c

Blu Riverside Hotel, Göteborg

  • Radisson Blu Riverside Hotel ut över en av hamnbassängerna.
  • Radison Blu Riverside Hotel.
  • Till fasaden användes färdiga ytterväggselement i glas och aluminium.
  • Hotellet har en fantastisk utsikt över hamninloppet.
  • I projektet har prefabricerade stommar använts.
  • Det har varit en snabb och effektiv byggprocess.
  • Radison Blu Riverside Hotel.
  • Radisson Blu Riverside Hotel.

Hotell med vattennära läge

Alldeles intill Göta Älv, svävar Radisson Blu Riverside Hotel ut över en av hamnbassängerna. Med en fantastisk utsikt över hamninloppet och 265 eleganta rum bjuder hotellet på en exklusiv och inbjudande atmosfär. Skanska har byggt hotellet i egen regi.

Det var en snabb och effektiv byggprocess – från första spadtaget till färdigt hotell gick på mindre än två år. 2010 köpte Skanska tomten där hotellet nu står och i slutet samma år tecknades ett 25-årigt hyreskontrakt med Winn Hotel Group.

I april 2011 togs det första spadtaget och grundläggningen påbörjades. Hotellet har elva våningar inklusive källare och på taket har en stor takterrass anlagts. På översta våningen finns en relaxavdelning. I hotellet finns också en restaurang och en bar med plats för 140 sittande gäster samt en konferensanläggning.

Den 18 mars 2013 öppnades det 13 000 kvadratmeter stora hotellet och de första gästerna kunde tas emot.

Två roller i ett projekt

Skanska verkade som totalentreprenör för Radisson Blu Riverside Hotel, på Lindholmen i Göteborg. Skanska ansvarade för projektering, byggande och uthyrning. Under projektets gång agerade Skanska även fastighetsägare vilket medförde många snabba beslut. Att sitta på två stolar krävde också en tät och bra kommunikation i projektorganisationen.

Skanska förvärvade tomten av det kommunala fastighetsbolaget Älvstranden Utveckling AB 2010. De hade sedan tidigare upprättat en detaljplan för området. I slutet av 2010 tecknades ett 25-årigt hyreskontrakt med Winn Hotel Group och därmed kunde hotellprojektet påbörjas.

60 meter långa kohesionspålar

Innan arbetet med pålning och schaktning kunde påbörjas anlades en tryckbank i vattnet. Detta för att stabilisera området. I april 2011 var tryckbanken på plats. Efter det inleddes pålningsarbetet där man använde omkring 60 meter långa kohesionspålar.

I slutet av 2011 kunde stommontaget inledas. Här användes en prefabricerad stomme med håldäck, stålpelare, stålbalkar och delvis bärande betongväggar. En prefabricerad stomme går snabbt att resa och i januari 2012 var det färdigt. Då påbörjades direkt arbetet med fasadmontaget.

Prefabricerade ytterväggselement i glas och aluminium användes vid fasadmontaget.  Prefablösningar sparar mycket tid på byggena. Redan i mars 2012 var fasaden färdig och byggnaden var helt tät.

265 hotellrum

Även inom det interiöra arbetet användes en del prefabricerat material. Till alla 265 badrum användes till exempel färdigmonterade italienska våtrumsmoduler som sattes på plats i stomskedet.

För att säkerställa att alla rum kunde inredas enligt plan så byggdes ett provrum upp i riktig storlek i en närliggande lagerlokal. Provrummet var i skala 1:1 och inreddes precis som de riktiga hotellrummen. Det blev som ett litet labb där det gick att experimentera med installationer, möbler, lampor och annan inredning. På så sätt kunde man säkerställa rummens utformning när det väl var dags att inreda dem.

Skanska fick också i uppdrag av Winn Hotel Group att ansvara för all inredning till hotellet. Det inkluderade allt från möbler och porslin till växter och morgonrockar. Bland annat levererades tre ton kuddar och 300 tv-apparater.

Grön medvetenhet

Radisson Blu Riverside Hotel, på Lindholmen är ett grönt och hållbart hotell. Fastigheten har fått certifieringen LEED, nivå guld. Certifieringen innebär bland annat att fastigheterna lever upp till högt ställda krav på innovation, närmiljö, arbetsplats, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusmiljö.

Även under byggarbetet har miljöfokus varit stort. Byggarbetsplatsen har klassats med Skanskas egen miljömärkning Grön arbetsplats. Det innebär att miljöarbetet på arbetsplatsen utförs med en högre miljöambition än standard. Bland annat har rörelsedetektorer för belysning installerats, allt avfall sorterats och bodar isolerats. Marken där hotellet byggdes sanerades dessutom från alla föroreningar.

Många utmaningar

Projektet har haft många utmaningar. Bland annat "svävar" en del av fastigheten ut över en av hamnbassängerna samt en allmän gång- och cykelbana. Detta har krävt en så kallad tredimensionell fastighetsbildning.

Även hotellets relaxavdelning var en utmaning. I relaxavdelningen är det hög temperatur och konstant fuktigt. Ljudet från bubbelpoolerna får heller inte gå igenom golvet så det stör gästerna i rummen under. Därför krävdes det en del tekniska lösningar som klarade av påfrestningarna.

På plan elva har en stor takterrass med bubbelpool anlagts. Här har det krävts ordentliga tätskikt och mycket god planering.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading