c

Spårvägen i Lund

 • Skanska har byggt en ny spårväg mellan Lunds Central och ESS.
 • Trafikstarten skedde i december 2020. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun.
 • Vi har strävat efter att alla ska känna av störningarna så lite som möjligt.
 • Den nya spårvägen har nio hållplatser.
 • Lunds kommun räknar med att stråket längs med spårvägen kommer att växa kraftigt.
 • Många djupa schakter har grävts på flera platser samtidigt. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun.
 • Projektet är grönt och personalen har ofta cyklat för att ta sig fram på arbetsplatsen. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun.
 • Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun
 • Spårvägsbygget innefattade ledningsomläggningar, markarbeten, bana, el, signal, tele, ytskiktsarbeten, hållplatser, planteringar och konstbyggnader. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun.
 • Under hela projektet har säkerheten varit i fokus. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun.
 • Jord som vi har grävt upp, har förädlats med mull och återanvänts i projektets planteringar. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun.
 • Spårvägen i Lund är en del av Lund kommuns strävan efter en halvering av växthusgaser till år 2020.
 • Spårvägen blev nominerad till Sweden Green Building Awards 2017 i kategorin Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur.
 • I april 2018 stängdes E22 helt av för trafik. Då rev vi den gamla bron och sköt in den nya på plats.
 • Spårvägen knyter samman staden och European Spallation Source (ESS).

Spårvägen knyter samman staden

Skanska har på uppdrag av Lunds kommun byggt ny spårväg mellan Lunds Central och European Spallation Source (ESS), nordost om centrum. Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår, nio hållplatser, en ny bro och installation av bana, el, signal och tele. Spårvägen trafikerar sträckan Lund C – ESS (Brunnshög).

Spårvägen har byggts för att täcka framtida behov och skapar möjligheter till utveckling av staden. Lunds kommun räknar med att stråket längs med spårvägen kommer att växa kraftigt. År 2050 tror man att ytterligare 50 000 människor bor och arbetar i nordöstra Lund. Det kräver effektiv och hållbar infrastruktur.

Vi påbörjade projektet i februari 2017 och blev klara våren 2020. Spårvägsbygget innefattade ledningsomläggningar, markarbeten, bana, el, signal, tele, ytskiktsarbeten, hållplatser, planteringar och konstbyggnader.

Började med ledningsomläggning

Stadens ledningsnät behövde flyttas för den nya spårvägen. Samtliga kablar, VA-ledningar och fjärrvärmeledningar som kom i konflikt med den nya spårvägen skulle flyttas. Arbetet var komplext och uppdelat i etapper för att minimera störningar i systemen. Parallellt skulle stadens infrastruktur fungera för alla trafikslag inklusive gång- och cykeltrafik. Tillgängligheten har haft högsta prioritet genom hela projektet och vi har strävat efter att minimera störningen för lundaborna.

I slutet av 2017 startade arbetet med det som ligger ovan jord. Spåren började läggas i Brunnshög hösten 2017 och hela spårvägen var klar våren 2020.

En ny bro över E22

Det fanns redan en bro över E22, men som en del av spårvägsprojektet har vi byggt en ny bro med dubbelt så brett brospann. I slutet av 2017 påbörjade vi gjutningen av den nya bron, vilken tillverkades vid sidan om E22. Vi har rivit den gamla bron, schaktat bort flera tusen kubikmeter jordmassor och breddat gatan till 28 meter för att få plats med den nya bron. Gång-, cykel- och biltrafik har omdirigerats under slutfasen av broarbetet. Under tolv dagar stängdes E22 av för trafik. Den gamla bron revs och vi sköt in den nya på plats. I april 2018 stod bron klar.

Säkerheten i fokus

Arbeten utfördes längs en lång sträcka och skedde övervägande i stadstrafik, vilket innebar stora utmaningar i att jobba säkert. Innan byggstart upprättades en grupp som enbart ansvarade för avspärrningar 24 timmar om dygnet. Byggstaket sattes upp längs hela det 5,5 kilometer långa arbetsområdet så att tredje man inte tog sig in till våra arbeten.

Av sjukhusets tre infarter skulle två alltid vara öppna, vilket krävde god planering och tät dialog med sjukhuset. Inget fick hindra en brådskande ambulans!

Kunden var tydlig med att gång- och cykeltrafik skulle kunna ta sig fram utan störning. Omfattande skyltning och provisorier upprättades kontinuerligt utifrån hur bygget framskred. Vi hade en tät dialog med kommunens trafikenhet.

Spårvägen en del av en grön satsning

Grönt och hållbart har varit ledord under projektet. Lunds kommun strävar efter en halvering av växthusgaser till år 2020 och att utsläppsnivåerna ska vara nära noll år 2050. Spårvägen är en del av denna satsning, där banan tillför ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden. De miljövänliga spårvagnarna kan transportera många personer. En spårvagn har samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar. Den har plats för cirka 200 resenärer, varav 40 sittande. Minskad biltrafik ger också positiva miljöeffekter.

Även under byggprojektet arbetade vi grönt. Personalen cyklade ofta för att ta sig fram på arbetsplatsen. Den färdiga spårvägen använder överskottsvärmen från ESS för att värma upp perrongerna och hålla dem torra och isfria.

I projektets utkant gick sträckan genom högkvalitativ jordbruksmark. Prover togs på överskottet och jorden förädlades med mull för att sedan återanvändas i projektets alla planteringar. På så sätt sparades åtskilliga transporter, vilket gav både ett bra miljöval samt höll nere kostnaderna.
Spårvägen blev nominerad till Sweden Green Building Awards 2017 i kategorin Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur.

Miljövänligt och effektivt transportmedel

Trafikstarten skedde i december 2020. Invånare och besökare i Lund kan nu resa med moderna vagnar mellan Lunds central och ESS. Spårvagnarna kommer till en början avgå var 7,5 minut under rusningstid. Vid högtrafik kommer fem vagnar trafikera spårvägen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading