c

Partihallsförbindelsen, Göteborg

 • Partihallsförbindelsen Röde Orm
 • Partihallsförbindelsen Röde Orm
 • Partihallsförbindelsen Röde Orm
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen
 • Partihallsförbindelsen

Göteborgs längsta bro minskar trafiktrycket

Göteborgs längsta bro minskar trafiktrycketSom en röd orm ringlar sig den 1 150 meter långa Partihallsförbindelsen Åsnäsmotet på E20 och E45 vid Marieholm. Partihallsförbindelsen, som invigdes i december 2011, är en fyrfältig vägbro som kopplar ihop E20 med E45 och syftar till att avlasta E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Den har två filer i vardera riktningen. År 2020 beräknades förbindelsen ha en trafikmängd på omkring 30 000 fordon per dygn. Öppnandet av Partihallsförbindelsen har bidragit till att trafiken minskat på andra delar av vägnätet som tidigare var hårt belastade.

Trafikverket var beställare av Partihallsförbindelsen och Skanska totalentreprenör för bygget som påbörjades i augusti 2008. Partihallsförbindelsen byggdes i ett trångt industriområde mellan E20 i öster och E45 i väster, trafikleder som under hela projektets gång var hårt trafikerade. Genom området flyter också Säveån som är ett Natura 2000-område med särskilda skydds- och bevarandevärden. Trots de tuffa förutsättningarna blev projektet klart i tid och under budgeterad kostnad.

Prisbelönat bygge

Som ett bevis på hur framgångsrikt projektet var, tilldelades Partihallsförbindelsen i mars 2012, FIAs (Förnyelse i anläggningsbranschen) kvalitetspris för föredömliga anläggningsprojekt i kategorin ”Bygg och underhåll”. Priset, som delas ut av FIA Sverige, syftar till att stimulera nytänkande och samverkan samt att lyfta fram och sprida goda exempel.

Projektet belönades även med Trafikverkets arbetsmiljöpris 2010.

Intensivt projekt med god planering

Syftet med Partihallsförbindelsen är att avlasta E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet samt att minska sårbarheten. Partihallsförbindelsen ingår tillsammans med Marieholmstunneln som blev klar 2020, i Marieholmsförbindelsen.

Projektet var mycket intensivt med tanke på den korta byggtiden. Men tack vare god planering, bra medarbetare och ett gott samarbete mellan Skanska och beställaren Trafikverket, kunde vi hålla tidsplanen.

Byggprocessen

Byggnationen av Partihallsförbindelsen skedde i ett väldigt trafikintensivt område vilket innebar en stor utmaning. På båda sidor om bygget rullade trafiken på som vanligt. E20 i öster trafikerades av cirka 80 000 fordon varje dygn och E45 i väster av cirka 50 000 fordon varje dygn. Rakt genom arbetsområdet rinner också Säveån som är ett Natura 2000-område. Det innebär att området har särskilda skydds- och bevarandevärden som har ställt extra höga krav på byggprocessen. Arbetet påverkades även av att tågtrafik likväl som spårvagnstrafik passerade genom området.

Tuff grundläggning

Marken som vi byggde på bestod mestadels av lera. Grundundersökningarna visade att djupet till fast berg i området var upp till 100 meter. Bron är grundlagd på pålar, vars längd som längst uppgick till 78 meter. Pålningen är en kombination av pålar slagna till fast berg och pålar ”hängande” i leran, så kallade kohesionspålar. För att säkerställa att konstruktionen skulle bli riktigt stabil tog vi hjälp av Skanska Tekniks experter på geoteknik. Under projektet utvecklade Skanska också ett eget beräkningsprogram för komplexa geokonstruktioner.

Delar av byggområdet hade tidigare varit gamla industriområden. Därför tog vi prover på marken för att sedan sanera de områden där vi påträffat miljöföroreningar.

Som en röd orm

Partihallsförbindelsen är byggd av betong och stål. Vid E45 är det en traditionell betongbro och från Säveån bort till E20 är det en samverkansbro byggd av stål och betong. Belysningen på bron är infälld i brobarriärerna och vinklade snett nedåt så den lyser upp vägbanan framför bilarna. Lamporna är lysdioder med en beräknad livslängd på 15 år.

Partihallsförbindelsen fick sin tegelröda färg för att knyta an till färgen på tegelbyggnaderna i Gamlestaden. I folkmun kallas bron för ”Röde orm”.

Minskade köer och utsläpp

Avlastningen av Olskroksmotet/Gullbergsmotet, E20 Riddaregatan samt Gamlestadsvägen/Slakthusgatan har bidragit till minskad köbildning och en bättre miljö för boende i området. Omfördelningen av trafik till Partihallsförbindelsen ger därför minskade utsläpp och en bättre miljö för boende i området.

För trafikanter har Partihallsförbindelsen inneburit bättre framkomlighet både för trafik till och från Göteborg samt förbättrad genomfartstrafik.

Projektet i siffror

 • 33 500 kubikmeter betong
 • 3 500 ton stål
 • 125 000 meter pålar
 • 225 000 ton krossmaterial
 • 400 000 arbetstimmar för form och armering
 • 100 000 arbetstimmar för markarbeten

Så här tyckte vår beställare

– Partihallsförbindelsen är en viktig länk och en pusselbit i det fortsatta infrastrukturbyggandet i staden och i regionen. Vi har fått kortare restider i några av Göteborgs tidigare mest trängseldrabbade områden. Dessutom minskade koldioxidutsläppen då köerna blev kortare, säger Håkan Wennerström, Regionchef, Trafikverket.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading