c

Järnvägsprojekt, Stenkumla-Dunsjö

  • Stenkumla-Dunsjö är en av de första totalentreprenaderna på järnväg som Trafikverket har beställt.

Godsstråket i Bergslagen byggs ut till dubbelspår vilket skapar en bättre fungerande tågtrafik från Hallsberg och söderut i Sverige. Vi på Skanska ansvarar för den 13 kilometer långa sträckan Stenkumla-Dunsjö.

Godstrafiken har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren och tågen får inte plats på spåret. En flaskhals är sträckan mellan Hallsberg och Degerön, där Stenkumla till Dunsjö är en delsträcka. Trafikverket har gett Skanska uppdraget att bygga dubbelspår vilket ökar möjligheten till miljövänliga transporter samt innebär förbättrad kapacitet, säkerhet och punktlighet. Detta är en av sex deletapper mellan Hallsberg och Degerön. Både gods- och persontrafiken påverkas positivt av projektet.

En av de första totalentreprenaderna på järnväg

Stenkumla-Dunsjö är en av de första totalentreprenaderna på järnväg som Trafikverket har beställt. Förutom utbyggnaden till dubbelspår bygger vi även bort alla plankorsningar vilket minskar risken för olyckor; i stället leds trafiken över sju broar. Vi bygger även nio kilometer nya vägar och bullervallar. Bana, signalsystem, kontaktledning, teleteknik, grönytor och mycket annat ingår också i projektet.

Totalentreprenaden innebär att vi projekterar, bygger och lämnar över anläggningen i sin helhet. Vi har också ansvaret för all ibruktagandebesiktning, inkoppling och godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen.

Arbetar vid trafikerad järnväg

Tåg rullar genom vårt arbetsområde hela tiden. Det innebär att vi behöver jobba extra mycket med säkerheten och planera alla arbetsmoment väldigt noggrant.

I ett järnvägsprojekt är de stora farorna fart och spänning. Tågen går väldigt fort och du är chanslös om du står på fel ställe. Spänning handlar om den starka strömmen. Säkerhet är den första punkten på agendan varje dag. Vi har tät kommunikation med trafikledningen på Trafikverket och är stolta över att inte ha fått ett enda klagomål från lokförare som passerar.

Varje sommar stängs spåret av från tågtrafik under fem veckor. Då gäller det att hinna med arbeten som inte går att utföra när tåg passerar. Ett exempel är kurvrätning; vi rätar ut det befintliga spåret för att tågen ska kunna köra lite snabbare. Därefter lägger vi det nya spåret bredvid.

Sveriges största informationsmodell för järnväg

Vår projektering har resulterat i en bygghandling bestående av en järnvägsinformationsmodell. I den går det att resa i och visualisera allt. Endast för detaljer som el, tele och signalteknik finns ritningar. Vi har lärt oss mycket och kan vidareutveckla arbetet med informationsmodeller i framtida projekt.

Samverkan gav smarta idéer

Varannan vecka följer vi och Trafikverket upp gemensamma mål för projektet. Några mål baseras på att vi försöker hitta smarta idéer och innovationer som främjar projektet och samhället. Bland annat har vi lagt upp ett överskott av makadam vid spåret som finns där för framtida underhåll. Det innebär att underhållet blir både billigare och smidigare.

Vi har även skapat en dagvattendamm som främjar djurlivet. Tanken är att kompensera för ingrepp i ekosystemet genom att skapa något nytt.

God kontakt med folk i området

Dialogen med allmänheten fungerar väldigt bra tack vare de informationsträffar vi har haft. Vi har även besökt en skola som ligger nära arbetsområdet för att berätta om hur man bygger en järnväg. Det var uppskattat av elever, personal och våra egna medarbetare.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading