000 bilister. Varje trafikomläggning betyder att vi fick tillgång till nya områden och därmed kunde fortsätta arbetet. Trafikomläggningarna har fungerat väldigt smidigt.

Ungefär 150 personer arbetade med NL52, som var det enda större broprojektet på Norra länken.

Hållbarhetstänk och grön arbetsplats

Valhallavägen och Lidingövägen tillhör Stockholms mest trafikerade innerstadsgator. Trafikplats Värtan avlastar dessa sträckor väsentligt. Dessutom går Norra länken till största delen genom tunnlar. Sammantaget betyder det lägre bullernivåer, lägre kvävedioxidhalt samt säkrare trafikmiljö för gående och cyklister.

Norra länken 52 Trafikplats Värtan var en så kallad Grön arbetsplats vilket innebar att vi arbetade med att minska vår miljöpåverkan. Det gjorde vi bland annat genom att noggrant kontrollera kemikalier, dokumentera vår energiförbrukning och minimera avfallsmängden.

Miljövänliga tågtransporter

Järnvägen som går genom området gjorde det möjligt att frakta material hela vägen in på projektområdet med tåg. Vid stora inköp var det därmed möjligt att använda tåg och båt istället för lastbilstransporter. När drygt 200 ton stålbalk från Estland köptes in valde vi att frakta med tåg (Green Cargo) och båt, i stället för att använda lastbilstransporter. Våra beräkningar visar att detta medförde 80 procent lägre koldioxidutsläpp.

Vi försöker alltid att tänka på miljön in i minsta detalj. Några exempel på det är att vi dricker kranvatten istället för flaskvatten och att vi använder tjänstecykel.

Arbetet med Trafikplats Värtan var det första steget i utvecklingen av hamnområdet där en ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden, har vuxit fram.

Vinnare av två miljöpriser

Under 2011 tilldelades NL52 Skanska Sveriges arbetsmiljöpris och Trafikverkets arbetsmiljöpris. Dessutom har vi arbetat över 700 000 timmar utan en enda olycka med frånvaro vilket visar att vi har förtjänat priserna. Säkerhet genomsyrar allt vi gör.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading