c

Björnkullavägen – Flemingsbergsdalen, Huddinge

  • Skanska flyttade en lokalgata som gick igenom Flemingsbergsdalen.
  • Projektet låg nära bostadsområdet Visättra.
  • Björnkullavägen var ett grönt anläggningsprojekt som certifierades enligt miljöcertifieringen CEEQUAL med bästa betyget Excellent.
  • Vi genomförde dagligen en kontroll av miljökrav på maskiner och lastbilar.

Ett miljöcertifierat anläggningsprojekt

Den hållbara stadsdelen Flemingsbergsdalen har vuxit fram i Huddinge kommun. En del av det projektet var Björnkullavägen där Skanska flyttade en lokalgata som gick igenom hela området. Där gatan låg skulle det byggas hus och allt som var kopplat till Björnkullavägen, så som vatten och el, behövde flyttas.

Påbörjades oktober 2014

Uppdraget var ett internt projekt tillsammans med SMEBAB. Projektet påbörjades i oktober 2014. Området hade en väldigt varierande geoteknik och det var stora skillnader i berget. Vi genomförde ledningsomläggningar i djupa schakter och sprängningar för nya VA-ledningar. Vi gjorde också grundarbetet till bostäder, p-garage, ICA Maxi, sporthall och ett hotell.

God planering och logistik

Parallellt med vårt arbete på Björnkullavägen pågick det samtidigt många andra projekt i Flemingsbergsdalen. Det innebar en stor utmaning gällande samverkan, logistik och planering.

Projektet låg dessutom alldeles intill en tågstation, ett häkte och en tingsrätt vilket vi behövt ta hänsyn till. Det låg även nära bostadsområdet Visättra. Till alla dessa ställen behövde folk kunna ta sig utan problem och vi fick se till att det fanns en god framkomlighet.

Certifierat enligt CEEQUAL

Björnkullavägen var ett grönt anläggningsprojekt som certifierades enligt miljöcertifieringen CEEQUAL med bästa betyget Excellent. Vi har också uppnått nivå guld enligt Skanskas egna verktyg Grön arbetsplats. Det innebär att vi uppfyllde en rad kriterier inom de fyra fokusområdena energi, klimat, material och vatten.

Miljökrav på maskiner och lastbilar

Vi genomförde bland annat dagligen en kontroll av miljökrav på maskiner och lastbilar. De lastbilar och maskiner som inte uppnådde kraven skrevs helt enkelt av. Det ställdes också krav på att samtliga förare av lastbilar och grävmaskiner inom projektet hade utbildning i eco-driving vilket resulterade i positiva koldioxidbesparingar.

Under projektet hyrde vi flera stora ytor av kommunen som vi använde som materialupplag. På så sätt kunde schaktmassor och fräsmassor återanvändes så mycket som möjligt.

Motverkade spill och läckage

Eftersom oljespill från maskiner är ett av de vanligaste miljötillbuden på byggarbetsplatser så gick vi tidigt igenom alla moment där det eventuellt kunde förekomma spill och läckage. Vi utbildade sedan alla medarbetare i rutinerna som finns kring bränslehantering, tankning och tillsyn av maskinerna vilket ledde till att om läckage ändå inträffade så visste alla vad som skulle göras.

Bevara den biologiska mångfalden

Vi var noga med att skydda den närliggande sjön Orlången från förorenat dagvatten. Detta för att bevara områdets biologiska mångfald. Vi minskade dagvattentillströmningen till sjön och ledde ner vatten i marken till grundvattnet.

För att minska färskvattenförbrukningen byggdes även en uppsamling av takvatten från etableringen. Vattnet som samlades in användes bland annat till kylning av maskiner, dammbindning och sopvals för rengöring av vägar.

Kommunicerade med tredje man via blogg

Vi jobbade mycket med kommunikationen med de närboende, de som arbetade och studerade i området samt pendlare. Genom att skapa en blogg så kunde vi snabbt och lätt nå ut med information som till exempel tidpunkt för bullrande arbeten och olika skedesplaner med information om trafikomläggningar. På bloggen fick vi också frågor och kommentarer från tredje man som vi snabbt kunde besvara.

Ett tryggare område

Det kom in kommentarer i bloggen om att området kring etableringen upplevdes som otryggt. Vi prioriterade därför tryggheten och tog tillsammans med organisationen Tryggare Sverige, Södertörnspolisen, skolan och Huddinge kommun ett initiativ till gemensamma trygghetsvandringar.

Trygghetsvandringarna utfördes på kvällstid runt om etableringen och arbetsområdet och resulterade i att flera åtgärder gjordes för att öka känslan av trygghet. Till exempel klipptes buskar ner, sly röjdes och ställen där det gick att gömma sig togs bort. Det sattes även upp tätare belysning, området städades regelbundet, flera papperskorgar monterades och plank målades ljusare.

Björnkullavägen färdigställdes i december 2017 och var då förberett för bostäder och andra byggnader.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading