c

Miljonhemmet, Brogården, Alingsås

  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården

Miljonprogram omvandlades till passivhus

Brogården i Alingsås var det första området inom miljonprogrammet som omvandlades till passivhus. Energieffektivisering var ett av de viktigaste målen. Efter omvandlingen av Brogården har energiförbrukningen mer än halverats; från 216 till 92 kWh per kvadratmeter och år. Siffran gäller såväl uppvärmning som hushålls- och fastighets-el.

Brogården uppfördes mellan 1971 och 1973 och består av 16 hus med totalt 299 lägenheter. I vårt uppdrag ingick att omvandla samtliga 16 hus. Passivhusprojektet startades upp under 2008 och färdigställdes 2013.

Ingen har tidigare förädlat miljonprogrammet på detta sätt vilket är en anledning till att Brogården har uppmärksammats stort. Kungaparet och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt är några av alla som har besökt projektet.

Tillgänglighet och social struktur lika viktigt som miljön

Brogården var ett partneringsamarbete mellan Alingsåshem AB och Skanska vilket innebär att vi har haft en ständig dialog och utvecklat lösningar tillsammans. I projektet har vi haft fokus på tre delar – tillgänglighet, social struktur och miljö.

Brogården har starka sociala nätverk och därför var det viktigt för många av de boende att få behålla sina grannar efter upprustningen. Lägenheterna har också tillgänglighetsanpassats vilket innebär att många kunde bo kvar i sina hem. Detta var en vinst för den enskilda personen samt även en stor ekonomisk vinst för kommunen.

Klokt beslut av kunden med helhetsgrepp

Vår kund, Alingsåshem AB, har hela tiden haft stort fokus på energifrågan. De har även tagit ett helhetsgrepp över miljonprogramshusen.

– Om kunden hade valt att bara lappa och laga så hade det krävts en ny renovering inom 15 till 30 år, alternativt att husen behövts rivas under denna period. Tack vare helhetsgreppet har husen nu en förväntad livslängd på mellan 50 och 70 år, och energiprestandan kommer förhoppningsvis att stå sig lika många år. Det berättar Martin Jorlöv, projektchef för Brogården.

Passivhus

Passivhustekniken innebär att vi bygger täta hus med mycket god värmeåtervinning. Lägenheterna har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av de boendes kroppsvärme, lampor, hushållsapparater, hemelektronik och solinstrålning. Passivhus är så energieffektiva att de behöver mindre än hälften så mycket energi som traditionellt byggda hus.

Nya lösningar

Att bygga om befintliga hus till passivhus är en extra utmaning. Vi har därför tagit fram olika tätningslösningar som vi testade på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Det arbetet resulterade i att vi höjde kompetensen i branschen vad gäller passivhusbyggandet. Vi har också lagt mycket arbete på att tilläggsisolera bottenplatta och socklar. Ytterväggkonstruktionen var helt ny och har dessutom förbättrats väsentligt, både vad gäller ekonomi och ergonomiskt utförande.

Eftersom ett passivhus måste vara mycket tätt för att minimera värmeläckage så har vi byggt husen med extra omsorg. Det ställde exempelvis höga krav på att inte fukt, som kan orsaka mögelskador, byggdes in. Därför byggde vi upp ett väderskydd över hela fastigheten. Det garanterade fuktsäkerheten samtidigt som arbetet kunde löpa på, oavsett väder.

Husen tätades med ett plastskikt som gjorde att all luft som lämnar huset går genom ventilationen. Därmed tas all värme till vara och man undviker att få ut varm, fuktig inomhusluft i väggen som kan skapa kondens och mögelproblem. Varje lägenhet har sedan provtryckts för att testa tätheten.

För att minimera ledningsförluster isolerades väggarna med 440 mm isolering och vindbjälklaget med 400 mm isolering. Fönstren byttes ut mot fönster med låga U-värden (u-värdet är ett mått på värmeläckaget) samtidigt som bottenplatta och källarväggar isolerades.

Grön arbetsplats

Eftersom byggprocessen innebär en miljöpåverkan har vi certifierat arbetsplatsen enligt Skanskas egna miljömärkningssystem, Grön arbetsplats.

Grön arbetsplats innebär att vi minskar vår klimatpåverkan på arbetsplatsen bland annat genom att använda oss av energieffektiv belysning på etableringen (både inne och ute), ha höga avgaskrav på maskinerna samt striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering. Vi följer också upp vår energianvändning kontinuerligt. Dessutom köper vi inte flaskvatten och all fika samt kaffe är kravmärkt.

Kunskapsbank underlättade arbetet

Skanska har tidigare skapat en enorm kunskapsbank – Miljonhemmet – från vilken vi hämtat verktyg till Brogården. Samtidigt har våra erfarenheter från Brogården resulterat i nya kunskaper som vi återfört till kunskapsbanken, exempelvis har vi utvecklat nya lösningar för att bygga passivhus.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading