c

DHL, terminal på Hisingen, Göteborg

 • DHL
 • DHL
 • DHL
 • DHL
 • DHL
 • DHL
 • DHL

Modern terminal med många vinnare

Skanska har i tätt samarbete med DHL byggt transportföretagets nya terminal i Hisings Backa utanför Göteborg. Den moderna logistikanläggningen har bara vinnare. Medarbetarna, miljön, kunderna, företaget och Göteborgs stad drar alla nytta av fördelarna med terminalen.

DHLs tidigare lokaler i centrala Göteborg var slitna och ineffektiva med stora arbetsmiljöbrister. Dessa brister skulle bli mycket dyra att åtgärda. Verksamheten behövde dessutom flytta på sikt på grund av miljöskäl och eftersom marken behövs för utveckling av Göteborgs stadskärna.

Nyttan för kunderna är främst effektivare gods- och pakethantering, vilket gör att godset kommer fram snabbt, helt och rent.

Det täta samarbetet har resulterat i lokaler som är optimerade för DHLs verksamhet.

Miljöallians för effektiva lösningar

Projektet har präglats av samverkan och öppenhet, där DHLs kunskaper om verksamhetens behov har varit vägledande för utformningen av anläggningen och där Skanska tillfört kompetens avseende projektledning och byggande. Referensstudier och erfarenhetsutbyte har varit en viktig del i genomförandet. DHLs och Skanskas samlade kunnande har tagits tillvara i projektet. En funktionell och kostnadseffektiv anläggning har skapats för både hyresgästen DHL och fastighetsägaren Skanska.

DHL och Skanska har skapat en miljöallians med syftet att tillsammans utveckla miljöeffektiva lösningar. Vi har byggt en energisnål anläggning med målet att påverka miljön så lite som möjligt. Dynamisk belysningsstyrning och en anpassad klimatanläggning är resultat av detta arbete.

Terminalens geografiska läge bidrar till en bättre miljö genom att trafiken genom centrala Göteborg avlastas. Vi har byggt en energisnål anläggning med målet att påverka miljön så lite som möjligt. Dynamisk belysningsstyrning och en anpassad klimatanläggning är resultat av detta arbete.

Flytten innebär för DHLs räkning, förutom bättre luft i centrala Göteborg, även att värdefull mark frigörs där en ny stadsdel på sikt kan växa fram.

Långsiktig plan ledde till gemensamt projekt

Skanska köpte mark för ett antal år sedan i Hisings Backa industriområde eftersom platsen ligger perfekt med tanke på logistik. När bristerna med DHLs dåvarande lokaler blev för stora initierade Skanska en diskussion.

Vi fick uppdraget dels för att vi ägde attraktiv mark som passar för DHLs behov och dels eftersom vi hittade en samarbetsform som innebar insyn och deltagande. Skanska är entreprenör och fastighetsägare, DHL är beställare och hyresgäst.

Att renovera befintliga lokaler var inget alternativ eftersom det hade blivit väldigt dyrt. Dessutom behövde DHL flytta på sikt på grund av miljöskäl och eftersom marken behövs för utveckling av Göteborgs stadskärna.

Funktionell anläggning och bättre arbetsmiljö

Resultatet är en funktionell och kostnadseffektiv anläggning för både hyresgäst och fastighetsägare.

- Det är verkligen som natt och dag. Den nya terminalen är ett sådant lyft – framför allt för oss medarbetare. Tidigare jobbade vi i lokaler som var kalla, dragiga och dåligt anpassade till verksamheten. Vi har arbetat målinriktat med arbetsmiljön i den nya anläggningen med bättre trivsel och hälsa som följd, säger Jörgen Samsjö, platschef på DHL Göteborg.

Den operativa verksamheten ställer höga krav på anläggningen. Portar, golv och planlösning är prioriterade områden för att terminalen ska bli funktionell och effektiv.

I terminalen minimeras transportsträckorna vid lastning, eftersom vi direktlastar distributionsbilarna med sorteringsbanor som går ända in i lastutrymmet. I den nya terminalen sker lastning under täta tak, vilket betyder att godset kommer fram torrt och rent. En bättre anpassad terminal gör hanteringen av styckegods och paket effektivare och snabbare.

Projektet inleddes i oktober 2007 och DHL flyttade in i januari 2009.

Bättre luft och attraktivare stadsdel

Miljön och utvecklingen av Göteborgs stadskärna är verkliga vinnare i detta projekt. Göteborgs stad har länge velat få bort godsterminaler och transportföretag från området Gullbergsvass. Den ena anledningen är att luften och trafiksituationen skulle förbättras väsentligt. Den andra anledningen är att detta centrala område – ungefär lika stort som staden innanför Vallgraven – istället kan bli en attraktiv stadsdel att bo och arbeta i.

DHL-flytten som skedde i början av 2009 innebar mycket för Göteborgs utveckling. Många såg detta som startskottet för utvecklingen av Gullbergsvass. Området, lika stort som 30 fotbollsplaner, ligger i direkt anslutning till Göteborgs Centralstation. Innan dominerades platsen av logistik- och transportverksamhet.

- Här ville Göteborgs Stad skapa en levande stadsdel, en blandstad där människor kan bo, arbeta och handla centralt, säger Lars Ivarsson, stadsbyggnadsdirektör inom Göteborgs Stad.

En förutsättning för det arbetet var att vi först hittade lösningar för de transportföretag som då fanns på området. DHL-flytten var ett första steg.

Projektet i siffror

 • Investering: cirka 250 000 000 kronor
 • Genomförandetid: 15 månader
 • Terminal: 20 000 kvadratmeter, varav 2 400 kvadratmeter är kontorslokaler
 • Antal portar: 115 stycken

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading