c

Östra Frestaby, Upplands Väsby

  • Östra Frestaby, Upplands Väsby

Förberett för naturnära stadsdel

Östra Frestaby är en ny naturnära stadsdel i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Vi på Skanska har ansvarat för exploateringsarbetet vilket innebär att vi har anlagt gator, va-ledningar och parker. Dessutom har vi förberett tomterna inför husbyggnationen.

Upplands Väsby är en del av den expanderande Stockholmsregionen där bostadsbristen är stor. På uppdrag av byggherren Smenhab har vi på Skanska utfört exploateringsarbeten i Östra Frestaby. Vi har förädlat marken till byggbara tomter för 200 bostäder; fristående bostadshus och radhus blandas med mindre flerbostadshus.

I uppdraget ingick även två parker, ett stenlagt torg, en lekplats, en konstgräsplan och ett utegym.

Noggrann projektering

Projekteringen för den här typen av arbete kräver stor noggrannhet. Vi skapade handlingar som visade hur va-ledningar ska ligga, hur dagvatten ska ledas bort och hur vägar ska gå genom området. Innan vi kunde gå vidare skulle dessa bygghandlingar godkännas av Upplands Väsby kommun.

Geotekniska utmaningar

Även om projekteringen var väl utförd går det inte att gardera sig mot allt. Vi visste redan från de geotekniska undersökningarna att markförstärkningar behövde göras. När markarbetena drog igång, upptäckte vi snabbt att marken var betydligt sämre än vi hade trott. Den bestod till stor del av dålig lera, vilket innebar att vi fick förstärka med kalkcementpelare mer än vad vi tänkt från början. Dessutom förbättrade vi marken med lättfyllning i form av Hasopor och Leca för att undvika framtida sättningar.

Våra erfarna teknikspecialister och geotekniker räknade på vilka förstärkningar och förbättringar som behövde göras. De hjälpte även till med att bedöma hur vi skulle gå vidare vid komplicerade schakter. Vi behövde stärka eller avlasta marken runt omkring med olika åtgärder för att de slänter vi byggde inte skulle rasa. Det blev en aktiv dialog med geoteknikern. Ibland förlängde vi slänten ännu mer. Vi fick som mest avlasta marken 20 meter från schakten eller använda schaktslädar som skydd mot de svaga slänterna.

Säker schakt och avspärrningar

Schaktarbeten är ett område där olyckor lätt kan ske. Vi är alltid noggranna med säkerheten och klarade oss undan olyckor trots att marken var svår att bedöma. Vi fick jobba hårt och arbetet var tidskrävande.

Det har varit trångt i området. Husbyggnationer har ägt rum samtidigt som vi har utfört arbeten. Dessutom har folk flyttat in i sina boenden. Vi var väldigt försiktiga vid alla transporter och spärrade av våra arbetsplatser mot tredje man. Vissa områden som till exempel konstgräsplanen och parkerna såg färdiga ut trots att arbeten återstod. Då gällde det att vara vänlig men tydlig. Ingen fick skada sig. 

Korta transporter och återvunnet material

I detta projekt har vi haft väldigt korta transportsträckor för material som ska till deponi. Dessutom har vi använt mycket återvunnet material som till exempel betongkross. Vi har även använt materialet från byggvägar till överlaster i parkeringar samt återfyll i ledningar i Bokloks kvarter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading