c

Blå Port, Karlskrona

  • Skanska Hyresbostäders projekt Blå Port i Karlskrona.
  • Skanska Hyresbostäders projekt Blå Port i Karlskrona.
  • Skanska Hyresbostäders projekt Blå Port i Karlskrona.

Pilotprojekt på vägen mot klimatneutralt Skanska

Blå Port, ett 10-våningshus med 57 hyresrättslägenheter på Blåportshöjden i Karlskrona, är ett steg mot ett klimatneutralt Skanska Sverige. Som Skanska Hyresbostäders mest långtgående hållbarhetsprojekt hittills blir Blå Port ett pilotprojekt för klimatinsatser i produktion och långsiktig förvaltning.

Tiden att agera är nu

2045 ska Skanska Sverige vara klimatneutralt och till 2030 ska klimatpåverkan halveras. Det betyder att stora kliv måste tas i kommande projekt för att år 2030 vara framme med de lösningar, kunskap och erfarenhet som behövs.

I Blå Port vill Skanska Hyresbostäder ta ett språng mot klimatneutralitet genom att uppnå netto-noll koldioxidutsläpp i driftskedet, minimera utsläppen under byggskedet och skaffa viktig erfarenhet för att nå klimatmålen i kommande projekt på affärsmässiga grunder.

Sol och berg ger netto noll

Den största insatsen för hållbarhet i driftskedet är investeringen i det innovativa systemet HYSS, Hybrid Solar System. Det kombinerar de förnybara och lokalproducerade energislagen solenergi och bergvärme med ett smart styrsystem.

Solpaneler genererar varmvatten som effektiviserar värmepumpen och återladdar borrhålen med värme under sommarhalvåret. Så motverkas utarmning av energi i berget och en hög effekt säkerställs i systemet under vinterhalvåret.

Sammantaget minskar HYSS behovet av köpt energi för värme och varmvatten med hela 80 procent jämfört med konventionell uppvärmning av flerbostadshus.

Kompletterande solceller alstrar den el som husen kräver under ett år och överskottsel skickas ut till andra användare på elnätet. Resultatet blir netto noll-energianvändning: under ett år produceras minst lika mycket energi som husen använder. I Blå Port blir resultatet ett CO2-avtryck på 0 kg per år, i förhållande till beräknade 7 430 kg med fjärrvärme. Över 50 år innebär det en besparing på 371 500 kg koldioxid.

De klimatsmarta tekniska lösningarna sänker driftskostnaderna väsentligt och berättigar projektet till Boverkets utökade investeringstöd, som säkerställer attraktiva hyror och liten risk för vakanser. På så vis kan vi med Blå Port visa hela hyresbostadsbranschen att klimatsmarta hus är en bra affär.

Åtgärder under byggskedet

Under produktionen planerar Skanska Hyresbostäder att minska klimatpåverkan genom byggtekniska lösningar, exempelvis utfackningsväggar istället för betong samt utsläppssnål markskiva, väggisolering, bjälklag och träreglar. Vi minimerar användningen av betong överlag men där den ändå behövs använder vi så långt som möjligt Skanskas gröna betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än den konventionella.

Vi eftersträvar att använda återvunna byggmaterial där det är möjligt och gör koldioxidsnåla fasadval. Byggarbetsplatsens fordon ska drivas med förnyelsebar HVO-diesel.

Egenutvecklad hållbarhetsstandard

Hållbarhetsinsatserna i Blå Port utgår från Skanska Hyresbostäders egen hållbarhetsstandard Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för hyresbostäder och ställer krav på alla byggbranschens viktigaste områden socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Med hjälp av plattformen arbetar Skanska Hyresbostäder systematiskt igenom samtliga hållbarhetsaspekter i varje projekt och uppdaterar kraven löpande för att driva hållbarhetsarbetet framåt på bred front.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading