c

Ny vårdbyggnad vid Karolinska Huddinge

  • Skanska uppför en ny vårdbyggnad på Huddinge sjukhus bestående av fyra våningsplan.
  • Byggnaden är mycket komplex, innehåller omfattande medicinteknisk utrustning och avancerade tekniska installationer.

Ny operationsavdelning på Huddinge sjukhus

På södra sidan av Huddinge sjukhus uppför Skanska en ny vårdbyggnad bestående av fyra våningsplan. Den nya byggnaden får en yta på ca 28 500 kvadratmeter och ska innehålla lokaler för operation, intervention, bildiagnostik och sterilcentral med tillhörande personal och stödutrymmen.

Skanska tilldelades uppdraget i juli 2015. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Skanska och Locum. Vi arbetar i en integrerad projektorganisation som tillsammans format gemensamma projektmål och specifika aktiviteter för att uppnå målen.

Modernisering – en väg mer och bättre vård

Den nya byggnaden är en del i att bygga ut och modernisera Stockholms läns sjukhus för att på så sätt erbjuda mer och bättre vård i moderna vårdmiljöer. Den nya byggnaden planeras och utformas med patienterna och personalen i fokus. Lokalerna har en väl genomtänkt arkitektur med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer som även motsvarar höga krav på klinisk funktionalitet.

Projekteringen bedrivs i samråd med bland annat Karolinskas verksamheter, ansvariga för medicinteknisk utrustning samt Locums drift- och förvaltningsorganisation.

I projektets inledande fas deltog Skanska i färdigställandet av det pågående programhandlingsarbetet. Under perioden februari till och med oktober 2016 ansvarade Skanska, som generalkonsult, för systemhandlingsprojekteringen. Parallellt tecknades under våren 2016 ett samverkansavtal (ABT) för markarbeten, grundläggning samt stomme och fasad.

I september 2016 tecknades genomförandeavtal (ABT) för återstående delar av projektet och bygghandlingsprojekteringen för stomkomplettering och installationer påbörjades.

En komplex byggnad

Byggnaden är mycket komplex, innehåller omfattande medicinteknisk utrustning och avancerade tekniska installationer. Verksamheten som ska bedrivas kräver hög kvalitet och funktionalitet på lokalernas utformning.

I den nya byggnaden kommer cirka 50-60 patienter opereras varje dag, 25-30 patienter genomgår någon form av intervention och röntgenavdelningen kommer att röntga 300-400 personer per dag – året om.

Personalstyrkan som kommer att göra sitt yttersta för att ge medborgarna den bästa vården uppgår till omkring 500–600 per dygn.

Tätt hus 2018

I maj 2017 startar stomresning och vi räknar med tätt hus januari 2018. En stor del av stomkompletteringen och installationer upphandlas under 2017 och arbeten påbörjas under hösten 2017. Under 2019 kommer projektet i etapper överlämna driftsatta lokaler för omfattande installationer av medicinteknisk utrustning, ett arbete som SLL ansvarar för.

Tredje kvartalet 2019 kommer den nya byggnaden stå färdig. Därefter kan patienter och personal erbjudas nya moderna röntgen-, operation- och interventionsavdelningar. Under genomförande kommer som mest ca 350 personer arbeta med projektet.

23 operationssalar

Karolinska Huddinge har en av Sveriges största operationsavdelningar. Dock behöver nuvarande lokaler och teknik moderniseras. I den nya byggnaden skapas därför en modern operationsavdelning bestående av 23 operationssalar med förutsättningar för effektiva behandlingar i god arbetsmiljö. Operationssalarnas utformning anpassas till framtida utveckling och med plats för utrustningskrävande kirurgi.

Intervention i anslutning till operationsavdelningen

Allt fler patienter opereras idag med stöd av endoskopi och röntgenledda behandlingar, så kallad intervention. Verksamheter som kräver anestesistöd, och som idag är utspridda på sjukhuset, kommer i den nya byggnaden samlas i anslutning till den nya operationsavdelningen.

Modern bilddiagnostik

Behandlingstrender visar att behovet av bilddiagnostik ökar och i den nya byggnaden kommer det att skapas förutsättningar för modern bilddiagnostisk verksamhet som ska klara det ökade behovet. Byggnaden kommer att inrymma lokaler för exempelvis skelettröntgen och datortomografi.

Sterilcentral effektiviserar

En ny sterilteknisk avdelning, i anslutning till operation och intervention, kommer att effektivisera hanteringen sterilt material. Avdelningen förses med modern utrustning och logistiksystem.

Hållbara och miljöanpassade lokaler

Den nya byggnaden är inte bara ett steg mot bättre vård utan även ett steg mot hållbarare och mer miljöanpassade lokaler. Byggnaden kommer att uppfylla Stockholms läns landstings mål för klimat- och resurseffektivitet och hälsofrämjande miljöarbete.

Energianvändningen kommer att vara låg och Locum kommer uteslutande att använda miljömärkt el i den nya byggnaden. Det ställs höga miljökrav på byggmaterialen, och dessa dokumenteras med mängd och placering.

Många av alla miljöåtgärder som görs kommer att resultera i en miljöcertifiering enligt systemet Miljöbyggnad, där målsättningen är att nå det högsta betyget - Guld.

Antal projekt

loading