c

Öresundsbron, Malmö

 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron
 • Öresundsbron

Öresundsbron 20 år

Sedan år 2000 knyter Öresundsbron samman Sverige och Danmark. Men den knyter samman mycket mer än så. Bron möjliggör också en väg till arbetsliv, studieliv och kulturliv. Den 1 juli 2020 firar den 15,9 kilometer långa bron 20 år.

Bron skapar en pulserande ström av liv och rörelse mellan länderna. När den öppnade 2001, passerade 2 950 872 fordon över den. 2019 var motsvarande siffra 7 454 231 fordon.

Vi är stolta över att ha varit med och förenat Sverige och Danmark och skapat en väg ner till Europa. Under dessa 20 år har vi tillsammans gjort det möjligt för cirka 114 miljoner fordon att ta sig över Öresund med hjälp av bron.

En viktig länk till kontinenten

Öresundsbron, den efterlängtade förbindelsen mellan Sverige och Danmark, stod klar 2000. Skanska ingick i konsortiet Sundlink Contractors, tillsammans med det tyska företaget Hochtief samt Højgaard & Schultz och Monberg & Thorsen från Danmark. De fyra företagen tillhörde världens brobyggarelit och skapade tillsammans en bro som väckt stor uppmärksamhet runt om i världen.

Den 1 juli 2000 invigdes Öresundsbron. Bron satte direkt fart på utvecklingen och i dag är Öresundsregionen en av Europas mest dynamiska tillväxtregioner.

Ett gigantiskt pussel

Byggprojektet har beskrivits som ett gigantiskt pussel, som byggdes ihop bit för bit. Det var ett precisionsarbete som krävde satellitnavigering, ingenjörskonst och hantverkarkompetens.

För att störa sjöfarten så lite som möjligt, byggdes först den östra anslutningsbron och högbron. När det arbetet var inne i slutfasen byggde vi ihop den västra anslutningsbron.

Öresundsbron består av tre delar – två anslutningsbroar och en högbro. Bron byggdes i två våningar, en vägbana och en undre våning för järnvägen. Högbron utgörs av en snedkabelbro, den längsta i världen med både järnväg och motorväg. De två pylonparen är 203,5 meter höga och gör Öresundsbron till Sveriges högsta byggnadsverk. Huvudspannet är 490 meter långt och segelfri höjd är 57 meter.

Komplext projekt som krävde precision

Öresundsbron har gett människor på båda sidor av sundet nya möjligheter till boende, jobb och studier. Varje dag pendlar cirka 20 000 personer över sundet. Med bil tar det drygt tio minuter över Öresund, med tåg går det ännu snabbare. För Sverige är bron även en viktig länk till kontinenten.

Det var 1995 som Öresundskonsortiet gav byggkonsortiet Sundlink Contractors i uppdrag att bygga bron. Skanska, som har lång erfarenhet av brobyggen, ingick i Sundlink Contractors tillsammans med tre andra brobyggare. Det gigantiska byggprojektet krävde bästa tänkbara kompetens, material, teknologi och kontroll.

Byggprojektet var speciellt på många sätt. Storleken på bron gjorde givetvis projektet mycket komplext och krävde en enorm precision. Väder och havsströmmar skapade tidvis bekymmer. Det gällde även att minimera störningarna för sjöfarten i Öresund. Bron löper mellan två länder, byggföretagen var från flera olika länder, brodelar tillverkades i Spanien och Sverige. Som mest arbetade 1 300 personer med Öresundsbron.

Byggprocessen

Öresundsbron stod klar ett halvår före utsatt tid och inom budgetramarna. Framgången förklaras av det goda samarbetet mellan beställaren och entreprenören. Alla parter var mycket tydliga i sin kommunikation och jobbade mot gemensamma mål.

Spindeln i nätet för det komplexa brobygget var huvudkontoret i Norra hamnen i Malmö. Det var härifrån vi ledde arbetet. Här byggde vi även en egen betongstation och en hamn som specialanpassades för den självgående pontonkranen Svanen, som transporterade ut kassuner och annat material till brolinjen.

Vid betongstationen tillverkades kassuner (brofundament), pelare till anslutningsbroarna, vägbanan till högbron och trågen till anslutningsbroarnas järnvägsspår. Den tyngsta kassunen väger 4 700 ton. Betong motsvarande 128 olympiska simbassänger användes. Vi kontrollerade betongen i ett speciellt laboratorium för att säkerställa att hållbarheten är i toppklass.

Första spadtaget

Broprojektet inleddes med anläggandet av landfästena på Lernacken vid Malmö samt på Pepparholm, den konstgjorda ön mitt i Öresund. På Pepparholm byggdes också en 560 meter lång viadukt som hänger samman med landfästet på den danska sidan.

Därefter var det dags för brolinjen, det vill säga den sträcka genom havet där bron skulle gå. Havsbottnen muddrades och förbereddes för kassunerna som bär upp pelare och pyloner. Muddringsmassorna, 240 000 kubikmeter, användes som utfyllnad i Norra hamnen och för att bygga Pepparholm.

När havsbottnen var förberedd, transporterades anslutningsbroarnas kassuner till brolinjen från Norra hamnen av pontonkranen Svanen. Den gigantiska pontonkranen kunde lyfta 8 700 ton och var en flytande arbetsplats.

Precision som kräver satellitnavigering

Pylonkassunerna till högbron väger 20 000 ton och transporterades ut till brolinjen med en specialbyggd pontonkatamaran. Eftersom pylonkassunerna behövde placeras i exakt rätt läge använde vi satellitnavigationssystemet GPS samt övervakning av dykare och undervattenskameror. En enorm operation som måste utföras med precision. Kassunerna göts slutligen fast i botten.

Själva pylonerna (högbropelarna) har gjutits ute till havs. De byggdes med en hastighet av 4 meter på 8 dagar och sluthöjden är imponerande 203,5 meter. Sveriges högsta byggnadsverk!

Högbrosektionerna vilar på två tvärbalkar men bärs främst upp av 80 kabelpar. 25 kilometer kabel har gått åt.

Växlande väder till havs

Totalt sysselsatte offshore-arbetet 400 personer. De olika skiften åkte ut till brolinjen från Limhamn, där det även fanns en armeringsstation för pyloner och lager med reservdelar.

Arbetsförhållandena ute till havs var tidvis fantastiska med strålande sol och glittrande vågor samtidigt som vi i nästa sekund kunde ha hårda vindar och starka havsströmmar.
Produktionen av de olika brodelarna skedde på flera olika orter – från Cádiz i Spanien till Karlskrona i Sverige.

Tester, kontroller och målning

Mängder av tester och kontroller krävdes i det stora brobygget. Vindtunneltester, erosionstester och provgjutningar gjordes. Betongkvaliteten, stålkonstruktioner och svetsningar undersöks löpande.

Öresundsbron målades med ett lager grundfärg och två lager mellanfärg. Totalt gick det åt 260 000 liter färg.

Efterlängtad förbindelse knyter samman

Öresundsbron utgör en förbindelse mellan Sverige och Danmark. Det har funnits planer på en sådan förbindelse i över 100 år och denna efterlängtade bro knyter nu samman grannländerna. För Sverige innebär Öresundsförbindelsen även en länk till kontinenten.

Öresundsregionen har vuxit fram, en region som sträcker sig över Sverige och Danmark. Bron har medfört att det går lätt att bo i ett land och jobba i ett annat. Många tar även bilen eller tåget för utflykter, shopping och semester.

Ursprungligen skulle Öresundsbron byggas till ön Saltholm. Av miljöskäl skapade man i stället den konstgjorda ön Pepparholm.

Miljöministern avgick i protest

När bron skulle byggas fördes en intensiv debatt om vilka konsekvenser den skulle få för miljön. Någon som var helt emot bron var den dåvarande miljöministern Olof Johansson som valde att avgå i protest.

Men Öresundsbron har visat sig vara bra för miljön. Bropelarna suger åt sig organismer som annars hade haft svårt att hitta någon annanstans att leva. På bropelarna lever exempelvis upp till 140 000 musslor per kvadratmeter. Musslor som i sin tur blir föda åt exempelvis torsken.

Fakta Öresundsförbindelsen

Förbindelsen är 16 kilometer lång och består av en 7,8 kilometer lång bro, den 4 kilometer långa konstgjorda ön Pepparholm, en 3,5 kilometer lång sänktunnel och en 0,5 kilometer konstgjord halvö vid Kastrup. Skanska byggde själva bron.

Projektet i siffror

 • 51 kassuner (brofundament) har gjutits. Höjden varierar mellan 12 och 20 meter. Den tyngsta väger 4 700 ton, den lättaste 2 500 ton.
 • 51 pelare har gjutits, anslutningsbroarna vilar på dessa. Höjden varierar mellan 10 och 51 meter. Vikten ligger på 800 till 3 500 ton.
   320 000 ton betong har använts, vilket motsvarar 128 olympiska simbassänger.
 • Till en pylonkassun grävdes gropar motsvarande 38 x 40 meter i havsbottnen. Till de mindre kassunerna grävdes gropar motsvarande 20 x 22 meter samt 20 x 26 meter. Groparna var 6 – 10 meter djupa.
 • Pylonerna på högbron är 203,5 meter – Sveriges högsta byggnadsverk.
 • Pylonkassunerna väger 20 000 ton.
 • Huvudspannet på högbron är 490 meter långt, segelfri höjd är 57 meter. 
 • 25 kilometer kabel har använts till högbron. 80 kabelpar har installerats och varje enskild kabel har en brottstyrka på 2 000 ton.
 • 240 000 kubikmeter muddringsmassor användes som utfyllnad i Norra hamnen och för att bygga Pepparholm.
 • Den tyngsta sektionen väger 6 900 ton. Tillsammans med pontonen Svanens lyftverktyg på 1 800 ton, utnyttjas lyftförmågan på 8 700 ton.
 • En kabel består av 70 delkablar.
 • Bron har målats med 260 000 liter färg.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading