c

E45 Bohus-Nödinge, entreprenad E33

 • E45
 • E45
 • E45
 • E45

Bättre framkomlighet med ny motorväg

E45 mellan Göteborg och Trollhättan är en viktig vägsträcka för västsvensk gods- och persontrafik. Men sträckan var slingrig och olycksdrabbad och har under många år haft begränsad framkomlighet. Även järnvägsspåret, som går parallellt med väg E45, var i stort behov av utbyggnad.

Vi har därför byggt en fyrfältig motorväg och ett dubbelspår för järnvägen. Bakom uppdraget står BanaVäg i Väst som är en del av Trafikverket.

Grundförstärkningen viktig

Skanskas uppdrag bestod av grundförstärkning och markarbeten för ny dubbelspårig järnväg samt utbyggnad av väg E45 till motorväg. Vårt arbete påbörjades i augusti 2009 och stod klart i december 2012. Som mest arbetade 150-200 personer med projektet.

En stor del av grundförstärkningsarbetet handlade om pålning, kalkcementpelare, tillfälliga förstärkningar med spont samt lättfyllningar. Vid pålningen slog vi ner betong- eller stålpålar till berget för att kunna grundlägga utan risk för sättningar. I detta projekt har pålning använts främst vid Jordfallsbron.

Kalkcementpelare är det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att undvika sättningar. En drygt 20 meter hög maskin med roterande "visp" borrade sig ner och tryckte ut en blandning av kalk och cement i borrhålet. Kalkcementen drog sedan till sig fuktighet så att cementen och kalken härdar till pelare i marken.

När tillfälliga förstärkningar med spont användes har vi vibrerat ner plankor av stål i marken. Dessa skapade en "vägg" så att vi kunde schakta ner vertikalt på ena sidan utan att vi behöver använda flacka slänter som tar plats.

Säkrat för framtida sättningar

Undergrunden fylldes med lättfyllningar, lecakulor eller cellplast, som har betydligt lägre densitet än traditionellt bergkrossmaterial. När vikten reducerades så minskade även risken för framtida sättningar.
I den här typen av projekt finns hårda restriktioner för rörelser i befintligheter. När vi arbetade i närheten av spåret och Jordfallsbron, kontrollmättes dagligen eventuella rörelser i dessa.

Vägarbeten

Vid arbetet med lokalvägen öster om E45an sprängdes delar av berget bort. På så vis skapades en hylla som vägen kunde ligga på. Vi arbetade hela tiden nära befintlig trafik vilket gjorde arbetet komplicerat. Berget som vi sprängde i var dessutom mycket högt och sluttande. Sluttningen innebar svårigheter att komma ut med borrvagnar och andra maskiner. Höjden tvingade oss att spränga ut berget i flera höjdetapper.

Omfattande sprickbildning i berget medförde att vissa partier sågats ut för att så skonsamt som möjligt få bort berget. Den slutliga bergväggen förstärktes med bultar och stag.

Hela ledningsnätet byggde vi om. Många schakter är mycket djupa och för att skapa en säker trafiksituation använde vi schaktfria metoder för ett flertal ledningar.

Varje dygn trafikeras sträckan Bohus-Nödinge av 26 000 fordon, varav ungefär 9 procent är tung trafik. Utbyggnaden skedde därför i etapper så att trafiken kunde flyta på som vanligt.

Järnvägsarbeten

Samtidigt som vi byggde ut järnvägsbanan skulle den befintliga järnvägstrafiken flyta på som vanligt. Det innebar att 60 tåg passerade vårt arbetsområde varje dag.

För att den nya banan skulle kunna kopplas in var järnvägstrafiken helt avstängd under fem sammanhängande sommarveckor, både under 2010 och 2011. Då rev vi den gamla järnvägen, grundförstärkte och byggde sedan upp det nya spåret. Under dessa intensiva veckor pågick arbetet dygnet runt, veckans alla dagar. Ersättningsbussar sattes in och godstransporterna flyttas över till lastbilar.

Dubbelspåret med nya pendeltågsstationer ger utrymme för mer pendlartrafik, fler snabbtåg och ökade godsmängder. Den nya fyrfältiga motorvägen innebär säkrare trafik och en bättre miljö för de boende.

När godsmängderna på järnvägen kan fördubblas, innebär det även att trafiksäkerheten och framkomligheten på E45 har förbättrats väsentligt.
Restiden Göteborg – Trollhättan har minskat med 20 minuter.

Jordfallsbron

I projektet ingick också ombyggnad av Jordfallsbron samt en ny trafikplats i två plan med fyra anslutande ramper. En lokalväg har byggts ut längs med hela sträckan och bullerskydd uppförs mellan bebyggelsen och motorvägen.

Trafikmängden på Jordfallsbron uppgår till cirka 22 000 fordon per dygn, varav nio procent är tung trafik. För att trafiken skulle kunna flyta som vanligt byggde vi bron etappvis.

Utbyggnaden skedde i en väl planerad ordning där vi började med att bygga delar av den nya bron som sedan anslutits till den befintliga bron. Därefter rev vi det gamla som skulle bort. Slutligen byggde vi ihop de sista delarna för en komplett trafikplats. Totalt omfattade byggnationen sex större etapper.

Många utmaningar

Utmaningarna var många. Vi har lagt ner mycket energi på att bygga och grundförstärka. Därmed ser vi till att väg och järnväg inte sätter sig; vi minimerade även riskerna för skred och ras. Arbetet utfördes i tätortsmiljö, nära både bostäder och industriverksamhet. På delar av sträckan bedrevs väg- och järnvägsarbeten inom en mycket smal korridor.

En annan viktig utmaning var att tåg- och vägtrafiken skulle fungera som vanligt under hela projekttiden. 

Eftersom vi arbetade i ett trafikintensivt och olycksdrabbat område bestod en stor del av planeringsarbetet kring att skapa en säker arbetsmiljö. Genom välplanerade trafikomläggningar skapade vi åtskilda ytor mellan arbetsplatsen och befintlig trafik.

Grön arbetsplats minimerar klimatpåverkan

Byggprocessen i sig innebar en miljöpåverkan och för att minimera denna certifierade vi arbetsplatsen enligt Skanskas interna miljömärkningssystem, Grön arbetsplats. Energieffektiv belysning, höga avgaskrav på maskinerna samt striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering är några exempel på hur vi minskar vår klimatpåverkan. Vi följer också upp energianvändningen kontinuerligt och via klimatkalkyler kan olika alternativ värderas ur miljösynpunkt.

Göta älv skyddas från föroreningar

Vi utvecklade en rad interna rutiner som skyddade Göta älv från föroreningar under byggperioden. Bland annat ett arbetssätt för att rena länshållningsvattnet som ansamlas i schakten och måste pumpas bort för att vi ska kunna jobba.

Det fanns en rad skyddsvärda områden inom arbetsplatsen som strandängar, trädpartier och annan växtlighet. Dessa områden avgränsades så att ingen gjorde någon skada av misstag.

Banvallen och vägen höjdes i sina lägsta punkter med upp till 1,5 meter över dagens nivåer. På så vis minskas framtida bekymmer med översvämningar längs med sträckan. Geoteknikerna tog också hänsyn till framtida sättningar, landhöjningar och eventuella klimatförändringar.

Projektet i siffror

 • 325 000 kubikmeter jordschakt
 • 70 000 kubikmeter bergschakt
 • 400 000 ton krossmaterial från sidotag
 • 26 000 kubikmeter lättfyllning (leca och cellplast)
 • 45 000 ton beläggning
 • 21 500 meter ledningar
 • 9 000 meter ledningar och kablar
 • 1 000 meter bro/tråg/mur för ny trafikplats Bohus
 • 900 meter betongmurar med bullerskydd utmed E45
 • 540 000 meter KC-pelare
 • 8 000 meter betongpålar
 • 6 500 meter stålpålar
 • 14 500 kubikmeter betong
 • 1 650 ton armering

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading