c

Kvarteret Sjösättningen, Malmö

  • Innergård med lekpark, gräsmatta och träd omringad av bostadshusens fasader.
  • Närbild på den röda fasaden med portar och fönster som kvällssolen lyser upp
  • Vita husfasader med balkonger. På gatan nedanför finns gångväg, gräsmatta och träd.
  • Hyresrätterna i Sjösättningen, bild av Arkitektlaget i Skåne och MK 3Design Studios
  • Byggnaden som inrymmer förskola och äldreboende, bild Tema Arkitekter.
  • Barnens konst hängs upp på stängslet till Skanskas byggarbetsplats. Kvarteret Sjösättningen byggs precis i anslutning till skolgården.
  • Barnen har inte målat i så stort format tidigare och fick börja med att rita upp sina figurer i liten skala på papper och sedan förstora dem på plywoodskivorna.

Social agenda för bättre samhälle

Sjösättningen är ett stort kvarter i Västra Hamnen i centrala Malmö. Här bygger Skanska äldreboende, förskola, kommersiella lokaler och lägenheter: både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar.

Social hållbarhet har stått i fokus från start. Sjösättningen är ett pilotprojekt för Malmö Stad som ville utforska hur de tillsammans med byggherrar kan skapa mervärden inom stadsutveckling. Staden lyfte in sociala krav i markanvisningen och har tillsammans med Skanska satt upp en gemensam agenda för att tillföra värden under projektets alla skeden. Arbetet utgår från Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad, där bland annat barn och ungas uppväxtvillkor och stadssammanhållning pekas ut som viktiga framtidsfrågor.

Den sociala agendan togs fram i ett antal workshops där Skanska hade en drivande roll och många av stadens förvaltningar deltog. Mellan träffarna har resultatet bearbetats och stöpts om till en ambitiös färdplan med många åtgärder, både i utformningen av kvarteret och sociala insatser under hela projekttiden.

Möten över stadsdelsgränser

Hur kan då Sjösättningen bidra till att svetsa samman Malmö? För att knyta ihop olika delar av staden kommer en kommersiell lokal i kvarteret att upplåtas med nedsatt hyra till en verksamhet från Rosengård. Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ, som skapar arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. De erbjuder sin befintliga kunskap och kompetens genom tjänster som matlagning, städning och sömnad. Följden blir växande självkänsla och självständighet.

I Västra Hamnen kommer Yalla Trappan att erbjuda catering och andra tjänster som Skanska använder sig av redan under projekttiden. Den nya lokalen ger möjlighet att utöka verksamheten och sysselsätta fler kvinnor som får chans att röra sig i större delar av staden. Följden blir också mänskliga möten mellan invånare från Västra Hamnen och Rosengård, vilket öppnar upp för tillit och förståelse.

Cykelservice för grönt resande

En annan satsning som förenar krafter från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle är Skanskas samverkan med mötesplatsen och inkubatorn STPLN (uttalas stapeln). Den ger hållbara värden både socialt och miljömässigt.

STPLN stimulerar till aktivitet inom teknik, kultur, hantverk och konst. De har en öppen verksamhet med återbruksverkstäder som arrangerar kurser och workshops. En av dem är Cykelköket, en verkstad med verktyg och kurser dit människor kan komma och laga sina cyklar.

Skanska anlitar STPLN som en del i kvarterets fokus på hållbar mobilitet. De inreder cykelverkstäder i källaren till de två bostadsprojekten i Kvarteret Sjösättningen. Efter inflytt bjuds de boende in till mekarworkshops och cykelbesiktning. Tanken är att hjälpa husens invånare att hitta till verkstäderna och lära sig serva sin egen cykel, vilket bidrar till hållbara resebeteenden.

Skanskas samverkan med STPLN ger alltså flera goda värden: 1) man ger ett uppdrag till en ideell aktör som 2) aktiverar de boende och 3) uppmuntrar hållbara val i vardagen. Dessutom planerar Skanska för en mobilitetspool som kan nyttjas av alla boende i kvarteret, med ellådcyklar och elbilar.

Inkludera genom jobb och utbildning 

Ett tredje fokus är att motverka utanförskap på arbetsmarknaden och gynna ungas utbildning och sysselsättning. Under byggtiden erbjuder Skanska tillsammans med underentreprenörerna lärlingsanställningar och praktikplatser till ett femtontal personer som står långt från arbetsmarknaden. De får kunskaper och erfarenheter som för dem närmare en anställning.

Skanska vill också öka skolungdomars intresse för byggbranschen, en sektor där många intressanta kvalificerade jobb väntar i framtiden. Därför har vi initierat skolsamverkan med Kunskapsgymnasiet. Eleverna har deltagit i ”speed dating” med Skanskamedarbetare i olika roller på bygget. På så vis vill vi ge inblick i en yrkesarbetandes verklighet och motivera dem till studier för framtida jobb inom teknik och bygg.

Krav i markanvisning rätt väg att gå 

Pilotsatsningen i Sjösättningen ger stora lärdomar för både Skanska och staden. En slutledning är att greppet att premiera social hållbarhet redan i marktilldelningen hjälper kommunen att få med fler olika värden knutna till den ekonomiska intäkten från markförsäljningen. När sociala krav ställs i upphandling blir det självklart för privata aktörer att vara med och skapa samhällsnytta och bygga en långsiktigt hållbar stad.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading