c

ESS Campus, Lund

  • ESS Campus blir ansiktet utåt och det första besökare från hela världen möter när de kommer till ESS. Bild: Henning Larsen Architects/COBE/SLA
  • Campus kommer inhysa omkring 500 kontorsplatser, 16 laboratorier och verkstäder. Bild: Henning Larsen Architects/COBE/SLA
  • Under våren 2019 kommer grundläggningen av kontorsbygganden pågå och stomresning sker i början av maj.
  • I december 2018 startade vi med bygget av kontorsbyggnaden på ESS Campus.

En mötesplats för världens forskare

Intill den stora forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund bygger Skanska ESS Campus. ESS Campus innefattar tre byggnader på omkring 20 000 kvadratmeter och kommer, när allt står färdigt, inhysa cirka 500 kontorsplatser för ESS anställda och besökande forskare, 16 laboratorier och verkstäder. Campus blir ansiktet utåt och det första besökare från hela världen möter när de kommer till ESS.

ESS Campus uppförs på uppdrag av Skandrenting, som via helägda dotterbolaget SKR Spallation kommer att hyra ut byggnaderna till ESS. Under byggprocessen företräds Skandrenting av ESS och projektet drivs i en gemensam samverkansorganisation mellan ESS och Skanska.

Projekteringen påbörjades 2018

I mars 2018 startade vi projekteringen. Vi kalkylerade på arbetet och satte samman organisationen i samverkan med ESS. Under hösten samma år gjordes tidiga markarbeten på platsen.

I december 2018 startade vi med själva bygget av kontorsbyggnaden på ESS Campus. Under våren 2019 kommer grundläggningen av kontrosbygganden pågå och stomresning sker i början av maj.

Inflyttning årsskiftet 2020/2021

Målet är att vi ska ha tätt hus till årsskiftet 2019/2020 och att byggnaden ska vara redo för inflyttning årsskiftet 2020/2021.

Labbhallen kommer vi påbörja arbetet med i april 2019. Som mest är vi omkring 120 tjänstemän och yrkesarbetare på arbetsplatsen.

Samverkansentreprenad – ett framgångskoncept

Att projektet drivs genom samverkansentreprenad är ett framgångskoncept. Vi har en gemensam organisation med öppen redovisning. Alla är lika delaktiga och vi delar med oss av den kunskap vi har.

ESS har stor erfarenhet som beställare och vet vilken produkt de önskar. Det gör att vi tillsammans kommer få ett mycket gott slutresultat.

Samarbete med ESS

Alldeles bredvid bygget av ESS Campus pågår bygget av forskningsanläggningen ESS. Även det projektet har Skanska fått i uppdrag att bygga. Trots att det är två separata arbetsplatser med egna infarter så har vi mycket samarbeten mellan projekten. Vi lär oss av varandra och på ESS Campus drar vi erfarenheter av det stora projektet eftersom de kommit längre och därmed ligger några steg före oss.

Certifieras enligt BREEAM

Hållbarhet och miljö är en viktig del på ESS Campus. Målet är att miljöcertifiera kontorsbyggnaden enligt BREEAMs högsta nivå – Outstanding. Det innebär att stort fokus läggs på byggnadens energianvändning, inomhusklimat, ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning och påverkan på närmiljön.

Vi arbetar också utifrån ESS högt ställda miljökrav, vilket bland annat innebär att slutresultatet inte får påverka omgivande miljöer. Som en del av det ska vi ta hand om och rena allt byggvatten innan det släpps ut i närområdet.

500 kontorsplatser

2021 ska ESS Campus vara redo för inflyttning och kommer då inhysa cirka 500 kontorsplatser, 16 laboratorier och verkstäder.

Antal projekt

loading