c

Bromma Blocks, Hangar 3, Stockholm

 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks
 • Bromma Blocks

Från flyghangar till modern handelsplats

Skanska har byggt den andra etappen av handelsplatsen Bromma Blocks i västra Stockholm. Här omvandlade vi en flyghangar från 1947 till en toppmodern shoppinggalleria i tre plan med mer än 80 butiker samt ett undergrävt garage med 330 parkeringsplatser. Kontraktssumman uppgick till 700 miljoner och uppdragsgivare var KF Fastigheter.

Flyghangaren är kulturminnesskyddad. Stora delar av exteriören samt de stora stålfackverken med spännvidder på upp till 75 meter och den unika volymen invändigt har bevarats för att behålla flygplatsatmosfären. Energieffektivitet var ett annat viktigt mål och KF Fastigheter har ansökt om miljöklassificeringen GreenBuilding. På så vis förenas det gamla med det nya.

En av Stockholms största byggarbetsplatser

Byggarbetsplatsen var under byggperioden en av Stockholms största, både vad gäller personal och yta. I mars 2010 arbetade cirka 300 personer med den 150 000 kubikmeter stora flyghangaren.

Att planera projektet var därmed en logistisk utmaning utöver det vanliga. Det rådde dessutom högkonjunktur när program- och planeringsarbetet påbörjades, hösten 2006, vilket gjorde det extra viktigt att säkra upp rätt kompetens vid rätt tidpunkt i projektet.

Arbetet med om- och tillbyggnaden av Hangar 3 påbörjades i juni 2008 och avslutades i september 2010 då Bromma Blocks invigdes.

Lyckad partneringmodell

Projektet genomfördes enligt partneringmodell vilket innebar att Skanska och KF Fastigheter samarbetade och tillsammans utvecklade lösningar som gjorde projektet så kostnadseffektivt som möjligt.

Samarbetet inleddes hösten 2006 med förstudier, inventeringar och programskede där vi tillsammans med KF Fastigheter och designarkitekter formade produkten och la fast budgeten för projektet. I september 2010 stod Bromma Blocks klart.

Stora grundläggningsarbeten

Byggarbetet inleddes i juni 2008 då vi genomförde stora grundläggningsarbeten. Hangaren står på gammal sjöbotten och är, som vår geotekniker uttryckte det, ”geotekniskt intressant”. Bara en meter under mark rinner grundvattnet i ett tjockt lager lera med samma konsistens som crème fraiche.

Var för sig var utmaningarna med geotekniken inte komplicerade, men de samlade tekniska svårigheterna inom ett och samma område gjorde projektet till en stor utmaning med flera experter involverade. Eftersom vi på ett tidigt skede var medvetna om dessa förutsättningar, kunde vi planera väl och bemanna med rätt kompetenser.

Kulturminnesmärkningen har påverkat projektet mycket och vägts in mot bygglagstiftning och arkitektoniska önskemål. Bland annat har vi bytt ut de gamla glaspartierna för att byggnaden ska bli energieffektiv och kunna klassas som en GreenBuilding. De nya glaspartierna är till indelning och utseende så lika de ursprungliga partierna som var tekniskt möjligt att utföra. Kulturglas har använts för att återfå det ursprungliga livet i fasaden. Hangarens unika rymd, hangarportarna samt den bärande konstruktionen finns kvar och bevarar den gamla atmosfären.

3D samordnade arbetsmomenten

3D har varit ett viktigt arbetsredskap både i planeringsarbetet och för att visa och samordna olika arbetsmoment. Exempelvis all installation i taket i nedre plan där befintliga balkar omöjliggör kanalisation längs byggnaden på grund av krav på undertakshöjder. När alla har en tydlig bild av vad som ska göras flyter arbetet smidigare. Som utvecklingsprojekt inom Skanska har vi även använt modellen till visualiseringar kopplat mot tidplanen, så kallad 4D, för att tydliggöra vår planering och projektets framdrift.

Introduktionskurser för alla medarbetare

Men planering, lagstiftning, teknik och maskiner är inte allt. I ett stort projekt som detta hänger mycket på att alla har ett tydligt och gemensamt mål. Tänk dig en arbetsplats med 300 nyanställda så blir utmaningen tydlig.

Ett teamkontrakt upprättades därför i ett tidigt skede mellan Skanska och KF Fastigheter. Kontraktet slog fast projektets mål och hur vi skulle jobba tillsammans. Detta spreds sedan vidare till yrkesarbetare och tjänstemän, bland annat via de introduktionskurser som alla, även underentreprenörerna, gått.

Snabb informationsspridning, säkerhetsutbildning, arbetsglädje och ett öppet klimat var andra exempel på viktiga byggstenar. Totalt har de genererat en positiv spiral med hög trivsel där säkerhetsrisker rapporterats in och åtgärdats snabbt och rätt information når ut till rätt personer. John Möllerberg var projektchef Region Hus Stockholm Syd som ansvarade för bygget:

– Kommunikation har varit en stor utmaning. Mitt jobb handlade mycket om att säkerställa att rätt människor får rätt information i rätt mängd. Sedan var det roligt att se när det fungerade, när vi satte ihop team som lyckades väl och trivdes med jobbet.

Säkerheten i fokus

Samtliga som jobbade med projektet gick en säkerhetsutbildning. Vi jobbade också hårt på att skapa ett öppet klimat där yrkesarbetarna rapporterade in fel, exempelvis om skyddsräcken saknades, och vi snabbt åtgärdade problemen.

Information är ofta en bristvara och därför satte vi upp tv-skärmar som snabbt spred viktig information till tjänstemän och yrkesarbetare. Det var en enkel åtgärd som gav mycket bra resultat. Vi investerade också i en hjärtstartare som vi är glada över att vi aldrig behövde använda.

Med arbetsberedningar tillsammans med yrkesarbetare och underentreprenörer säkerställde vi att rätt säkerhetstänk spreds inom projektet men även att vi utförde våra arbetsmoment till rätt kvalitet och med god produktivitet. Vid arbetsberedningar har vi haft stor hjälp av vår 3D-projektering för att visualisera och planera arbetet.

Hållbarhet och grönt byggande

Skanska och KF Fastigheter har jobbat mycket med miljöfrågor. Energieffektivitet är ett viktigt mål och vi ansökte om miljöklassificeringen GreenBuilding. Det innebär att energianvändningen ligger minst 25 procent lägre än myndighetskraven, vilket både hyresgäster och miljön vinner på.

En koldioxidberäkning utfördes för att kvantifiera den positiva effekten av projektets miljöarbete i termer av minskade utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter. Vårt miljöarbete i projektet betydde att koldioxidutsläppen blev 500-600 ton lägre än ett jämförbart byggprojekt av Bromma Blocks storlek. Det motsvarar cirka 70 resor runt jorden.

Gröna transporter och förbättrad logistik

Gröna Transporter var ett delprojekt inom entreprenaden där Skanska och KF Fastigheter tog fram modeller för att minska antalet transporter. Exempelvis avtalade vi med DHL så att alla småtransporter samordnades. När gips skulle transporteras från Belgien valde vi tåg och båt istället för lastbil.

Eftersom byggprocesser innebär en miljöpåverkan, certifierade vi arbetsplatsen enligt Skanskas interna miljömärkningssystem, Grön arbetsplats.

Grön arbetsplats innebär att vi minskade vår klimatpåverkan på arbetsplatsen bland annat genom att använda oss av energieffektiv belysning på etableringen (både inne och ute), hade höga avgaskrav på maskinerna samt striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering.

Så tyckte vår kund

– Tack vare en kunnig och engagerad personal har Skanska i allra högsta grad bidragit till att genomförandet av Bromma Blocks, Hangar 3, gått utan större störningar och att projektkostnaden kunnat hållas inom beviljade ramar, säger Claes Pernling, huvudprojektledare på KF Fastigheter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading