c

Södra Änggården, Göteborg

  • Visionen av den nya stadsdelen Södra Änggården. Bild av Okidoki Arkitekter.
  • Södra Änggården kombinerar en stadsatmosfär med närheten till det vidsträckta naturområdet Änggårdesbergen. Bild av Okidoki Arkitekter.

Höghus för hälsa i naturnära stadsdel

Skanska bygger ett utropstecken i Södra Änggården, som ska bli en ny stadsdel strax söder om Göteborg vid randen av det stora naturreservatet Änggårdsbergen. Platzer samordnar utvecklingen av det som varit ett verksamhetsområde sedan 60-talet. Nu ska det förädlas till en tät, levande, varierad och långsiktigt hållbar stadsdel för moderna storstadsbor som söker både friluftsliv och urbana kvaliteter. Skanska är en av de partners som deltar i utvecklingen av området som utsetts som prioriterat av Göteborgs stad.

Varierade höjder och typer av byggnader ska förstärka känslan av blandstad. Skanskas bidrag i den första etappen blir ett höghus med bostadsrätter som får vid utsikt från stad till skog. Det blir ett tillfälle att ge området ett landmärke som sticker upp och sticker ut, en solitär med estetiska och konstnärliga kvaliteter.

Levande cykelstad 

För att uppnå attraktiva livsmiljöer och bryta traditionellt bilberoende är fokus i Södra Änggårdens utformning att utgå ifrån oskyddade trafikanters behov. Områdets vision använder begreppet ”bikeability-mentalitet”: att prioritera cykling som en väg till människors rörelsefrihet i staden istället för att bygga primärt för bilism. Stadsdelens centrala läge i Göteborg och områdets platta topografi gör valet av cykel till ett rimligt alternativ för många. Dessutom kan man koppla an till terrängcykelstråk i Änggårdsbergen. 

Naturen kommer att göras tillgänglig genom flera nya entréer till det stora naturreservatet. Dessutom tar man in grönskan i området genom en större stadsdelspark och små ”pocket parks” i kvarterens hörn. De ger nytta i form av mötesplatser, grönytor och fördröjning av dagvatten. Helheten ska bli ett varierat gaturum med plats för konst, cykelparkering, lek och planteringar. 

Hus för hälsa 

Skanskas vision för Södra Änggården är ett bostadsprojekt med fokus på hälsa och välbefinnande. Det rimmar med de stora friluftsmöjligheterna i närområdet och Platzers vision om plats för både aktivitet och vila. 

Skanska vill att byggnaden och utvecklingsprocessen ska ge de boende förutsättningar att bygga upp ett fritt och friskt liv. Planen är att genomlysa projektet enligt rutinerna för WELL-certifiering, som från början gäller planering av kontorsbyggnader för välbefinnande men som här översätts till bostäder. 

Byggnaden ska utformas i andan av nudging: att göra de hälsosamma valen till de självklara valen i bostaden, byggnaden och kvartetet. Inflyttarnas vanor före inflytt kartläggs. Behoven analyseras och en aktivitetsplan sätts upp med exempelvis föreläsningar, utmaningar, naturkartor över närområdet och gemensamma friluftshappenings eller hälsoinriktade event - från kontraktsskrivning till färdigställd inflytt. 

Resultatet blir, utöver ett hälsoinriktat pilotprojekt, paketeringen av ett långsiktigt Skanskakoncept för hälsa och välbefinnande som kan tas vidare i framtida kvarter. 

Klimat och konst i fokus 

En tydlig målsättning är att samtliga fastigheter i Södra Änggården ska vara miljöcertifierade.

Området klimatanpassas för framtiden genom grönska, dagvattenhantering, strategi för extrema regn med mera. Fossilfria reseval ska uppmuntras, utöver cykelvänlig infrastruktur genom bilpooler, el- och lådcykelpooler.

Dessutom ges konst en central plats i stadsdelen för att främja engagemang och lokaltillhörighet. Konsten ska integreras i exempelvis byggnadernas gestaltning och kreativa gatumöbler. Lagliga konstytor och tillfälliga installationer ska förändras och leva med tiden. Byggherrarna får ett ansvar att bidra med konstnärlig utsmyckning till området. 

Skanska har stor erfarenhet av att arbeta med konst som verktyg för social hållbarhet och välkomnar uppmaningen att bidra med något mer än bara hus.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading