c

Skellefteå Site East, Skellefteå

 • Skellefteå Site East omfattar 45 hektar och ligger i Hedensbyn bara några kilometer utanför Skellefteås stadskärna.
 • Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som Skanska driver på uppdrag av Skellefteå kommun.
 • Parallellt med projekteringen i Fas 1 togs även ett hållbarhetsprogram fram med fokus på tre hållbarhetsaspekter; ekonomisk, ekologisk och social.
 • Anläggningsarbetet genomförs med en smart och hållbar massahantering för att få bra ekonomi och ekologi.
 • Projektet arbetar med att skapa möjligheter för att personer utanför arbetsmarknaden ska komma i arbete och sysselsättning.

Vinnare av SGBC's Årets infrastrukturpris

Skellefteå, Site East utsågs till vinnare i klassen Årets infrastrukturprojekt vid Green Building Awards 2021 i Stockholm. Site East fick priset för en offensiv hållbarhetsambition och många unika lösningar som inneburit att koldioxidutsläppen minskat med 75 procent.

Vårt mest hållbara exploateringsprojekt

Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som Skanska driver på uppdrag av Skellefteå kommun. Här skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Målet är att företag inom energiintensiva branscher ska ha möjlighet att etablera sig här och bidra till att stärka Skellefteås utveckling och näringsliv. Förhoppningen är att exploateringsprojektet ska bli det mest hållbara någonsin.

Färdiga tomter 2022

Skellefteå Site East omfattar 45 hektar och ligger i Hedensbyn bara några kilometer utanför Skellefteås stadskärna. Här ska de nya industritomterna stå klara för etablering i början av 2022. Förhoppningen är att Skellefteå Site East ska locka energiintensiva branscher som värdesätter hållbarhet i hela kedjan.

Skanska antogs för arbetet i juni 2019 och har genomfört projektets projekteringsfas, Fas 1. Fas 1 inkluderade skogsavverkning, detaljplanering och kalkylering som underlag till fortsatt arbete.

Fas 2, startade våren 2020, och omfattar markberedning, ansluta gator, belysning, vatten och avlopp samt el och fiber till området.

Ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv

Parallellt med projekteringen i Fas 1 togs även ett hållbarhetsprogram fram med fokus på tre hållbarhetsaspekter; ekonomisk, ekologisk och social.

Stort fokus ligger självklart på klimataspekten där varje detalj i projektet ska optimeras ur ett klimatperspektiv. Men vi lägger även stor vikt vid att ta tillvara och möjliggöra sociala aspekter. Det kan handla om att skapa grönområden för ett trivsamt område där gröna värden tas tillvara och spontana mötesplatser skapas. Vi arbetar också med att skapa möjligheter för att personer utanför arbetsmarknaden ska komma i arbete och sysselsättning. Dels genom att erbjuda praktik men även genom att nyttja Solkraft som är en enhet inom Skellefteå Kommun.

Inom projektet har vi också en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till, med krav på kostnadskontroll som gör att projektet kan genomföras inom givna ramar.  

Arbetar utifrån en klimatkalkyl

Allt arbete sker utifrån en klimatkalkyl som ger en bild av projektets klimatpåverkan under byggskedet i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. Kalkylen visar hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser. Tillsammans med den ekonomiska kalkylen kan beslut om åtgärder fattas där vi tar hänsyn till både ekonomi och klimatpåverkan.

Cirkulärt tankesätt

Anläggningsarbetet genomförs med en smart och hållbar massahantering för att få bra ekonomi och ekologi. Tankesättet är cirkulärt och vi arbetar vi mycket med att återanvända det som området bjuder på.

Till exempel ses stubbar som en resurs istället för ett avfall, vegetationsavtäckningen återanvänds som byggmaterial, sand och grusig morän sorteras och återanvänds som kringfyllnadsmaterial, morän används som fyllning på tomter och berg som schaktas krossas och återanvänds. Alla arbetsplatsfordon drivs dessutom av el eller HVO.

Målet är att skapa förutsättningar för tomtägare till hållbara energialternativ så som fjärrvärme, fjärrkyla, snökyla och solceller.

Exploateringsprojektet innefattar:

 • Borttagning av ca 33 500 stycken stubbar.
 • Omkring 90 000 kubikmeter avtäckningsmassor. Det motsvarar cirka 3 900 lastbilar med släp.                  
 • Bergschakt på cirka 760 000 ton. Det motsvarar ca 4 800 stycken flygplan av modellen Boeing 747.
 • Jordschakt om cirka 190 000 kubikmeter vilket motsvarar cirka 9 300 lastbilar med släp.
 • Fyllning av olika material inom området: cirka 560 000 kubikmeter vilket motsvarar cirka 30 000 lastbilar med släp.
 • 1 335 kilometer vattenledning, 1 270 meter dagvattenledning och 1 310 meter spilledning.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading