c

Partihallsförbindelsen, Göteborg

 • Partihallsförbindelsen Röde Orm
 • Partihallsförbindelsen Röde Orm
 • Partihallsförbindelsen Röde Orm
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen

Göteborgs längsta bro minskar trafiktrycket

Som en röd orm ringlar sig den 1 150 meter långa Partihallsförbindelsen Åsnäsmotet på E20 och E45 vid Marieholm. Den har två filer i vardera riktningen. Partihallsförbindelsen, som invigdes i december 2011, är en fyrfältig vägbro som kopplar ihop E20 med E45 och syftar till att avlasta E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. År 2020 beräknas förbindelsen ha en trafikmängd på omkring 30 000 fordon per dygn. Trafiken kommer då minska med cirka 15 procent på andra delar av vägnätet som tidigare varit hårt belastade.

Trafikverket är beställare av Partihallsförbindelsen och Skanska har varit totalentreprenör för bygget som påbörjades i augusti 2008. Partihallsförbindelsen har byggts i ett trångt industriområde mellan E20 i öster och E45 i väster som under hela projektets gång har varit hårt trafikerade. Genom området flyter också Säveån som är ett Natura 2000-område och därmed har särskilda skydds- och bevarandevärden. Trots de tuffa förutsättningarna blev projektet klart i tid och kostnaden hamnade under budget.

Partihallsförbindelsen är den första etappen i det fortsatta infrastrukturbyggandet i Göteborgsregionen. Nästa etapp omfattar Marieholmstunneln under Göta älv samt en ny trafikplats på Hisingen.

Prisbelönat bygge

Som ett bevis på för det lyckade projektet så tilldelades arbetet med Partihallsförbindelsen FIAs (Förnyelse i anläggningsbranschen) kvalitetspris för föredömliga anläggningsprojekt i kategorin ”Bygg och underhåll”. Priset, som delas ut av FIA Sverige, syftar till att stimulera nytänkande och samverkan samt att lyfta fram och sprida goda exempel.

Projektet har även belönats med Trafikverkets arbetsmiljöpris 2010.

Intensivt projekt med god planering

Syftet med Partihallsförbindelsen är att avlasta E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Tillsammans med den planerade Marieholmstunneln och en ny älvförbindelse under Göta älv ingår projektet i Marieholmsförbindelsen.

Projektet var mycket intensivt med tanke på den korta byggtiden. Men tack vare god planering, bra medarbetare och ett gott samarbete mellan oss och vår kund Trafikverket kunde vi hålla tidsplanen.

Byggprocessen

Området som vi byggt Partihallsförbindelsen på har varit en utmaning. På båda sidor om bygget har trafiken rullat som vanligt. E20 i öster har trafikerats av cirka 80 000 fordon varje dygn och E45 i väster av cirka 50 000 fordon varje dygn. Rakt genom arbetsområdet rinner också Säveån som är ett Natura 2000-område. Det innebär att området har särskilda skydds- och bevarandevärden som har ställt extra höga krav på byggprocessen. Arbetet har även påverkats av att tågtrafik likväl som spårvagnstrafik passerar genom området.

Tuff grundläggning

Marken som vi byggt på bestod till mesta dels av lera. Grundundersökningarna visade att djupet till fast berg i området var upp till 100 meter. Bron är grundlagd på pålar, vars längd som längst uppgår till 78 meter. Pålningen är en kombination av pålar slagna till fast berg och pålar ”hängande” i leran, så kallade kohesionspålar. För att vara säkra på att konstruktionen blir riktigt stabil har vi tagit hjälp av experter på geoteknik. Vi har också utvecklat ett eget beräkningsprogram för komplexa geokonstruktioner.

Då delar av byggområdet sedan tidigare har varit gamla industriområden så togs prover på marken och de områden där vi påträffade miljöföroreningar sanerades.

Som en röd orm

Partihallsförbindelsen är byggd av betong och stål. Vid E45 är det en traditionell betongbro och från Säveån bort till E20 är det en samverkansbro byggd av stål och betong. Belysningen på bron är infälld i brobarriärerna och vinklade snett nedåt så de lyser upp vägbanan framför bilarna. Lamporna är lysdioder och beräknas ha en livslängd på 15 år.

Att Partihallsförbindelsen har fått sin tegelröda färg beror på att den ska knyta an till färgen på tegelbyggnaderna i Gamlestaden. I folkmun kallas bron för ”Röde orm”.

Minskade köer och utsläpp

Avlastningen av Olskroksmotet/Gullbergsmotet, E20 Riddaregatan samt Gamlestadsvägen/Slakthusgatan minskar de köer som tidigare bildades. Omfördelningen av trafik till Partihallsförbindelsen ger därför minskade utsläpp och en bättre miljö för boende i området.

För trafikanter har Partihallsförbindelsen inneburit bättre framkomlighet både för trafik till och från Göteborg samt genomfartstrafik.

Projektet i siffror

 • 33 500 kubikmeter betong
 • 3 500 ton stål
 • 125 000 meter pålar
 • 225 000 ton krossmaterial
 • 400 000 arbetstimmar för form och armering
 • 100 000 arbetstimmar för markarbeten

Så här tyckte vår kund

– Partihallsförbindelsen är en viktig länk och en pusselbit i det fortsatta infrastrukturbyggandet i staden och i regionen. Vi har fått kortare restider i några av Göteborgs tidigare mest trängseldrabbade områden. Dessutom minskade koldioxidutsläppen då köerna blev kortare, berättar Håkan Wennerström, Regionchef, Trafikverket.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading