c

Sergels Torg, Stockholm

  • Då projektet ligger mitt i city var det många personer som frågade våra medarbetare om vägen. Närmare ett 20-tal nationaliteter har arbetat på Sergels Torg under projekttiden så vi kunde svara på frågorna på flera olika språk.
  • Under projektet vid Sergels Torg flyttades dagligen gångbroar och avspärrningar för att butiker och kontor skulle vara tillgängliga.
  • João da Silva och hans kollegor från Portugal.
  • Sergels Torg
  • Skanska fick i uppdrag av Stockholms stad att byta tätskikt och förstärka konstruktionen på Sergels Torg.
  • Arbetsområdet skyddades med tält för att produktionen skulle kunna fortgå oavsett väder eller tid på dygnet.
  • Totalt passerar hela 70 000 människor Sergels Torg varje dag.
  • Vi strävade efter att välja maskiner som inte bullrade allt för mycket.
  • Sergels Torg

Sergels Torg har fått ett ansiktslyft

Sergels Torg har under femtio år utsatts för allt från folksamlingar och demonstrationer, till kulturarrangemang och intensiv biltrafik. Torget hade därmed blivit mycket slitet och nedgånget.

Skanska fick i uppdrag av Stockholms stad att byta tätskikt och förstärka konstruktionen. Projektet med att renovera Sergels Torg startade 2012 och vi kom in som entreprenörer 2014.

Totalt renoverade vi 31 000 kvadratmeter. Ytan som projektet omfattade sträckte sig från NK till Klarabergsviadukten.

Arbetade i etapper

För att begränsa störningarna i området så mycket det bara gick så genomförde vi arbetet i olika etapper. Vi började med att riva gammal asfalt, betong och tätskikt. Sedan gjorde vi en förstärkningsgjutning i betong, la nytt tätskikt, gjöt spårkroppar och återställde gatan. Vi tillverkade även nya dagvattenbrunnar, drog nya ledningar, lade plattor och planterade träd.

Undercentral värmer upp gång och cykelbanor

Stockholms stad installerade en ny undercentral för markvärme som ger värme under vintern till gångbanor och cykelbanor på Klarabergsgatan. Undercentralen är dimensionerad för att klara försörjningen av värme även för delar av Vasagatan.

70 000 förbipasserande varje dag

Den kanske största utmaningen i projektet var att ta hänsyn till alla förbipasserande. Totalt passerade hela 70 000 människor Sergels Torg varje dag. Alla butiker i området behövde dessutom kunna hålla öppet som vanligt.

För att maximera säkerheten för förbipasserande så kom de flesta leveranser nattetid. Vi körde även iväg avfall under nätterna. Dagtid och nattetid hade vi flaggvakter som dirigerade de gående vid behov.

Vibrationsmätare uppsatta

Buller och vibrationer var också en viktig del att ta hänsyn till. Därför hade vi vibrationsmätare uppsatta och vid varje bullrande arbetsmoment genomförde vi ljudmätningar. Dessutom strävade vi efter att välja maskiner som inte bullrade allt för mycket.

Under arbetets gång skyddades det för tillfället berörda arbetsområdet med tält för att produktionen skulle kunna pågå oberoende av väder och tid på dygnet. Det medförde att luftburet buller till viss del dämpades.

Klimatkalkyl och hållbarhet

Hållbarhet och miljö är alltid av stor vikt för oss. Vi arbetade efter Skanskas egen miljömärkning, Grön arbetsplats. Det innebar att miljöambitionen var högre än Skanskas standardkrav och att arbetsplatsen uppfyllde en rad gröna kriterier. Vi tog dessutom fram en klimatkalkyl tillsammans med beställaren.

Under projektet testade vi för första gången en helt ny metod för att vattenblästra betong. Metoden medförde att vattnet som användes återvanns och inga utsläpp av slam eller restvatten gjordes till dagvattensystemet.

Arbetat dygnet runt

Under projektets gång har vi arbetat dygnet runt på arbetsplatsen. I juni 2018 var allt arbete färdigt. Sergels Torg hade då fått en tät och hållbar konstruktion.

Förbipasserande möts idag av bredare trottoarer med plats för uteserveringar, ny belysning, ny plantering och nya möbler. Förhoppningen är att Sergels Torg upplevs mer trivsamt både dag och kvällstid.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading