c

Solkvarteret, Malmö

  • Skanska Hyresbostäders projekt Solkvarteret i Malmö. Bild: Kamikaze Arkitekter
  • Skanska Hyresbostäders projekt Solkvarteret i Malmö. Bild: Kamikaze Arkitekter
  • Skanska Hyresbostäders projekt Solkvarteret i Malmö. Bild: Kamikaze Arkitekter

Hyreskvarter för mångfald av människor

I Hyllie i Malmö utvecklar Skanska Hyresbostäder ett bostadskvarter med en mångfald av boendeformer som öppnar upp för nya grupper att hitta sitt hem i den expansiva stadsdelen. Solkvarteret innehåller 68 hyresrättslägenheter i olika storlekar mellan 1 och 4 rum och kök för att passa ett brett segment av målgrupper. Till det kommer ett LSS-gruppboende med 6 lägenheter med tillhörande servicefunktioner samt 40 trygghetsbostäder för äldre.

Omsorgsfull gestalning

Samtliga boendeformer inryms i en u-formad huskropp i varierande höjder upp till 7 våningar. Huset ger ett kreativt och omväxlande intryck. Fasaden mot gatan och det offentliga rummet är konstfärdigt teglad i vertikala sektioner av växelvis ljusgult och guldbrunt slaget, danskt tegel. Uppdelningen av fasaden ger en småskalig och livfull känsla.
Betongfasaderna mot kvarterets insida gjuts med rutmönster i ytan och bryts upp av oregelbundet placerade, gyllene färgfält. Det blir en livfull fond till livet på innergården. Rikligt uppglasade trapphus ger karaktär åt gårdsfasaderna och blir ett vackert blickfång under den mörka delen av dygnet och året.

Gård med sociala mervärden

Projektet har ett starkt fokus på social hållbarhet som har präglat utformningen av gården. En social analys genomfördes för att kartlägga behoven hos de boende. Utefter resultatet har Skanska utformat en extra grön innergård med mötesplatser och rum för aktiviteter som sammanför de olika boendegrupperna.

Gården har flera avskilda uteplatser och rikligt med grönska med en stor växtvariation, bland annat finns här fruktträd, odlingsbäddar och ”naturlek”. Cykelparkeringarna är lättillgängliga och utspridda över flera olika ytor för att inte bli för påträngande. På gården finns fina ytor för både lek, rekreation och samvaro, exempelvis har en boulebana arbetats in i projektet för att uppmuntra till umgänge och rörelse.

LSS-boendet får egen, särskilt anpassad del av innergården. Samtliga lägenheter inom boendet har entré både från gatan eller gården samt inifrån boendet för att ge den boende frihet att nyttja sin lägenhet efter eget val och understryka känslan av ett eget boende.

Trygghetsboende 65+

I Solkvarteret byggs Skanska Hyresbostäders första trygghetsboende. Det är ett steg i att bredda produktportföljen för att möta samhällets behov av blandade boendeformer i stadsmiljöer.

40 lägenheter på 1-2 rum och kök hyrs ut till personer som fyllt 65 och söker större gemenskap och trygghet än de har i sina nuvarande hem. Boendet fyller ett behov i Hyllie, särskilt den flexibla hyresrättsformen som öppnar upp för äldre som inte har vilja eller möjlighet att köpa sin bostad.

En rad mervärden kopplas till trygghetslägenheterna, exempelvis en gemensamhetslokal högst upp i huset med vid utsikt över Hyllie. En bovärd kopplas till boendet, som på daglig basis hjälper de boende med olika uppgifter, ordnar aktiviteter och fyller en viktig social funktion.

Solenergi och hållbar mobilitet

I Solkvarteret görs, som namnet antyder, också insatser på området förnyelsebar energi. En omfattande solcellsanläggning installeras på nästan alla takytor med relevant orientering. Den ska fylla 35% av fastighetens totala energibehov på årsbasis. I första hand försörjer den behovet av fastighetsel, men till viss del även hushållsel. Eventuellt överskott kan säljas på det allmänna elnätet.

Ytterligare en miljöinsats är ett grönt mobilitetspaket. Här förbereds för en enkel vardag utan att äga bil. De boende får tillgång till en pool av ellådcyklar och utökade faciliteter för att ta hand om den egna cykeln: ett rymligt cykelrum och servicestation med arbetsbänk, pump, verktyg och tvättmöjlighet.

För de gånger cykeln inte räcker till finns en bilpool att ta till. Dessutom får varje hushåll som flyttar in i det nybyggda huset ett bidrag till inköp av kollektivtrafikkort. För att ytterliga öka chanserna att de boende i Solkvarteret skapar nya, hållbara resvanor genomförs en informationskampanj vid inflytt. På så vis vill man demonstrera och inspirera så många som möjligt att använda mobilitetstillgångarna.

Under produktionstiden blir Solkvarteret dessutom ett tillfälle att skapa samhällsvärde i en vidare bemärkelse. Skanska har beprövade modeller för att göra verklig skillnad för individ och samhälle. Genom skolsamverkan vill Skanska inspirera unga till vidare studier och en framtid i byggbranschen där många jobb och utvecklingsmöjligheter väntar. Man ser även över möjligheten att erbjuda praktikplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Egenutvecklad hållbarhetsstandard

Hållbarhetsinsatserna i Solkvarteret utgår från Skanska Hyresbostäders egen hållbarhetsstandard Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för hyresbostäder och ställer krav på alla byggbranschens viktigaste områden socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Med hjälp av plattformen arbetar Skanska Hyresbostäder systematiskt igenom samtliga hållbarhetsaspekter i varje projekt och uppdaterar kraven löpande för att driva hållbarhetsarbetet framåt på bred front.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading