c

Veterinär- och husdjurscentrum, Uppsala

  • Det var en utmaning att bygga en cirkelformad byggnad.
  • Fasaden domineras av stora glasytor.
  • Det mest iögonfallande inuti byggnaden är den undervisningsdel som består av fyra plan och källare.
  • Vi schaktade ut 80 000 kubikmeter massor ur källarvåningen.
  • Markarbetet var omfattande.
  • Under pålningsarbetet använde vi oss av 2 500 betongpålar.

Framtidens hus för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Våren 2010 fick Skanska en förfrågan från Akademiska Hus gällande en samverkansentreprenad för bygget av Veterinär- och husdjurscentrum, VHC, i Uppsala. Vi lämnade in ett anbud och blev efter noggranna utvärderingar och intervjuer med projektets nyckelpersoner valda att medverka i projekteringen. I september samma år slöt vi ett entreprenadavtal med Akademiska Hus.

Det nya centret är ett stort och komplext byggprojekt som omfattar gemensamma lokaler för universitetsdjursjukhuset och för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Totalt har 1,5 miljoner timmar lagts ner på planering, projektering, produktion och projektledning.

Omfattande markarbete

I oktober 2010 etablerade vi oss på plats och tog det första spadtaget. Ur källarvåningen schaktade vi ut 80 000 kubikmeter massor, vilket motsvarar 32 olympiska simbassänger.

Under pålningsarbetet använde vi oss av 2 500 betongpålar. Om vi skulle lägga ut alla pålar på en rad, motsvarar de en sträcka på fem mil.

Arkitektur som krävde extra anpassningar

VHC omfattar 53 000 kvadratmeter fördelade på sex huskroppar. Husets verksamheter kan delas in i tre huvudgrupper: forskning, utbildning och djursjukvård.

I april 2011 påbörjades stomarbetet. Den största utmaningen var den cirkelformade undervisningsdelen till vilken de övriga huskropparna ansluter. Att bygga en cirkelformad fastighet kräver extra anpassningar och många fler utsättningar.

Ytterväggarna består av prefabricerade betongelement med en fint slipad yta av vit betong. Fasaden domineras av stora glasytor.

Sex huskroppar

Totalt består VHC av sex huskroppar, sammanbundna kring en gemensam huvudtransportkorridor. Arbetet med byggnaderna har pågått parallellt och slutförts vid olika tidpunkter.

Huvudentrén ligger i undervisningsdelen som med sin glasbeklädda fasad ger ett modernt och spännande intryck. Här finns också laboratorier och skrivrum och tankarna förs till kreativitet och flexibilitet.

Den mest iögonfallande byggnaden är undervisningsdelen som består av fyra plan och källare med stora öppna ytor och många gemensamma utrymmen.

Bakom den cirkelformade undervisningsdelen ligger universitetsdjursjukhuset. Här är fasadens glasytor något mindre och atmosfären lugnare. Målet är att djuren ska känna sig trygga. I husets västra del ligger de moderna stallarna. Universitetsdjursjukhuset tar årligen emot ungefär 7 000 hästar och 27 000 smådjur.

Operationsrum för stora djur

I sjukhusdelen har vi byggt fyra operationssalar för stordjur med tillhörande rum för uppvakning. En häst väger cirka 600 kilo, med andra ord går det varken att lyfta eller rulla den på en brits. För att lösa detta problem har vi skapat en kreativ konstruktion med stålbalkar i taket. En hängmatta kopplas på en lyftanordning och sedan går det att förflytta djuret mellan operationsrum, uppvakningsrum och andra lokaler.

Byggnadskonstruktionen måste klara tyngderna. Det måste även vara väldigt högt i tak för att det ska finnas plats att hissa upp en häst.

Anatomiska teatrar

I forskningshuset har två anatomiska teatrar byggts för dissekering av djur. Förebilden är den anatomiska teater som byggdes på 1600-talet i Gustavianum i Uppsala.

Teatrarna är byggda i en halvcirkel med branta läktare. Studenterna står och tittar ner på läraren som dissekerar djuret. Det är en utmaning att bygga runda former men våra snickare klarade det med bravur.

175 000 meter installationskabel

Ytterligare en utmaning är mängden installationer. Det finns rör för vatten, avlopp, sprinkler, stora kanaler för ventilation, medicinska gaser och mycket annat. Vi har aktivt deltagit i projekteringen och gett våra synpunkter för bättre byggbarhet.

Vi har även byggt sju mindre operationssalar, röntgen, MR-rum och datortomografi, smådjurskliniker och mycket annat.

Miljöcertifierad byggnad

Vi har tillsammans med kunden jobbat aktivt med val av produkter, tekniska system och energieffektiva lösningar. Målet var certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Bland annat har vi arbetat med Byggvarubedömningen, en databas utvärderat material ur miljösynpunkt. 

Interiört är VHC utrustad med närvarosensorer som reglerar ljus, kyla och värme. På så sätt är det lätt att styra energiförbrukningen utifrån behov.

Schaktmassor återanvändes

När källarvåningen schaktades ut, lagrades delar av schaktmassorna nära byggplatsen och återanvändes senare. På så sätt sparade vi pengar och var snällare mot miljön. 

Säkerhetsfrågor och arbetsmiljö

Under hela projektet har säkerheten varit den viktigaste frågan. Bland annat har vi haft ett skyddsombud som jobbat heltid med säkerhetsfrågor och arbetsmiljö. Skyddsombudet har vid morgonmöten haft dragningar om dagens risker och om det är något speciellt som medarbetarna bör ha i åtanke. Dessutom har skyddsronder genomförts varje vecka.

Förutom Skanskas obligatoriska säkerhetsintroduktion har vi i detta projekt följt upp med en fördjupning några veckor senare. Då pratade vi mycket om våra beteenden; det vill säga hur våra handlingar påverkar säkerheten. 

Inflyttning för ivriga studenter

Slutfasen av projektet innebar hyresgästanpassning, stensättning, arbete med planteringar och annat i närmiljön. Våren 2014 stod huset färdigt för inflyttning. Studenterna på Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, djurutbildningar började sina studier på VHC under höstterminen 2014.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading