c

Spårvägen i Lund

  • Skanska bygger en ny spårväg mellan Lunds Central och ESS. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
  • Många djupa schakter grävs på flera platser samtidigt. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
  • Projektet är grönt och personalen cyklar ofta för att ta sig fram på arbetsplatsen. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
  • Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
  • Vi strävar efter att alla ska känna av störningarna så lite som möjligt. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
  • Under projektet har vi säkerheten i fokus. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
  • Den nya spårvägen får nio hållplatser. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
  • Spårvägen i Lund är en del av Lund kommuns strävarn efter en halvering av växthusgaser till år 2020.
  • Spårvägen i Lund är en del av Lund kommuns strävarn efter en halvering av växthusgaser till år 2020.
  • I april 2018 stängdes E22 helt av för trafik. Då rev vi den gamla bron och sköt in den nya på plats.

Spårvägen knyter samman staden

Skanska har fått i uppdrag av Lunds Kommun att bygga ny spårväg mellan Lunds Central och European Spallation Source (ESS), nordost om centrum. Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår, nio hållplatser, en ny bro och installation av bana, el, signal och tele.

Vi påbörjade projektet i februari 2017. Spårvägsbygget består av sex delmoment; ledningsomläggning, markarbeten, spårkonstruktion, kontaktledningsarbeten, finplanering och brobygge.

Började med ledningsomläggning

Vi började med omläggningen av ledningar för vatten, el och fjärrvärme. Det är ett mycket komplext arbete då det är djupa schakter som grävs på många platser samtidigt. Detta sker dessutom samtidigt som buss och biltrafik ska fungera som vanligt och folk enkelt ska kunna ta sig fram med cykel eller till fots. Tillgängligheten har hög prioritet och vi strävar efter att alla ska känna av störningarna så lite som möjligt.

I slutet av 2017 startade arbetet med det som ska ligga ovan jord. Spåren började läggas i Brunnshög hösten 2017. Våren 2018 fortsätter spårläggningen i bland annat Brunnshög och i centrum.

En ny bro över E22

Idag går en bro över E22, men som en del av spårvägsprojektet bygger vi en ny bro med dubbelt så brett brospann. I slutet av 2017 påbörjade vi gjutningen av den nya bron. Den sista delen - det östra valvet gjöt vi i februari 2018.

I mars 2018 började vi förbereda för arbetet med brolanseringen. Gång- och cykelvägen på Sölvegatan stängdes av. Vi rev betong, flera tusen kubikmeter jordmassor schaktades bort och gatan breddades till 28 meter för att få plats med den nya bron.

E22 avstängd för biltrafik i två veckor

Den 5 april stängdes E22 helt av för trafik. Vi rev då den gamla bron och sköt in den nya på plats. Den 17 april öppnade E22 för trafik igen, två dagar före utsatt tid. Totalt var det omkring 40 000 bilar om dagen som fick hitta andra färdvägar under dessa två veckor.

Säkerheten i fokus

Under hela projektet har vi säkerheten i fokus. Endast behörig personal har tillträde till vägarbetsplatserna som är avgränsade med staket och betongbarriärer.

Vi måste också ta extra hänsyn till sjukhuset och universitetet. Hit måste personal, patienter och studenter enkelt kunna ta sig.

Spårvägen en del av en grön satsning

Grönt och hållbart har varit ledord under projektet. Lunds kommun strävar efter en halvering av växthusgaser till år 2020 och att utsläppsnivåerna ska vara nära noll år 2050. Spårvägen är ett en del av denna satsning där banan tillför ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden. Minskad biltrafik ger också positiva miljöeffekter.

Även under byggprojektet arbetar vi grönt. Personalen cyklar ofta för att ta sig fram på arbetsplatsen. När spårvägen står färdig kommer vi använda överskottsvärmen från ESS för att värma upp perrongerna och hålla dem torra och isfria.

Spårvägen blev dessutom nominerat till Sweden Green Building Awards 2017 i kategorin Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur.

Testkörs sommaren 2019

Under sommaren 2019 ska spårvägen testköras och trafikstarten planeras till våren 2020. Då kommer invånare och besökare i Lund kunna resa med moderna vagnar mellan Lunds central och ESS.

Spårvagnarna kommer till en början avgå var 7,5 minut under rusningstid. Vid högtrafik kommer fem vagnar trafikera spårvägen.

Antal projekt

loading