c

Kontors- och parkeringshus i , Valand, Kungsbacka

  • Valand
  • Valand
  • Valand
  • Valand
  • Valand

Komplicerat markarbete i Valand

I Kungsbacka har stadsdelen Valand vuxit fram. Valand ligger mellan Kungsmässan och innerstaden och här finns det totalt sju kvarter. Här finns det en urban blandning av kontor, butiker, restauranger och bostäder.

Som ett första steg i stadsutvecklingsprojektet fick Skanska i uppdrag av Aranäs Fastigheter att bygga ett kombinerat kontors- och parkeringshus i den nya stadsdelen.

400 parkeringsplatser

Det nya huset omfattar kontor och parkeringshus på 17 400 kvadratmeter. Kontorshuset har fem våningar och källare medan parkeringshuset har 15 halvplan som kommer rymma cirka 400 parkeringsplatser.

40 meter ner till berg

Skanska fick uppdraget i början av 2016 och pålningsarbetet påbörjades under våren samma år. Grundförhållandena är mycket svåra med dålig lera och hela 35 till 40 meter till berg. Innan vi påbörjade arbetet gjorde vi en omfattande geoteknisk undersökning.

Då markförhållandena var mycket speciella tog grundläggningsarbetet mycket lång tid. Marken bestod av dålig lera och det är hela 35 till 40 meter ner till berg. Vi spontade med 20 meter långa spont runt hela källarvåningen, vilket motsvarar ett sjuvåningshus i höjd. Vi har också för första gången använt oss av hydrauliska stämp, något som fungerat mycket bra och underlättat arbetet.

150 mätpunker i marken

Under tiden vi arbetade med markarbetet hade vi 150 mätpunkter i marken som kontinuerligt mätte av alla rörelser. På så sätt kunde vi se hur marken rörde sig och hur det påverkade vårt arbete.

Svårarbetade markförhållanden

Då markförhållandena var svårarbetade tog grundläggningen nästan ett och ett halvt år att utföra, därefter monterades prefabstommen för både kontoret och p-däcket. När stommen var rest stomkompletterade vi inne i huset.

Partneringprojekt

Aranäs Fastigheter valde att genomföra projektet som ett partneringprojekt och tittade mycket på mjuka parametrar när de valde att jobba ihop med Skanska.

Hyresgästerna flyttade in i kontorshuset i början av 2019.

Hållbarhet och grönt byggande

Aranäs Fastigheter hade ett miljöprogram som Skanska arbetade efter. Programmet syftade bland annat till att hålla nere energiförbrukningen och att vi använde oss av godkända material.

Sedumtak och gröna material

Kontors- och parkeringshuset fick sedumtak som hjälper till att fånga upp dagvatten. Under arbetets gång gick vi kontinuerligt igenom de material som vi byggde med och såg till att de var gröna och godkända.

Minimera transporterna

Vi tittade på hur vi kunde minimera transporterna till och från arbetsplatsen för att på så sätt minska utsläppen. Maskinerna som tog ut schakterna drevs av så kallat HVO-bränsle som är 100 procent förnybart.

Innan vi påbörjade projektet gjorde vi en klimatkalkyl som kunde hjälpa oss att se var vi kunde komma ner i klimatpåverkan och energiförbrukning.

 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading