c

Välen Park, Göteborg

  • Välen, översikt (Rstudio for Architecture)
  • Välen (Rstudio for Architecture)
  • Välen (Rstudio for Architecture)

Inkluderande kvarter för en sammanhållen stad

Skanska och Stena Fastigheter planerar för cirka 600 bostäder i Västra Frölunda, Göteborg efter att ha vunnit en av de första kommunala markreservationerna med fokus på socialt hållbar bebyggelse.

Göteborgs Stad valde ut förslaget som de bedömde kan bidra bäst till ökad gemenskap, samhörighet, tolerans och öppenhet. Skanska och Stena Fastigheter vann med det nytänkande bostadskonceptet ”Ett inkluderande Kvarter”, som ses som ett första steg i en långsiktig satsning för ett öppnare, mera sammanhållet Göteborg.

Inkluderande kvarter

Konceptet är Skanska och Stena Fastigheters sätt att gå utanför boxen och utmana normen för nyproduktion av bostäder. Här blandas hyres- och bostadsrätter i samma trappuppgångar. Husen är tänkta att innehålla en samhällsspeglande mix av boendeformer: familje-, singel- och studentbostäder, senior- och kollektivboenden samt bostäder med särskild service. Resultatet blir en mångfald som lägger grunden för ökad interaktion och öppenhet.

Gårdarna utformas i en särskild utvecklingsprocess för att passa dem som har störst behov av trygghet och tillgänglighet, då blir miljöerna bättre för alla. Här är målsättningen trivsel, möten och gemenskap.

Projektet blir dessutom en arena för sociala samhällsinvesteringar under byggtiden. Arbetsmarknadsinsatser och skolsamverkan ska bidra till egenförsörjning och motverka utanförskap. På så vis blir Välen Park en språngbräda för framtidstro och motivation för fler än de boende.

Dialog för samexistens

Välen är sedan länge plats för idrottsplaner och föreningar med stor social betydelse. Området ligger i skärningspunkten mellan ett stort höghusområde och villakvarter mot havet. Här möts barn med olika förutsättningar som finner tillit till varandra och en meningsfull fritid.

Byggaktörerna fick uppdraget att i dialog med föreningslivet, kringboende och staden utreda möjligheten att bygga bostäder samtidigt som man behåller och utvecklar föreningslivet på platsen. Under 2018 genomförde Skanska och Stena Bostäder tillsammans med Göteborgs Stad en omfattande dialogprocess där alla parter har fått säga sitt för en bättre plats för alla. En arkitekt har under hand tolkat samtalen till en gemensam idéskiss och genomförandeplan för framtidens Välen Park.

Målpunkt för många

Resultatet är Västra Göteborgs nya aktivitetsområde: en park för möten, motion, rekreation och lek. Huvudattraktionen är en smart, multifunktionell anläggning i en byggnad som gestaltas som en port in till området. Hittills har föreningarna haft sina verksamheter i baracker, de flesta små och nedslitna. Istället föreslås de få tillgång till ett kommunalt aktivitetshus i flera våningar med lokaler som möter enskilda behov samtidigt som de kan samutnyttjas. Dessutom tillkommer en idrottshall och motionscentrum som är öppna för allmänheten. På så vis skapas en plats för folkhälsa riktad till alla åldrar.

Bilparkeringen löses med ett p-hus utöver det vanliga, som kläs med läktare mot idrottsplanen och aktivitetsytor på väggar och tak. Det blir en ikonbyggnad för platsen som bär Välen Parks kärnvärden; lekfull, aktiv, smarta funktioner och samnyttjande.

Bostäderna kantar fritidsområdet. Ett gång- och cykelvänligt gatunät kopplar samman de kringliggande områdena och ger nya öppningar till intilliggande Välens Naturreservat, som ligger direkt vid havet. Helheten blir en attraktiv stads- och naturpark med värde för alla stadens invånare.

Ekologisk hållbarhet

En grön plan har formulerats med målsättningar inom hållbart byggande, ekosystemtjänster som regnträdgårdar för biologisk mångfald och uppsamling av dagvatten samt ett program för hållbart resande med elfordonspooler och cykelfaciliteter. Gemensamma ytor för odling och återbruk planeras.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading