c

Sveavägen 44, Stockholm

  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44

Anrik fastighet med moderna inslag

Den sjuttio år gamla byggnaden på Sveavägen 44, känd som Skandiahuset eller Thulehuset, har fått ett rejält ansiktslyft. Byggnaden ligger i centrala Stockholm mellan Sveavägen, och Luntmakargatan samt Tunnelgatan och Adolf Fredriks kyrkogata.

Skanska blev tilldelade ett om- och tillbyggnadsuppdrag av Diligentia. Kontraktet innebar samtidigt ett partneringavtal tillsammans med kunden, vilket inneburit ett nära samarbete tillsammans med Diligentia under hela projektets gång.

Totalt omfattade uppdraget 53 400 kvadratmeter, varav 23 900 kvadratmeter var nybyggnad och 29 500 ombyggnad. Vi har strävat efter att behålla det ursprungliga arkitektoniska utseendet samtidigt som fastigheten också ger ett välkomnande och modernt uttryck. Vår kund Diligentia uttryckte även ett önskemål om en modern och flexibel mötesplats med miljö och hållbarhet i fokus, vilket vi självklart lyssnat in under processen.

Historien bakom fastigheten

Fastigheten som många än idag kallar Thulehuset eller Skandiahuset uppfördes mellan 1938 och 1942 åt försäkringsbolaget Thule efter ritningar av arkitekten Gustaf Clason. Då var rationalitet och effektivitet ledord och kontorshuset blev ett av de mest effektiva i landet. Över tusen kontorister satt på långa led och lämnade post på transportband som löpte längst med fastighetens fönster mellan de olika avdelningarna. 1963 slogs Thulebolagen ihop med Skandia som satt där fram till 2010.

Flaggvakter vid alla ingångar

Att bygga mitt i stan är en stor logistisk utmaning. Därför valde vi att lägga mycket tid och resurser på planerings- och förberedelsearbetet. Vi har också upprättat en arbetsplatsdispositionsplan (ADP-plan) för att optimera arbetsplatsens flöde. Vi fick tillstånd av Stockholms stad att etablera en lastgata mot Sveavägen för att skapa goda möjligheter för smidiga transporter med hänsyn till tredje man.

Utöver Skanskas allmänna ordnings- och skyddsregler som bland annat innefattar skyddsutrustning, avfallshantering och elsäkerhet utförde vi skyddsronder varje vecka. Vi gick då igenom rutiner och säkerhet. Det fanns flaggvakter vid alla ingångar. De såg till att inga obehöriga vandrade in på byggarbetsplatsen samt vägledde och styrde våra transporter så att övrig trafik inte stördes.

Inomhusklimat och arbetsmiljö viktigt

Ett viktigt fokus vi har haft när fastighetens nya gestaltning vuxit fram var inomhusklimatet och arbetsmiljön. Det är alltid viktigt att de som arbetar i huset trivs och mår bra.

Fastigheten har försetts med hög automatisering och för att tänka energieffektivt ordnade vi energilager, värmepump och solfångare. Vi har även installerat ett VAV-system (variable air volume) för ventilationen i byggnaden. Detta skapade stor flexibilitet då det inte har behövts någon anpassning av ventilationen vid ommöblering och rumsändringar.

En mötesplats där många kontorshyresgäster trivs är den terrass som anlagts på fastighetens tak. Här frodas växtlighet och gångstråk korsar varandra. Växterna väljs ut med omsorg och räknas i sin tur locka till sig insekter som kommer att bidra till Stockholms biologiska mångfald.

70 procent mindre energianvändning

Det har varit ett komplicerat projekt som inkluderat stora rivningsarbeten och om- och tillbyggnader. Bland annat grundförstärkte vi fastigheten, två nya våningar byggdes på, fasaden fick ett nytt modernare utseende och en läcker takterrass med växtlighet och gångstråk byggdes på det nya taket. Dessutom öppnades entrévåningen upp och moderniserades. På så sätt kunde vi öka kopplingen mellan verksamheter inom huset och stadslivet utanför. Entréplan fick en genomgående planlösning och kunde på så vis fyllas med nya spännande butiker.

Innergården byggdes igen för att göra plats åt nya kontorsytor. Här byggde vi tre stora ljusgårdar som släpper in dagsljus och bidrar till en trivsam och omväxlande arbetsmiljö.

Projektet, som stod färdigt 2014, fick en grön prägel och vi har nått vårt mål nivå Excellent enligt den internationella miljömärkningen BREEAM. Detta betyder att energianvändningen minskar med över 70 procent. Systemet har bedömt och poängsatt byggnadens miljöprestanda inom ett antal områden – projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering och påverkan på närmiljön. Att omvandla en äldre fastighet till en energieffektiv kontorsbyggnad har varit en spännande utmaning

Bostadslägenheter skapar variation

Som en konsekvens av om- och tillbyggnadsprojektet så har vår beställare Diligentia blivit ålagda av Stockholms stad att bygga sextio nya bostadslägenheter inom kvarteret vilket skapar en variation i kvarteret under både dag- och kvällstid.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading