c

Saltkajen, Stockholm

  • Kranar i solnedgång
  • Hamn
  • Flygbild över hamn
  • Pontoner och kranar
  • Ledningar
  • Färja

Stort exploateringsprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Skanska har fått i uppdrag av exploateringskontoret vid Stockholm Stad att bygga den nya Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. I uppdraget ingår anläggningen av en ny pir med brygga samt ombyggnad av den befintliga kajen. 

Uppdraget är en del av det större exploateringsprojektet Norra Djurgårdsstaden där det gamla hamn- och industriområdet omvandlas till en modern och miljöanpassad stadsdel.

Spontarbete i vattnet

Produktionen startade vid årsskiftet 2022/23 och påbörjades med spontarbete i vattnet. Arbetet genomfördes från stora pontoner och kranar i sjön. Då pålarna borras ner i stället för att slås ner så minskar bullret.

Under hösten 2023 påbörjas muddringsarbeten och därefter fyllnings- och betongarbeten. 

Spännande uppdrag med överraskningar

Kajen som renoveras är från slutet av 1800-talet och därför finns inga exakta ritningar att tillgå. Att gå in och bygga om är därmed ett spännande uppdrag och allt eftersom arbetet genomförs grävs saker fram. Bland annat har lämningar från den gamla hamnverksamheten, såsom kranspår och oljeledningarna dykt upp.

Vattnet är en utmaning

Att arbeta i och i närheten av vatten är en utmaning, både ur ett tekniskt perspektiv och ur säkerhetssynpunkt. För att öka säkerheten genomfördes en stor säkerhetsövning i början av projektet, med fokus på säkerhet på vatten och handhavande av sjösäkerhetsutrustning.

Det är av högsta vikt att alla medarbetarna känner sig trygga med att arbeta i vattnet samt att alla vet hur de ska agera om en olycka skulle vara framme.

Högt ställda miljökrav

Kunden, Stockholm Stad, har höga ambitioner gällande klimat och projektet har högt ställda miljökrav som omfattar pålning, spontning, markrening, vatten och avlopp, betongarbeten samt lednings- och kanalisationsarbeten.

Betong står för en stor del av koldioxidutsläppen då de tillverkas av cement. I projektet testar vi därför en betong där vi byter ut delar av cement mot slagg. Det är dock viktigt att ha i åtanke att platsen är utsatt för väder och vatten, vilket ställer särskilt höga krav. Därför genomför vi ordentliga tester och provgjutningar på betong med lägre klimatpåverkan.

Betong med inblandning av slagg testas

Under våren 2023 har tre krönbalksmodeller i full skala gjutits för att testa hur mycket cement i betongen man kan byta mot slagg utan att äventyra hållfasthet och andra egenskaper. Inblandningsmängden har varit upp till 30 procent slagg.

De olika recepten har testats löpande och utvärderas på frost- och tryckbeständighet samt värmeutveckling. Ambitionen är att koldioxidbelastningen ska minska med cirka 30 procent genom att använda betong med lägre klimatpåverkan.

Vi använder även bränslen HVO 100 i alla våra fordon på arbetsplatsen. Dessutom återanvänder vi spont från andra projekt.

Projektet planeras vara färdigställt första kvartalet 2026.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading